RENFE | Disseny i implantació del SGMA segons ISO 14001

El 2002 sm va ser contractada per RENFE (UN Estacions Comercials) per dur a terme el Disseny i la Implantació del Sistema de Gestió Mediambiental segons norma ISO 14001 a les estacions de RENFE de Ciudad Real i Puertollano.

Els treballs tenien com a objectiu elaborar els procediments necessaris per gestionar les activitats que portaven associada una incidència sobre el medi ambient així com la documentació exigida per ISO 14001. Els passos seguits van ser:

- Elaboració prèvia de Diagnòstics Ambientals
- Revisió de Diagnòstics Ambientals
- Visites a les estacions
- Disseny del Sistema (elaboració de manual, procediments i registres)
- Implantació del Sistema
- Auditoria Interna
- Correcció de No Conformitats
- Assessorament en la certificació

La implantació d'un sistema de gestió ambiental segons la norma de referència ISO 14001 de disminuir la incidència i la pressió de l'activitat sobre l'entorn de forma considerable.