SAFIC-ALCAN | Estudi de minimització de residus especials

Estudi de minimització de residus especials. (2005)

En virtut del que estableix el RD 952/97, "Disposició addicional segona es requereix que en un termini de quatre anys (...) els productors de residus tòxics i perillosos han d'elaborar i remetre a la comunitat autònoma corresponent un estudi de minimització d'aquests residus per unitat produïda, comprometent-se a reduir la producció de residus tòxics i perillosos, en la mesura de les seves possibilitats. L'estudi de minimització de residus especials dóna compliment a aquest requeriment normatiu.

L'estudi contempla les següents fases: Identificació dels residus perillosos generats, identificació dels productes o béns que generen els residus perillosos, quantificació dels residus perillosos i els productes / béns associats, identificació i selecció de mesures per minimitzar els residus descrits, avaluació de la viabilitat tècnica i econòmica de les mesures seleccionada/es i estimació dels residus i els productes / béns associats que es generaran en els propers quatre anys.

L'estudi va ser realitzat en el magatzem de Safic-Alcan de Sta. Perpètua de Mogoda per un tècnic superior amb una durada de 3 mesos, i es van plantejar alternatives d'emmagatzematge que van permetre planificar una generació de residus de tan sols 0,008 t residu/tona de matèria distribuïda. Les propostes de minimització van ser la utilització d'una eina informàtica de gestió que reduïa la generació de residus per caducitat i en la millora dels processos de càrrega i descàrrega per minimitzar la generació de residus per trencaments d'envasos i contaminacions de matèries.