AGÈNCIA DE L'HABITATGE | Auditoria Interna del Sistema de Gestió Integrat

Auditoria interna del Sistema de Gestió Integrat (Qualitat i Medi Ambient) a les instal·lacions de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (2017-2020)

sm ha estat contractada per l'Agència de l'Habitatge per a la realització de les auditories internes del Sistema de Gestió Integrat per al període 2017-2020.
La primera de les auditories ha estat realitzada al maig de 2017. En aquesta auditoria es van auditar les activitats i serveis administratius realitzats a les oficines de l'Agència al carrer Aragó 244 i Diputació 92 de Barcelona, ​​així com l'arxiu central a Castellbisbal i els serveis Territorials a Tarragona, Terres de l'Ebre, Girona i Lleida.
 
L'auditoria, duta a terme segons els requeriments de la norma ISO 19011:2012, tenia com a objectius comprovar l'adequació del Sistema de Gestió Integrat a les normes ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, i el Reglament CE 1221/2009 (EMAS III); la conformitat de respecte a la documentació que defineix el Sistema; el grau d'implantació i coneixement entre el personal, així com establir possibilitats de millora del sistema. A més, l'auditoria tenia també com a objectiu la comprovació del compliment de la legislació ambiental per part de l'organització, així com comprovar la traçabilitat de les dades i resultats publicats en la Declaració Ambiental.
 
Com a resultat es va emetre un informe d'auditoria que contenia les no conformitats, observacions i propostes de millora detectades així com els punts forts i punts febles del sistema. Així mateix, com a valor afegit, es va emetre un document de propostes per a la solució de les no conformitats detectades.