OFIRAEE | Assistència tècnica integral de l'oficina de coordinació OfiRaee

Coordinació logística per a la gestió de RAEE procedents de deixalleries. (2016-actualitat)

OfiRaee és la Plataforma Informàtica de Coordinació Logística per a la Gestió dels RAEE procedents dels Punts Verds municipals. És per tant, el punt de trobada i coordinació de tots els principals agents que participen en el reciclatge: els SIG autoritzats, els ens locals i els Punts Nets. D'aquesta manera s'optimitzen recursos, s'homogeneïtza la informació, es facilita la facturació dels ens locals als SIG i es resolen amb més eficàcia les possibles incidències.
L'objecte del servei és la dedicació d'un equip tècnic amb experiència per a l'assistència tècnica integral de l'Oficina de Coordinació de Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics (OfiRaee). L'abast dels treballs és l'assistència tècnica integral de l'Oficina de Coordinació que inclou la totalitat dels treballs de caràcter tècnic i administratiu que està oficina té encomanada pels sistemes de responsabilitat ampliada al productor de RAEE a totes aquelles comunitats autònomes, ciutats autònomes o cabildos insulars on hi ha un conveni marc que reculli la necessitat d'aquesta oficina de coordinació. Les principals tasques que es duen a terme són:
  • Suport en el funcionament intern de l'Oficina de Coordinació.
  • Assistència tècnica en les relacions de l'Oficina de Coordinació amb altres entitats