AJ. ANTELLA | Projecte 50/50 a l'escola pública

Programa 50/50 d'educació ambiental en centres escolars públics. (2021-2022)

El programa 50/50 és un projecte educatiu entorn de l'estalvi i l'eficiència energètica implantat al col·legi públic. L'objectiu és conscienciar i fomentar hàbits sostenibles tant als alumnes com a la comunitat educativa en general per reduir els consums i poder cuidar el medi ambient.

Mitjançant la metodologia Euronet 50/50 max, projecte europeu que incentiva l'estalvi energètic a edificis públics a partir de l'aplicació de bones pràctiques en l'ús i la gestió de l'energia, s'incentiva econòmicament l'estalvi energètic aconseguit. L'Ajuntament es compromet a tornar el 50% dels estalvis econòmics aconseguits i el centre escolar es compromet a aplicar un conjunt de bones pràctiques i liderar el projecte.

Això es duu a terme amb la creació d'un equip energètic format pels alumnes i representants de tots els àmbits de la comunitat educativa on es proposen mesures i canvis d'hàbit a cost zero per implementar al centre. L'estalvi econòmic aconseguit després reverteix al centre a través de la implantació de mesures energètiques.

MITECO | Projecte Albufeira: sensibilització ambiental

Programa de sensibilització del Projecte Albufeira per a l'avaluació conjunta de les masses d'aigua de les conques hidrogràfiques hispano-portugueses. (2020-2022)

Sm s'encarrega de l'execució del lot 4 del Projecte Albufeira del Ministeri de Transició Ecològica (MITECO), que té per finalitat l'avaluació conjunta de les Conques Hidrogràfiques compartides per Espanya i Portugal de cara a millorar la seva gestió. Aquestes conques són: Miño-Sil, Duero, Tajo i Guadiana.

Aquest projecte, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional dins el Programa INTERREG VA Espanya-Portugal, desenvolupa un programa de sensibilització i participació ciutadana per difondre la gestió de les conques hidrogràfiques i les seves problemàtiques, fent-los partícips en la seva gestió, establint problemes i buscant solucions entre els Òrgans de Conca i la població. Per a això, l'equip tècnic de sm desenvolupa un programa d'activitats d'educació ambiental dividit en:

  • Escoles d'Usuaris: s'estableixen reunions de treball amb agents socials i econòmics dels municipis fronterers de les conques (40 municipis en total).
  • Activitats d'educació ambiental en centres escolars: explicant el funcionament de les masses d'aigua de l'entorn, sensibilitzant els alumnossobre els possibles problemes que poden tenir aquestes masses d'aigua si no es fa una gestió sostenible. (160 centres en total)
AJ. PINTO | Projecte 50/50 a les escoles

Programa 50/50 d'estalvi i eficiència energètica en els col·legis públics. (2018-2019)

Sm, sistemes mediambientals S.L. va guanyar la licitació de l'Ajuntament de Pinto per a la dinamització del projecte 50-50 durant el curs escolar 2018-2019 en els 6 centres escolars que participen en el projecte d'estalvi d'energia i aigua, promovent la presa de consciència de l'ús racional dels recursos des de les escoles, i buscant involucrar la comunitat escolar des de la participació i la col·laboració per a la posada en marxa de mesures d'estalvi i eficiència energètica.

Mensualment, el nostre equip tècnic planteja reunions amb cada centre en el qual es tracten qüestions pràctiques dirigides a l'estalvi energètic i d'aigua i en el qual participa tot el teixit escolar de cada centre (alumnat, professorat, AMPAS, cuina i servei de neteja entre d'altres ).

En aquestes reunions també es presenten les dades de consum a cada centre per avaluar si totes les actuacions posades en marxa faciliten en estalvi de llum, calefacció o aigua respecte a la mitjana dels tres anys anteriors amb l'objectiu que si es produeix un estalvi el curs escolar següent rebran una quantitat de diners equivalent a l'estalvi aconseguit per la seva inversió 50% en el que decideixi el centre i 50% en mesures que ajudin a seguir reduint els consums.

