FRIT RAVICH | Auditoria Legal Ambiental i assessorament

Aquest projecte realitzat en l'any 2007 va implicar una sèrie de visites a les instal · lacions que de l'empresa Frit Ravich, i va tenir per objectiu esbrinar les obligacions aplicació i l'estat de compliment normatiu per part de l'empresa.

En aquest sentit, els principals objectius van ser:
1. - Identificar la incidència ambiental de l'activitat.
2. - Identificar la normativa / obligacions ambientals d'aplicació.
3. - Conèixer les àrees de treball.
4. - Conèixer processos amb incidència ambiental.
5. - Identificació de riscos ambientals (Anàlisi dels controls ambientals que es realitzen i els procediments d'actuació en cas d'emergència).
6. - Identificar gestions internes per preveure opcions de millora o de reafirmació.

Igualment, aprofitant les visites a les instal · lacions del personal auditor amb més de 10 anys d'experiència en el camp del compliment legal ambiental, es van realitzar reunions amb el responsable tècnic de Frit Ravich, revisant de forma detallada els diferents aspectes legals de l'empresa.

Finalment es va realitzar la redacció d'un informe de gestió, identificant:
1. - Operacions que es poden optimitzar i / o externalitzar i de quina manera.
2. - Estat de compliment de les obligacions legals i proposta de resolució / seguiment.