HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA | Legalització

Adequació de la llicència d'activitats a la Llei 3/1998. (2004,2009)

L'Hospital General de Catalunya es troba situat a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), ocupant unes instal·lacions construïdes el 1984. El 2003 Catalana de Diagnostics i Cirurgia, SL, en aquell moment propietària de l'Hospital, va contactar amb sm per dur a terme l'adequació de la llicència a la Llei 3/1998 d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental.

L'adequació es va dur a terme mitjançant la presentació, al juliol de 2004, d'un projecte tècnic. El projecte incloïa la descripció de les instal · lacions i activitats desenvolupades, descripció de les mesures de seguretat en cas d'incendi, dades relatives al consum de recursos naturals (aigua i energia) i dades relatives al medi ambient (gestió de les aigües residuals produïdes, emissions a l'atmosfera, gestió dels residus). El projecte incloïa també un programa d'actuacions a realitzar per adequar les instal·lacions a la normativa actual i plans.

El 2009 els propietaris de l'Hospital, en aquest moment Capio Sanitat, van tornar a contactar amb sm per legalitzar els canvis haguts en les instal · lacions des de la concessió de la llicència fins a la data, i realitzar el control inicial sol·licitat per l'Administració.

Per a això sm actualitzar els plànols incorporant les modificacions realitzades i proposar noves mesures correctores per al compliment de les condicions de la llicència.