GOV. ILLES BALEARS | Programa de Centres Ecoambientals de Menorca

Assessorament a centres educatius de Menorca participants en el Programa de Centres Ecoambientals. (2011-2013)

sm realitza des de maig de 2011 un servei d'assessorament als centres educatius de Menorca inscrits en el Programa de Centres Ecoambientals promogut pel Govern Balear. Les conselleries d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, i d'Educació, Cultura i Universitats iniciaren el Programa de Centres Ecoambientals, seguint un dels objectius marcats per l'Agenda 21 d'impulsar l'educació ambiental als centres educatius:

  • Informar sobre el procés d'inscripció i la presentació de la memòria final del programa.
  • Proporcionar informació als coordinadors ambientals dels centres educatius sobre recursos didàctics, oferta d'activitats en educació ambiental i d'ajudes o subvencions.
  • Fer un seguiment del Pla d'Acció descrit en el projecte ambiental perquè es compleixin els terminis i els objectius marcats.
  • Omplir fitxes de seguiment dels centres i redactar informes mensuals i trimestrals.

El projecte compta amb dos tècnics ambientals d'sm que presten assessorament presencial en els diferents vectors ambientals que es treballen en el programa: residus, aigua, energia i canvi climàtic, biodiversitat, hort i jardí, mobilitat i consum responsable. Aquest assessorament es realitza durant 10 mesos a l'any, segons el calendari escolar.