AJ. REUS | Assessorament energètic

Servei del punt dassessorament energètic de l'Ajuntament de Reus. (2022-2024)

S'està treballant molt a mitigar o prevenir situacions de pobresa energètica a les llars, una realitat centrada en tres eixos: la ineficiència energètica de l'aïllament dels edificis, els nivells baixos de renda familiar a les llars i, finalment, l'elevat preu de l'energia als mercats actuals.

Amb els Punts d'Assessorament Energètic (PAE) es pretén desenvolupar les funcions dels serveis socials municipals en relació amb els subministraments bàsics, optimitzant l'ús de recursos i ampliant els coneixements bàsics de la ciutadania, oferint informació útil i millorant condicions tarifàries dels contractes de subministrament.

Al PAE de Reus es realitzen sessions grupals d'assessorament basades en la millora de les condicions dels contractes de subministrament per tal de reduir el cost del preu de l'energia, així com la millora d'hàbits de consum mitjançant bones pràctiques amb l'objectiu de reduir el consum energètic i d'aigua.

GENERALITAT VALENCIANA | Servei de consultoria ESG

Servei de consultoria per a implantar una estratègia ESG a ISTEC. (2023-2026)

Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SA- ISTEC-  és una empresa pública valenciana operadora de telecomunicacions i certificació electrònica propietat de la Generalitat Valenciana i dependent de la Conselleria d'Hisenda i Model econòmic. Les àrees d'activitat d'Istec són les telecomunicacions, la identitat digital i les tecnologies habilitadores (com el 5G, IoT i blockchain). La marca integra també l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) amb ja més de vint anys d'història, anteriorment gestionada per l'Institut Valencià de Finances.

Istec ha contractat SM per desenvolupar un ambiciós projecte en tres àmbits:

  • la implantació d'un sistema de gestió integrat en base a les normes ISO 9001 (qualitat), ISO 14001 (medi ambient) i ISO 45001 (seguretat i salut)
  • el disseny d'una estratègia de responsabilitat social corporativa, en el marc dels compromisos de la Generalitat Valenciana i del compliment de l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible
  • la implementació d'un Pla de Comunicació que vertebri les dues accions anteriors i les posi a l'abast de la ciutadania de forma accessible i reeixida.
PORTCASTELLÓ | Pla de Sostenibilitat

Disseny i seguiment del Pla de Responsabilitat Social Corporativa i de Sostenibilitat i RSC del Port de Castelló. (2022-2026)

SM, per a l'Autoritat Portuària de Castelló, estem desenvolupant un Pla de Responsabilitat Social Corporativa i de Sostenibilitat en un projecte que contempla el diagnòstic de les polítiques actuals de RSC desenvolupades per l'ens gestor del Port de Castelló, el seu treball amb els grups d'interès, l'enfoc envers els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i l'assoliment de fites dirigides a millorar la sostenbilitat de la institució, comprenent les dimensions ambientals, socials i econòmica.

Després del disseny del Pla de Sostenibilitat, aquest ha de ser aprovat per la Direcció de l'Autoritat Portuària per tal de ser implementat i poder mesurar el seu grau d'assoliment. 

Posterioment es desenvoluparà un procés de participació amb els grups d'interès, tant interns com externs, per recollir les seves espectatives i necessitats i promoure la col·laboració entre tots els agents implicats.

BSM | Auditories internes segons ISO 9001, ISO 14001 i SGE21 a CBSA

Realització de tres auditories internes segons les normes ISO 9001, ISO 14001 i SGE21 del sistema de gestió de BSM a la societat Cementiris de Barcelona, SA. (2021-2023)

sm, sistemes mediambientals ha estat l'empresa contractada per dur a terme la realització de tres auditories internes de les tres certificacions de BSM a l'empresa pública Cementiris de Barcelona SA  (CBSA), ​​segons les normes ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i SGE21, del seu sistema de gestió. D'acord amb la metodologia establert, els treballs considerats són l'adequació de el sistema a les normes, la conformitat de les activitats respecte als documents de el sistema de gestió i la coherència de el sistema amb la política de l'entitat.

