DIP. CIUDAD REAL | Agenda 21 Local de Pedro Muñoz

Agenda 21 Local als municipis de Pedro Muñoz, Villarta de San Juan, Alamillo, Villamayor de Calatrava i Cabezarrubias del Puerto (2008-2010)

Aquest projecte, mitjançant el qual els municipis s'encaminen i aposten pel desenvolupament sostenible tenint la participació ciutadana una part essencial, suposa arribar més enllà de l'estudi ambiental i socioeconòmic, promovent un model de gestió local en què els veïns del municipi tenen part activa . Es creen grups de treball i un Consell Local de Sostenibilitat, compost per representants del Consultori i del teixit socioeconòmic del municipi. El projecte té tres fases:

Diagnosi ambiental. Es recopila informació de caràcter ambiental, social i econòmic del municipi per a l'anàlisi de la seva situació atenent mancances i possibles millores, així com punts forts a potenciar. S'analitzen dades objectives procedents de les administracions que intervenen en la gestió del municipi i els agents econòmics associats i dades subjectives aportades per la població mitjançant reunions, enquestes i entrevistes.

Pla d'acció. Es prepara un Pla d'Acció consensuat amb els representants socials, polítics i econòmics, en què es prioritzen les mesures a adoptar per millorar l'estat del municipi i la seva gestió. Aquests plans d'acció són després aprovats pel Consell de Sostenibilitat perquè l'Ajuntament assumeixi com a pròpies aquestes mesures.

Pla de seguiment. Es realitza un seguiment de la implantació de l'Agenda 21 mitjançant el Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat de la Xarxa de Ciutats i Pobles Sostenibles de Castella-la Manxa, juntament amb indicadors específics per a cada municipi.