DIP. BARCELONA | Cens d'activitats i locals comercials d'Arenys de Mar

Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament Arenys de Mar sm va dur a terme el 2011 un cens d'activitats del municipi d'Arenys de Mar L'objectiu dels treballs va ser dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per a la presa de decisions relacionades amb la gestió de les activitats.

Els treballs es van iniciar amb la consulta dels expedients d'activitats de l'arxiu municipal. Es van consultar els expedients compresos entre els anys 1980 i 2011, revisant un total de 2033 expedients.

La informació extreta dels expedients es va depurar i ampliar amb el treball de camp. El treball de camp va permetre descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines.Com a resultat es van detectar 957 activitats presents al municipi.

Les dades obtingudes de cada activitat es van introduir en un Gestor d'Informació d'Activitats desenvolupat per la Diputació de Barcelona per als municipis de la província que conté la següent informació:

  • Dades generals (adreça, telèfon, fax, e-mail de la raó social, representant, i establiment)
  • Legalització i control (llicència i actes de control, ampliacions, canvis de titular)
  • Classificació i tipus d'activitat
  • Dades tècniques (superfícies, coordenades UTM, metres lineals de façana, plantilla, horaris)
  • Dades d'incendis (càrrega de foc, aforament d'incendis, altura evacuació, risc intrínsec, ...)
  • Fotografia de la façana i llicències escanejades