AJ. STA COLOMA GRAMENET | Auditoria de qualitat de la neteja i del manteniment

Servei d'auditoria del nivell de qualitat de la neteja i manteniment d'elements del mobiliari urbà en la via pública i la inspecció sobre el territori de la recollida de residus i la neteja viària. (2023-2026)

Sm som responsables de controlar la qualitat de la neteja i manteniment d'elements de la via pública així com la recollida de residus i la neteja. El primer pas és realitzar una auditoria que té com a objecte el control, avaluació i evolució al llarg del temps de la qualitat dels serveis de neteja viària i estat dels diferents elements de la via pública. Aquesta auditoria es porta a terme mitjançant un procediment de treballa de camp, observació i presa de dades.

El segon pas és realitzar una posterior inspecció que permet controlar els principals successos que determinen la qualitat de la recollida de residus de manera selectiva de la ciutat. Aquest inspecció té com a objectiu poder aconseguir l'increment al 55% necessari per assolir els objectius del PREMET 25, així com verificar la qualitat del manteniment i neteja dels diversos elements que composen el mobiliari urbà i l'estat de netedat de l'espai públic.

Totes les observacions, accions i valoracions es treballen i es reflecteixen en informes periòdics que permeten valorar l'evolució del servei i tenir controlada la seva eficiència i qualitat.