AJ. BARCELONA | Auditoria interna i qualitat de la DIAC

Assistència tècnica al Dept. d'Avaluació d'Incidències i Qualitat per a la certificació ISO 9001:2015, en relació amb la certificació dels sistemes IRIS i dels serveis certificats de la Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana (DIAC). (2022–2024)

Els treballs per dur a terme les auditories internes i de qualitat consisteixen en:

- Auditoria interna a DAIQ (IRIS). Conformi a la norma ISO 9001 del procés d'incidències i reclamacions (IRIS).
- Auditoria interna a DIAC. D'acord amb la norma ISO 9001, dels processos associats al sistema de gestió de qualitat de la Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana (DIAC).
- Preparació Comitè Qualitat. Documentació relacionada amb el Comitè de Qualitat d'IRIS. Tractament de les dades, elaboració dels indicadors de gestió i de satisfacció, millora de la qualitat de la resposta, auditories, seguiment de no-conformitats, formació i avaluació de proveïdors.
- Preparació certificació subseu OAC Zona Nord i Marina. Elaboració de la documentació necessària i auditories internes prèvies per a la incorporació a la certificació ISO 9001:2015 de les subseus dOficina dAtenció Ciutadana (OAC).
- Preparació de la certificació de nous operadors IRIS per a la incorporació a la certificació ISO 9001:2015 de nous àmbits IRIS. Auditories auditories internes prèvies.