EMATSA | Educació ambiental escolar

Serveis de planificació i execució del programa d'educació ambiental de l'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona (2017-2019)

EMATSA  gestiona el cicle integral de l'aigua de Tarragona, La Canonja, els Pallaresos i del Catllar. Mitjançant un equip d'educadors ambientals, sm gestiona i coordina les activitats ofertades a centres escolars i entitats per tal de dinamitzar els tallers d'aqualogia, i visites relacionades amb el cicle integral de l'aigua i els processos de depuració a l'estació de depuració d'aigües residuals (EDAR) de Tarragona, orientats tant a públic de diferents nivells d'escolarització com a entintats municipals, adaptant sempre el contingut del taller o la visita als coneixements del públic visitant.

- Els tallers d'aqualogia tracten el cicle integral de l'aigua. Es realitzen als centres escolars i mitjançant l'ús de material audiovisual (animacions i joc interactiu) es posa de manifest la conscienciació mediambiental. A més, també es realitzen diferents experiments a l'aula.

- Les visites estan dirigides tant a alumnes d'ESO, Batxillerat i Formació professional. Consisteixen en una explicació teòrica sobre els diversos processos que es duen a terme durant el procés de depuració d'aigua, mitjançant un audiovisual proporcionat per EMATSA i una visita guiada a la planta depuradora.

- Les visites dirigides a entitats municipals, pretenen conscienciar a la població de la qualitat de l'aigua que arriba a les seves llars i el posterior tractament pel que passa per retornar-la al medi en les millors condicions possibles. 

EMASESA | Tallers ambientals per a famílies i adults

Tallers d'educació ambiental orientats a grups familiars i d'adults. (2014-2017)

sm és l'empresa responsable de dur a terme la campanya d'educació i sensibilització ambiental que promou l'Empresa Municipal d'Aigües de Sevilla i el tema principal és L'AIGUA. Es tracta d'una campanya enfocada i treballada de manera específica per a col·lectius de famílies i grups d'adults.

Es van idear 2 tallers relacionats amb la gestió de l'aigua, dirigits a completar les jornades de portes obertes que EMASESA realitza a les seves instal·lacions i les sessions puntuals que realitza en centres cívics i centres d'adults. Els tallers són "El tanc de casa meva" i "Sistemes de filtració d'aigua a casa i tasts d'aigua". Es tracta de 2 tallers pràctics i lúdics on els participants amplien els seus coneixements i resolen els seus dubtes sobre el cicle de l'aigua.

Se centren principalment en dues temàtiques:

  • Distribució: Mostrar els sistemes de distribució de l'aigua per als municipis de Sevilla i els seus voltants i conscienciar de la importància de fer un ús eficient d'aquest recurs.
  • Sanejament: Ensenyar els diferents sistemes de depuració amb què compta EMASESA i fomentar el correcte ús d'ells evitant utilitzar els desguassos i inodors com galledes d'escombraries

 

EMASESA | Tallers mediambientals en esdeveniments

Educació ambiental mitjançant tallers a fires, congressos i jornades. (2014-2017)

sm és l'empresa responsable de dur a terme la campanya d'educació i sensibilització ambiental que promou l'Empresa Municipal d'Aigües de Sevilla i el tema principal és L'AIGUA. Es tracta d'una campanya enfocada de manera específica per a treballar a fires, congressos i jornades formatives on hi participi EMASESA.

Es van desenvolupar tallers per tal de treballar el cicle urbà de l'aigua durant aquests esdeveniments als que assisteixi EMASESA.


Els tallers que es van treballar van ser "Tram a tram pel riu Guadalquivir" i "L'acumulador de mostres". Un dels tallers va dirigit a nivells educatius a partir de l'últim curs de secundària en endavant, mentre que l'altre s'orienta a un públic més adult o format per famílies.


Les dues activitats estan pensades per realitzar-se o bé a l'estand d'EMASESA o en les instal·lacions de les que es disposi en el lloc de l'esdeveniment.

EMASESA | Tallers d'educació ambiental a escolars

Xerrades, tallers i jornades d'educació ambiental per a alumnes de primària: "El agua en las aulas". (2014-2017)

sm és l'empresa responsable de dur a terme la campanya d'educació i sensibilització ambiental que promou l'Empresa Municipal d'Aigües de Sevilla i el tema principal és L'AIGUA. Es tracta d'una campanya enfocada i treballada de manera específica per al col·lectius d'alumnes de primària.

