AJ. BARCELONA | Control d'activitats d'allotjament turístic

Suport als serveis d'inspecció de l'Ajuntament de Barcelona sobre activitats subjectes a llicència o habilitació municipal anunciades a pàgines web o detectades per altres mitjans. (2021-2023)

La Direcció de Serveis d'Inspecció de la Gerència Adjunta d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona ha confiat en sm, sistemes mediambientals per donar suport al seu servei d'inspecció en la realització de tasques d'anàlisi, localització i l'elaboració d'informes sobre activitats subjectes a llicència o habilitació municipal anunciades a pàgines web o detectades per altres mitjans.

Les activitats i tasques de suport es centren en el control de les activitats d'allotjament turístic en les diferents tipologies previstes a la normativa sectorial turística, però també contempla altres activitats econòmiques amb una oferta desenvolupada principalment a internet i/o un desplegament que comporti una ocupació de l'espai públic.

Mitjançant un equip tècnic de 25 localitzadors i 3 coordinadors, 1 analista i 1 cap, el servei subministra contínuament informes sobre les activitats irregulars a la ciutat detectades en l'àmbit competencial del Serveis d'Inspecció de la Gerència Adjunta d'Urbanisme El servei inclou l'actualització d'una base de dades que conté la classificació de les diferents activitats analitzades, així com els informes d'activitats sense llicència o habilitació que s'hagin localitzat.