CC. SOLSONÈS | Diagnosi i pla de millora de la recollida selectiva de la FORM

Diagnosi de la recollida selectiva municipal i elaboració d'un Pla d'actuacions de millora de la recollida selectiva de la FORM a la Comarca del Solsonès. (2017-2018)

A la Comarca del Solsonès conviuen tres models diferents en relació a la gestió i recollida selectiva de la fracció orgànica (FORM): Autocompostatge a les zones rurals, Recollida en contenidors de carrer i posterior recuperació de la FORM (Solsona i el Pi de Sant Just) i Recollida porta a porta i posterior recuperació de la FORM a Sant Llorenç de Morunys.

Aquest estudi, encarregat per l'Àrea de Medi Ambient i Territori del Consell Comarcal del Solsonès, té per objecte analitzar l'estat de la recollida des dels punts de vista tècnic i econòmic i proposar mesures per a la seva optimització, d'acord amb els objectius establerts per les directives europees.

D'entre les tasques desenvolupades pels consultors d'sm en l'àmbit de l'estudi poden destacar-se les següents:

  • Prognosi de la generació de FORM
  • Anàlisi de la bossa tipus
  • Caracteritzacions sobre el terreny de contrast en la fracció resta
  • Revisió d'indicadors econòmics
  • Enquesta a la ciutadania i comerç