FGC | Elaboració d'un Pla de Gestió de Residus

El 2011 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) va contactar amb sm per a l'elaboració d'un Pla per a la Gestió dels Residus produïts en els tallers de Martorell. L'objectiu dels treballs és identificar la totalitat dels residus produïts, analitzar la gestió realitzada, proposar accions per millorar la seva gestió i organitzar un punt net per centralitzar la seva gestió en un únic punt dins de la instal·lació.

La primera fase va consistir en identificar tots els residus produïts en la instal·lació i la gestió realitzada. Analitzades les dades obtingudes es van proposar millores conduents a una millor gestió dels mateixos així com a la minimització de les quantitats produïdes. Amb aquestes dades es va elaborar un informe preliminar en el qual s'incloïa una proposta d'organització de la deixalleria així com models d'etiquetes i cartells per identificar els residus i les zones de disposició.

La segona fase va consistir en l'elaboració d'un procediment operatiu de gestió dels residus en els tallers. En el procediment es definia la gestió a realitzar així com les responsabilitats i l'arxiu de la documentació generada.
L'objectiu últim d'FGC era la contractació d'una empresa externa que portés a terme la gestió integral dels residus produïts en el taller. sm va realitzar un estudi econòmic del cost que podria suposar per a FGC la gestió dels residus tenint en compte les millores proposades. Per a això es van contactar amb diversos gestors i transportistes de residus amb l'objecte de poder tenir un cost aproximat.