L'aigua a les aules és una campanya d'educació ambiental creada per a escolars, iniciada a l'octubre de 2014 l'objectiu de la qual és la sensibilització davant la problemàtica de l'AIGUA, un recurs limitat, el respecte per l'entorn i el comportament responsable per poder disminuir l'impacte ambiental de les nostres accions tant a nivell particular com a nivell global.
 
Per aconseguir tots aquests objectius sm crear 4 tallers pràctics, 2 sobre proveïment i 2 sobre sanejament on es posen en pràctica els coneixements explicats en les xerrades prèvies. Alguns dels tallers ideats per a realitzar a les escoles van ser "Fabrica un filtre d'aigua" i "Maqueta d'una depuradora". Els tallers estan realitzats per tècnics especialitzats que es desplacen a cada centre per realitzar les xerrades i els tallers.
CIFO Santa Coloma de Gramenet | Curs de Operari d'estacions de tractament d'aigua

Aquest curs de capacitació Professional tenia per objectiu el dotar de coneixements a l'alumne per exercir com a operari dins d'una instal·lació de tractament d'aigua en l'àmbit de manteniment d'equipaments, presa de mostres, analítiques bàsiques, resolució d'avaries més freqüents i comprensió de processos de depuració.
Es varen desenvolupar  i executar els continguts referits al Curs SEA 028-2 (RD 330/97), per a un total de 214 hores. S'impartiren coneixements en matèria de:

- Manteniment preventiu d'equips i processos de plantes de tractament d'aigua i plantes depuradores. (UF 1669 / 80 hores)
- Reparació d'equips mecànics i elèctrics de plantes de tractament d'aigua i plantes depuradores (UF 1670 / 80 hores)
- Manteniment de l'entorn de plantes de tractament d'aigua i plantes depuradores (UF 1671 / 30 hores)
- Mòduls addicionals de prevenció, sensibilització i inserció laboral (24 hores)

La nostra empresa, per la seva experiència formativa i d'especialistes en medi ambient des de la vessant de consultoria, ofereix un punt de vista actualitzat de la matèria de tractament i problemàtiques més comuns de la gestió d'aigües residuals, així com la possibilitat de contactes en empreses vinculades i col·laborants, per tal de poder articular correctament les pràctiques laborals no professionals.

Aquest curs es va desenvolupar en una edició (2013), i en total es varen capacitar a un total 15 alumnes.
 

AJ. RIBA-ROJA | Pla Director d'Abastament

Realització d'un Pla Director d'Abastament d'Aigua (2008).

El Pla Sectorial d'Abastament d'Aigua de Catalunya constata que els serveis d'aigua potable en situació precària correspon, sovint, a xarxes en municipis amb poca població, sense una gestió especialitzada que actuï eficaçment en el control i el manteniment de les infraestructures del servei. Aquest factor desfavorable pot posar en perill la satisfacció de les necessitats de proveïment d'aigua en unes condicions sostenibles de dotació i de consum domèstic. L'objectiu general que persegueix un Pla Director, és el de realitzar un estudi del sistema d'abastament actual i futur del municipi de cara a la identificació dels seus punts febles i resoldre els problemes actuals de l'abastament d'aigua. Els objectius específics són:

  • Garantir les necessitats actuals i futures d'abastament d'aigua al municipi
  • Planificar les actuacions de millora de les infraestructures de captació, regulació.

En una primera fase de projecte es realitza una anàlisi de la situació inicial. En aquest estudi s'analitzen diferents aspectes, com van ser: l'ens gestor, l'inventari de les instal·lacions, els sistemes de captació, el tractament que es fa de les aigües, la distribució de l'aigua, la protecció sanitària, el manteniment de les instal·lacions, els usuaris, consums i usos de la xarxa, així com les pèrdues detectades. En una segona fase de projecte es preveu el plantejament d'actuacions concretes de millora i/o re dimensionament de la instal·lació d'abastament en qualsevol dels seus àmbits (volumètrica, manteniment, homogeneïtat o sanitari).

