CC. SOLSONÈS | Pla local de prevenció de residus municipals

Redacció del Pla Local de prevenció de residus municipals del Solsonès. (2017-2018)

Les directrius comunitàries en matèria de residus situen la prevenció en el primer nivell qualitatiu en l'escala d'actuacions i tractaments. En aquest context, les diverses administracions han iniciat estudis per reduir el consum i la generació de residus.

Aquest estudi, encarregat pel Consell Comarcal del Solsonès, té per objecte analitzar les actuals taxes de generació de residus i establir accions per assolir una reducció de les mateixes, de l'ordre del 15 % en relació a les generades l'any 2010, per tal d'assolir l'objectiu quantitatiu establert pel PRECAT (Agencia de Residus de Catalunya).

D'entre les tasques desenvolupades per l'equip de consultors experts en estudis de diagnosi de residus municipals d'sm en l'àmbit de l'estudi poden destacar-se les següents:

  • Prognosi de la generació de les diverses fraccions de residus
  • Anàlisi de la bossa tipus
  • Enquesta a la ciutadania i comerços sobre els hàbits d ecònom i gestió de residus
  • Establiment d'objectius quantitatius i qualitatius de reducció
  • Definició i quantificació d'actuacions per assolir els objectius de reducció previstos
  • Avaluació econòmica.