FELCA | Disseny i implantació del SMGA

El Grup FELCA és líder en el disseny i execució d'instal·lacions elèctriques de climatització i en el seu manteniment. El 2012 va contactar amb sm per dur a terme la integració de la gestió ambiental, seguint les directrius de la norma ISO 14001, en el sistema de gestió de la qualitat implantat segons la norma ISO 9001.

La primera fase va consistir en identificar els aspectes ambientals associats a les activitats desenvolupades per FELCA, tant en les seves pròpies instal·lacions com en les dels seus clients. De la informació sobre les activitats i aspectes es va determinar els requisits legals aplicables als mateixos.

La següent fase va consistir en el disseny de la documentació. Això va significar modificar algun dels documents ja existents en el Sistema de Qualitat (pe manual, procediment de formació, objectius i fites...), així com redactar documents nous (pe procediments d'identificació d'aspectes ambientals, gestió de residus, actuació davant vessaments, ...)

La tercera fase va ser la implantació i posada en marxa del Sistema i l'auditoria interna del Sistema segons ISO 14001, auditoria que va ser realitzada per auditors de sm.
La fase final va consistir en la certificació del Sistema, sm assessorarà FELCA durant la certificació i la solució de les no conformitats trobades durant aquesta fase.