COM. MADRID | Servei de processament de dades de Gestió de Residus

Gestió documental de gestors de residus de la Comunitat de Madrid. (2013-2019)

sm és l'empresa guanyadora del concurs públic de la Conselleria de Medi Ambient, Administració Local i Ordenació del Territori de la Comunitat de Madrid, durant el període 2013-2017, per dur a terme la gestió documental dels gestors de residus (perillosos, no perillosos i vehicles al final de la seva vida útil (VFVU) que desenvolupen la seva activitat a la Comunitat de Madrid.

L'objectiu és verificar que els gestors de residus donen compliment a la legislació vigent en matèria de residus, presentat els documents que se'ls requereix a aquest efecte.

L'equip tècnic de sm, avalua i valida la informació presentada i elabora informes amb la finalitat de reflectir si els centres gestors compleixen les seves obligacions legals i recollides en la seva resolució d'autorització. Posteriorment, els tècnics de l'administració de la Conselleria de Medi Ambient de Madrid a proposta de sm, determinen les mesures que corresponguin en cas.