POBASA | Caracteritzacions de residus orgànics

Caracteritzacions de residus orgànics de les activitats comercials del Port Olímpic de Barcelona. (2016)

Des del Port Olímpic de Barcelona, durant l'any 2016, va surgir la necessitat de conèixer la qualitat de la recollida selectiva de residus orgànics originats per les activitats comercials i de restauració existents dins del seu àmbit d'actuació.
 
El pla de caracteritzacions va constar de dues repeticions, identificades en dos períodes separats i de clara diferenciació per tal de poder avaluar tendències i possibles estacionalitats. La nostra tasca va anar des de la identificació dels moments òptims de caracterització per disposar de dades representatives, a la coordinació amb el Port Olímpic de Barcelona i la planta receptora de residus (Ecoparc-1) per la guarda correcta de la mostra.
 
La caracterització es va realitzar a la mateixa planta d'Ecoparc-1, amb un equip de caracteritzadors que varen realitzar primer una homogeneïtzació del material i quarteigs successius fins arribar a un pes de mostra de 250 kg, que varen ser objecte de caracterització i separació en les diferents fraccions determinades, com eren: orgànica, vegetal, vidre, paper i cartró, plàstics, bosses de plàstic, tèxtil, tèxtil sanitari, especials, voluminosos i altres.