GOV. ILLES BALEARS | Programa de Centres Ecoambientals de Mallorca

Assessorament a centres educatius de Mallorca participants al Programa de Centres Ecoambientals. (2018-2021)

Durant els cursos 2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021, el govern de les Illes Balears ha confiat en sm per tal de portar a terme el servei d'assessorament a 40 centres educatius inscrits al programa de Centres Ecoambientals, seguint els objectius marcats per l'Agenda 21, que pretén donar impuls a l'educació ambiental als centres educatius.

Les tasques que realitza l'equip d'sm són principalment:

  • Informar sobre el procés d'inscripció i la presentació de la memòria final del programa.
  • Realitzar visites d'assessorament a tots els centres centres educatius cada dos mesos durant el curs escolar, sobre els diferents vectors ambientals que es treballen al programa: residus, aigua, energia i canvi climàtic, hort i jardí, consum responsable i biodiversitat.
  • Proporcionar informació als coordinadors ambientals dels centres educatius sobre recursos didàctics, oferta d'activitats en educació ambiental i d'ajudes o subvencions.
  • Fer un seguiment del Pla d'Acció descrit en el projecte ambiental perquè es compleixin els terminis i els objectius marcats.
  • Complimentar les fitxes de seguiment dels centres i redactar informes mensuals i trimestrals.