L'Auditoria consisteix en una anàlisi prèvia de la documentació que defineix el Sistema (Manual, procediments i instruccions de treball), i verificar el compliment dels requisits establerts per les normes considerades. L'auditoria in situ es porta a terme mitjançant visita a les instal·lacions per part de l'equip auditor, entrevistes amb els responsables i anàlisi de documents i registres, seguint el pla d'auditoria establert. Com a resultat s'emet un informe d'auditoria que inclou les no conformitats i observacions efectuades, així com els punts forts i oportunitats de millora.

BSM | Auditories internes segons ISO 9001, ISO 14001 i SGE21 a PATSA

Realització de tres auditories internes segons les normes ISO 9001, ISO 14001 i SGE21 del sistema de gestió de BSM a la societat Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA. (2021-2023)

sm, sistemes mediambientals ha estat l'empresa contractada per dur a terme la realització de tres auditories internes de les tres certificacions de BSM a l'empresa pública PATSA que gestiona el Parc d'Atraccions del Tibidabo, ​​segons les normes ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i SGE21, del seu sistema de gestió. D'acord amb la metodologia establerta, els treballs considerats són l'adequació de el sistema a les normes, la conformitat de les activitats respecte als documents de el sistema de gestió i la coherència de el sistema amb la política de l'entitat.

L'Auditoria consisteix en una anàlisi prèvia de la documentació que defineix el Sistema (Manual, procediments i instruccions de treball), i verificar el compliment dels requisits establerts per les normes considerades. L'auditoria in situ es porta a terme mitjançant visita a les instal·lacions per part de l'equip auditor, entrevistes amb els responsables i anàlisi de documents i registres, seguint el pla d'auditoria establert. Com a resultat s'emet un informe d'auditoria que inclou les no conformitats i observacions efectuades, així com els punts forts i oportunitats de millora.

AJ. BARCELONA | Control d'activitats d'HUT a Ciutat Vella

Comprovació i visualització d'emplaçament i activitats d'Habitatges d'Ús Turístic als diferents barris del Districte de Ciutat Vella (2016)

El municipi de Barcelona, durant els últims anys, han proliferat els Habitatges d’Ús Turístics (HUT). La ciutadania ha demanat una major regulació i, per altre banda, l’Ajuntament de Barcelona ha limitat les llicències disponibles. Tot això ha provocat la necessitat de realitzar diverses batudes per la ciutat, picant portes i pujant a pisos per detectar aquests habitatges d’ús turístic (amb ocupació de turista de menys de 31 dies) i comprovant la seva legalitat.
 
El treball va realitzar-se dins de tot l’àmbit del Districte de Ciutat Vella, incloent els barris de Raval, Gòtic, Barceloneta, i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Es va actuar sobre més de 2.000 ubicacions (pisos) que eren susceptibles de tenir un HUT a la seva ubicació. També es va treballar sobre un llistat de denúncies específiques de la Barceloneta, es varen realitzar dues batudes específiques a totes les vivendes de les Rambles i a través de la detecció de HUTS en portals d'internet de lloguer d’habitacions i pisos.
 
El grau d’incidència pot ser considerat baix, amb aproximadament un 2,0 % de deteccions d’HUTs, malgrat que s’han de referir les dificultats existents en la detecció de turistes, atès que en llargues franges horàries no hi són presents a la vivenda, molts d’ells no obren les portes per desconfiança i, fins i tot, molts d’ells tenen instruccions de no obrir per consignes rebudes pels propis llogaters, per tal d’evitar una possible multa  sanció.
JUNTA DE CASTELLA LA MANXA | Educació ambiental al Centre d'Activitats Específiques del viver de Toledo
Adjudicat a sm després de concurs públic licitat per la Conselleria d'Indústria, Energia i Medi Ambient, aquest projecte té com a objectiu el desenvolupament d'activitats de formació i sensibilització ambiental a la població de la província de Toledo des del centre d'activitats específiques del viver central. El projecte es divideix en 3 tipus d'actuacions:
 
