ALSTOM | Implantació del SGMA segons ISO 14001

Implantació del Sistema de Gestió Ambiental segons UNE-EN-ISO 14001 en ALSTOM TRANSPORT. (1997-2000)

sm va ser la contractada per ALSTOM-TRANSPORT, SA per portar el disseny i implantació del Sistema d'Ambiental segons la norma ISO 14001 en el seu centre de producció de Santa Perpètua de Mogoda. Es va elaborar la documentació del Sistema de Gestió Ambiental i es va participar activament en la implantació i posada en marxa del Sistema. Durant la implantació es van dur a terme accions formatives i de conscienciació dirigides al responsable de medi ambient, directius i al personal en general. sm assessorar ALSTOM durant el procés de certificació fins a l'obtenció del certificat final i realitzar el manteniment del Sistema de Gestió Ambiental i un servei d'Outsourcing ambiental. En aquest marc es van realitzar, entre altres, les següents accions:
  • Realització de les auditories internes, Gestió de les no conformitats detectades, Control documental de la gestió de residus i presentació de les Declaracions Anuals de Residus, Legalització dels focus d'emissió a l'atmosfera, Optimització del sistema informàtic de gestió ambiental, Control de les aigües freàtiques, Elaboració dels informes sobre el comportament ambiental per a l'empresa matriu, Formació interna.

La implantació del Sistema de Gestió Ambiental va permetre la millora del comportament ambiental del centre, així com la creació dels mecanismes per a la presa de decisions en matèria de medi ambient.