RECYCLIA | Assistència tècnica

Assistència tècnica a la convocatòria pública de contractació de gestors de residus de piles i acumuladors. (2021-2022) 

Servei d'assistència tècnica integral per a la sol·licitud, valoració i posada en marxa de la convocatòria pública de contractació de serveis de gestió final (GF) i logística (OL) de la Fundació ECOPILAS.

L'Assistència comprèn les següents tasques:
  1. Elaboració de plecs de prescripcions per a la petició d'oferta incloent:  Redacció de plecs de prescripcions. Preparació de plantilles i fitxer de càlcul per a la valoració d'ofertes.
  2. Desenvolupament del procés de convocatòria: Enviament del plec als gestors que presentin candidatura. Resolució de dubtes durant el procés
  3. Valoració de les ofertes presentades, incloent: Emplenament de plantilles i fitxer de càlcul de valoració. Emissió d'informe de valoració.
  4. Suport a la signatura de contractes:  Recepció i revisió de la documentació rebuda per a la signatura del contracte. Arxiu de la documentació i generació de taula de seguiment d'actualització anual de documentació.
  5. Serveis addicionals: Realització auditories als adjudicataris.