AMB | Guia d'usuaris per al control de generadors de baixes emissions atmosfèriques
Al juny de 2016 a sm ens vam posar a treballar en aquest estudi, per encàrrec de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), en el sí del Grup de Treball 2 (energia, sector industrial i infraestructures) del Consell de Municipis Metropolitans per a la lluita contra la contaminació atmosfèrica, creat per l'AMB l'any 2015. La missió del Consell és elaborar una estratègia conjunta per millorar la qualitat de l'aire de la metròpolis. Entre les primeres mesures a desenvolupar per aquest nou organisme destaca l'elaboració d'un pla de xoc amb mesures d'actuació per reduïr la contaminació atmosfèrica i la creació de zones de baixes emissions.
 
En el marc d'aquest pla cal contemplar la redacció de la "Guia d'usuaris per al control de generadors de baixes emissions atmosfèriques". La Guia presenta l'anàlisi de la gestió d'aquelles emissions a l'atmosfera que, per la seva entitat unitària menor (calderes de baixa potència, sistemes d'extracció o cabines de pintura, entre d'altres), generen un impacte molt inferior al d'altres fonts (com ara el trànsit rodat, les infraestructures o la gran indústria) però que en el seu conjunt suposen un element de consideració més en la globalitat de fonts de contaminació a reduir. Es tracta tant de focus localitzats com d'emissions difoses, associades a activitats l'autorització i supervisió de les quals correspon fonamentalment a l'autoritat local, d'acord amb la Llei 20/2009.