URBASER | Estudi sobre l'ús de contenidors bicompartimentats

Estudi sobre la utilització dels contenidors bicompartimentats en tres districtes de Barcelona (2007).

L'estudi, encarregat per URBASER a petició de l'Ajuntament de Barcelona, va tenir el seu origen en la determinació de la causa de l'elevat contingut d'impropis trobats en la fracció FORM dipositada als contenidors bicompartimentats de 1.700 l. Les fases de l'estudi van ser:

- Treball de camp: L'estudi es va dur a terme als districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Horta-Guinardó al novembre de 2007. Per a això es van triar a l'atzar 370 contenidors (de 4100 presents). Aquests contenidors es van controlar tant en dies laborals com en cap de setmana, i en horaris diürns (entre les 12 i 14 h.) I nocturns (entre les 20 i les 22 h.). El control va consistir en una inspecció visual en què es comprovava la presència o no d'impropis.

- Anàlisi de resultats: La informació recollida en el treball de camp va ser analitzada estadísticament per analitzar les causes de l'alt contingut d'impropis observat.

La informació recopilada i l'anàlisi dels resultats es va presentar en un informe tècnic dirigit a URBASER per ser presentat per aquest davant l'Ajuntament