a) Actuacions destinades a centres escolars: Activitats de sensibilització i formació amb una temàtica específica que versa sobre algun dels vectors ambientals (aigua, residus, energia, biodiversitat). Aquestes activitats estan adaptades a l'edat de l'alumne i poden ser realitzades tant a les instal · lacions del viver com al centre escolar.
b) Actuacions per a la celebració de dies assenyalats: Coincidint amb la celebració d'una jornada ambiental (Dia del Medi Ambient, Dia de l'Arbre, Dia dels aiguamolls) es realitzen activitats destinades a associacions i públic en general en què s'organitzen visites a espais naturals, instal·lacions com depuradores, deixalleries, plantes de tractament de residus, així com jornades de portes obertes al Viver Central de Toledo on es mostren les seves instal·lacions. També es fan exhibicions de falconeria, actuacions contra incendis o tallers de reciclatge en col · laboració amb altres conselleries.
c) Altres actuacions sol·licitades per la Conselleria d'Indústria, Energia i Medi Ambient: L'equip format per 3 tècnics amb titulació de Monitor Ambiental està a disposició de la Delegació de Toledo de la Conselleria per a la realització de les activitats que els siguin indicades com a preparació de jornades a professionals, elaboració de material didàctic per a campanyes divulgatives, participació en simposis i conferències.
DIP. TOLEDO | Agenda 21 Local d'Illescas

Manteniment i potenciació de l'Agenda 21 Local del municipi d'Illescas. (2010-2012)

La Diputació Provincial de Toledo, en col·laboració amb l'Ajuntament d'Illescas, adjudicar aquesta la licitació pública a sm, sistemes mediambientals, sl per al manteniment i la potenciació de l'Agenda Local 21 d'aquest municipi.

L'objectiu va ser el de potenciar aquest procés de desenvolupament local, que durant la seva implantació havia comptat amb escàs interès per part de la població.

Per a això es va realitzar una campanya de comunicació en mitjans de comunicació tradicionals, així com cartelleria, entrevistes i reunions amb associacions del municipi per informar detalladament de com és el procés i augmentar així l'interès de la població, fomentant la seva participació.

De manera paral·lela es va actualitzar la diagnosi ambiental de la fase d'implantació, determinant les mancances i els aspectes forts del municipi, que en alguns casos havien variat.

Finalment es va analitzar i es va reajustar el Pla d'Acció eliminant mesures i prioritzant aquelles de major interès perquè la corporació local atengués primer prèvia aprovació del Consell Local de Sostenibilitat.

DIP. TOLEDO | Agenda 21 Local de la Mancomunitat Campana de Oropesa

Agenda 21 Local de la Mancomunitat Campana de Oropesa i Quatro Villas i els municipis que la composen. (2011)

La Diputació Provincial de Toledo en col·laboració amb la Mancomunitat de la Campana de Oropesa adjudicar aquesta licitació pública a sm, per a la implantació i seguiment de les Agendes Locals 21 dels 16 municipis que composen la Mancomunitat.

L'objectiu d'aquest procés és la millora contínua d'aquests municipis des del punt de vista ambiental, econòmic i social amb la participació ciutadana. La implantació de l'Agenda local 21 es divideix en tres parts.

Es realitza una anàlisi de la situació ambiental social i econòmica determinant les mancances i els aspectes forts de cada municipi. Posteriorment es consensua un pla d'acció amb mesures per millorar el desenvolupament sostenible del municipi i s'acaba amb un seguiment de l'eficàcia d'aquestes mesures, proposant noves que segueixin millorant la població.

En el procés d'implantació de l'Agenda Local 21 dels municipis de la Campana de Oropesa s'han adoptat mesures de millora en la gestió dels residus i de l'aigua, i s'han desenvolupat actuacions per facilitar la posada en marxa d'iniciatives d'emprenedors, que diversifiquin l'economia mancomunada.

DIP. CIUDAD REAL | Agenda 21 Local de Santa Cruz de Mudela

Agenda 21 Local als municipis de Santa Cruz de Mudela, Santa Cruz de Cáñamos, Villamanrique, Torrenueva i Almuradiel.

L'Agenda 21 Local és el projecte mitjançant el qual els municipis s'encaminen i aposten pel desenvolupament sostenible, promovent la participació ciutadana en la gestió local. El projecte té tres fases:

Diagnosi ambiental. Es recopila informació de caràcter ambiental, social i econòmic del municipi per a l'anàlisi de la situació actual, atenent a mancances i possibles millores, així com punts forts a potenciar. S'analitzen dades objectives procedents de les administracions que intervenen en la gestió del municipi i els agents econòmics associats a les mateixes, i dades subjectives aportades per la població mitjançant reunions, enquestes i entrevistes.

Pla d'acció. Analitzada la situació del municipi, es prepara un Pla d'Acció consensuat amb els representants socials, polítics i econòmics, en què es prioritzen les mesures a adoptar per millorar l'estat del municipi i la gestió del mateix. Aquests plans d'acció són després aprovats pel Consell de Sostenibilitat perquè l'Ajuntament assumeixi com a pròpies aquestes mesures.

