AJ. BARCELONA | Caracteritzacions de paper-cartró

Caracteritzacions de la fracció de recollida selectiva de paper i cartró de la ciutat de Barcelona. (2014-actualitat)

Amb l'objectiu de poder disposar d'informació de la qualitat de la recollida selectiva del Paper i Cartró, es va iniciar l'any 2014 un seguit de caracteritzacions quadrimestrals dels residus entrats a la planta de SAICA NATUR RECYCLING de Zona Franca, seguint el protocol establert per Ecoembes. L'orígen de la mostra és sempre de recollida selectiva de paper i cartró de la ciutat de Barcelona. A partir de la descàrrega del vehicle, es procedeix al següent procediment:

Sobre una mostra mínima de 1000 Kg es procedeix a la seva homogeneització per mitjans mecànics i un quarteig. De cada quart s'extreuen 50 Kg per a la seva posterior caracterització, on les fraccions a separar són: Paper Imprès - Envàs Domèstic amb Punt Verd - Envàs Domèstic sense Punt Verd - Envàs Comercial amb Punt Verd - Envàs Comercial sense punt verd - Cartró per begudes - Resta d'Impropis. Es realitza un informe fotogràfic de cada caracterització i un informe de resultats
 

L'anàlisi en detall de les dades de la qualitat de la recollida selectiva de paper i cartró, permeten poder disposar d'elements de coneixement per poder plantejar millores en el sistema de recollida i per altra banda poder disposar d'informació per platejar accions de comunicació, informació i sensibilització a la ciutadania en matèria de recollida de residus.