TIRME | Caracterització de residus d'envasos i fracció resta
sm, durant l'estiu i la tardor de 2016 ha realitzat diverses caracteritzacions de residus d'envasos i fracció resta per l'empresa TIRME, dins de l'àmbit de Mallorca, amb un triple objectiu:
  1. Per una banda, poder identificar les fraccions que es podrien recollir selectivament a altres fraccions i en canvi, estan derivant-se a una fracció equivocada. D'aquesta forma es té informació per poder canalitzar accions i campanyes de millora de la recollida selectiva.
  2. Per un altre banda, de les fraccions d'envasos lleugers, es feia una determinació del volum que ocupaven. La determinació es realitzava per tipologia de material d'envàs (plàstic PET, Metall Fèrric, Metall no Fèrric, Brics ...) i per tipologia de producte que contenien (aigua, refrescos, cerveses, sucs, aliments sòlids ...). D'aquesta forma es pot obtenir informació per poder determinar la correcció del volum de contenització de la zona objecte de l'estudi.
  3. Per últim, per les fraccions d'envasos lleugers líquids, es comptabilitzaven unitats. D'aquesta forma es podia disposar d'informació relativa al possible pagament específic al material per a un SIG (Sistema Integral de Gestió)