ECOVIDRIO | Caracterització de vidre procedent de recollida selectiva

Caracteritzacions de residus d'envasos de vidre procedents de recollida selectiva. (2017-2019)

sm porta a terme el projecte de caracteritzacions de residus d'envasos de vidre procedents de la recollida viària per encàrrec de Ecovidrio, l'objectiu és avaluar la qualitat del vidre dipositat en l'iglú pels ciutadans.

Per a això, es treballa a 16 plantes de tractament al llarg de tota la Península ibèrica (inclòs Portugal), les Illes Canàries i Balears. Cada planta és visitada pels nostres tècnics de forma trimestral.

El treball consisteix en la caracterització manual de 200 kg seleccionats aleatòriament de les diferents entrades mostrejades, mitjançant el procediment marcat per Ecovidrio (descàrrega, homogeneïtzació de la mostra, separació mecànica de 1000 kg, quartejos fins a obtenir una mostra significativa de 200 kg, tamisat manual i separació dels materials).
Amb les dades obtingudes en el treball de camp, un tècnic realitza el corresponent informe adjuntant les fotografies dels processos, que posteriorment es lliura a Ecovidrio en format digital.