ACA | Revisió, valoració tècnica i introducció de DUCA's per a l'aplicació del cànon de l'aigua

Servei per a la revisió, valoració tècnica i introducció de les Declaracions d'Ús i Contaminació de l'Aigua (DUCA) per a l'aplicació del cànon de l'aigua. (2001-2005 i 2008)

sm realitzar aquest servei des de setembre de 2001 fins a setembre de 2005, moment en què hi ha una modificació de la normativa i la periodicitat de la presentació de les duca s s'amplia.
Les funcions d'aquest projecte van ser tant la introducció de les dades declarades pels usuaris industrials i assimilables, com la seva validació, valoració tècnica i posterior resolució

Paral · lelament es va efectuar requeriment a tots els usuaris que no van presentar les declaracions tot i estar obligats o en el cas que les divergències entre el declarat i la informació disponible fossin significatives i finalment es va arxivar tot la documentació generada en els expedients corresponents.

Així mateix, també es va donar suport a qualsevol consulta telefònica o visita rebuda en relació amb la formalització de les declaracions.

L'equip del projecte va arribar a ser fins a 9 tècnics en alguns trimestres de l'any i sempre va treballar des de les instal · lacions de l'Agència Catalana de l'Aigua, cobrint horari de 9h a 18h. L'objectiu va ser la revisió de les Declaracions d'Ús i Contaminació de l'Aigua (DUCA), presentada pels usuaris per a la determinació del cànon de l'aigua i la introducció en suport informàtic de les dades declarades.

ACA | Elaboració del mapa d'actors socials

Elaboració del Mapa d'Actors Socials al Baix Llobregat-Anoia per un procés participatiu de gestió integral de l'aigua. (2007-2008)

La directiva marc de l'aigua (DMA) impulsa una nova forma d'entendre i gestionar les conques hidrogràfiques basada en la implicació de les persones.

La DMA estableix que tant el diagnòstic sobre l'estat de les masses d'aigua a les conques fluvials com el pla de gestió s'han d'elaborar a través d'un procés on s'incorpori la participació activa dels diferents actors i ciutadans com a pas previ a la presa de decisions per part de les administracions. L'àmbit del projecte incorporar les zones d'afectació a conca de les comarques del Baix Llobregat i Anoia.

Es va realitzar una recerca en diferents administracions per tal d'identificar els diferents agents que poguessin tenir veu i vot en processos de gestió de masses hídriques. Dins d'aquest àmbit es van identificar associacions, col · lectius, grups de professionals, representants de sectors o persones que expressament han demostrat interès pel procés.

Totes les dades es van recollir en una base de dades en què es van registrar 1188 entitats: 128 actors d'educació ambiental, 27 professionals i representants del primer sector, 21 indústries i empreses, 10 activitats de turisme i oci al riu, 11 responsables en la gestió de l'aigua, 862 actors rellevants pel que fa a l'estructuració social del territori (AAVV, partits polítics, etc.) i 129 administracions locals i supramunicipals.

ACA | Adequació del Cens d'abocaments i depuradores

Assistència Tècnica per a l'Adequació del Cens d'Abocaments i Depuradores a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). (2007-2009)

sm va col·laborar amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) a l'adequació del seu cens d'abocaments, elaborat en compliment de la normativa sectorial tant estatal com autonòmica i en el qual es recull la informació derivada de cadascun dels expedients d'autoritzacions d'abocament, tant a llera pública com a sistemes de depuració d'aigües residuals, sol · licitats per organitzacions públiques i privades.

Durant aquesta col · laboració, l'equip tècnic designat per sm exercir les següents tasques:

  • Revisió dels diferents expedients d'autorització d'abocament gestionats per l'ACA.
  • Revisió i actualització de les dades tant administratius com tècnics inclosos en l'aplicatiu informàtic de l'ACA.
  • Realització de propostes de modificació de les condicions reflectides en les diferents autoritzacions d'abocament avaluades (paràmetres, ubicació, zones d'abocament, etc.)

En una segona fase del projecte, els tècnics de sm revisar i actualitzar el Cens de les depuradores gestionades per l'ACA. Per a això, es va procedir a la revisió dels projectes "as built" de les diferents estacions depuradores d'aigües residuals que s'emmarcaven dins l'àmbit dels treballs, revisant els valors límit de l'efluent, comprovant la seva adequació a la normativa europea d'aplicació i incloent-hi tota aquesta informació a l'aplicatiu de l'ACA.