Pla de seguiment. Atès que el desenvolupament sostenible és un projecte a llarg termini, es realitza un seguiment de la implantació de l'Agenda 21 mitjançant el Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat de la Xarxa de Ciutats i Pobles Sostenibles de Castella-la Manxa, juntament amb indicadors específics per a cada municipi.

DIP. CIUDAD REAL | Agenda 21 Local de Montiel

Agenda 21 Local als municipis de Montiel, Alcubillas, Almedina i Albadalejo.

L'Agenda 21 Local consta d'una auditoria ambiental del municipi, comptant amb la participació ciutadana com a base per a un desenvolupament sostenible del mateix. Es promou un model de gestió local en què els veïns del municipi puguin tenir part activa. El projecte té tres fases:

Diagnosi ambiental. Es recopila informació de caràcter ambiental i socioeconòmic del municipi per a l'anàlisi de la situació actual, atenent a mancances i possibles millores, així com punts forts a potenciar. S'analitzen dades objectives procedents de les administracions que intervenen en la gestió del municipi i els agents econòmics associats a les mateixes, i dades subjectives aportades per la població local mitjançant reunions, enquestes i entrevistes.

Pla d'acció. Analitzada la situació del municipi, es prepara un Pla d'Acció consensuat amb els representants socials, polítics i econòmics, en què es prioritzen les mesures a adoptar per millorar l'estat del municipi i la gestió del mateix. Aquests plans d'acció són després aprovats pel Consell de Sostenibilitat (Òrgan de participació ciutadana) perquè l'Ajuntament assumeixi com a pròpies aquestes mesures.

Pla de seguiment. Atès que el desenvolupament sostenible és un projecte a llarg termini, es realitza un seguiment de la implantació de l'Agenda 21 mitjançant el Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat de la Xarxa de Ciutats i Pobles Sostenibles de Castella-la Manxa, juntament amb indicadors específics per a cada municipi.

DIP. CIUDAD REAL | Agenda 21 Local de Pedro Muñoz

Agenda 21 Local als municipis de Pedro Muñoz, Villarta de San Juan, Alamillo, Villamayor de Calatrava i Cabezarrubias del Puerto (2008-2010)

Aquest projecte, mitjançant el qual els municipis s'encaminen i aposten pel desenvolupament sostenible tenint la participació ciutadana una part essencial, suposa arribar més enllà de l'estudi ambiental i socioeconòmic, promovent un model de gestió local en què els veïns del municipi tenen part activa . Es creen grups de treball i un Consell Local de Sostenibilitat, compost per representants del Consultori i del teixit socioeconòmic del municipi. El projecte té tres fases:

Diagnosi ambiental. Es recopila informació de caràcter ambiental, social i econòmic del municipi per a l'anàlisi de la seva situació atenent mancances i possibles millores, així com punts forts a potenciar. S'analitzen dades objectives procedents de les administracions que intervenen en la gestió del municipi i els agents econòmics associats i dades subjectives aportades per la població mitjançant reunions, enquestes i entrevistes.

Pla d'acció. Es prepara un Pla d'Acció consensuat amb els representants socials, polítics i econòmics, en què es prioritzen les mesures a adoptar per millorar l'estat del municipi i la seva gestió. Aquests plans d'acció són després aprovats pel Consell de Sostenibilitat perquè l'Ajuntament assumeixi com a pròpies aquestes mesures.

Pla de seguiment. Es realitza un seguiment de la implantació de l'Agenda 21 mitjançant el Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat de la Xarxa de Ciutats i Pobles Sostenibles de Castella-la Manxa, juntament amb indicadors específics per a cada municipi.

DIP. CIUDAD REAL | Agenda 21 Local d'Almodóvar del Campo

Agenda 21 Local en els municipis d'Almodóvar del Campo, Saceruela, Chillón i Agudo (Diputació de Ciudad Real, 2006-2008)

L'Agenda 21 Local és el projecte mitjançant el qual els municipis s'encaminen i aposten pel desenvolupament sostenible, promovent la participació ciutadana en la gestió local. El projecte té tres fases:

Diagnosi ambiental. S'analitza informació de caràcter ambiental, social i econòmic del municipi per a l'anàlisi de la situació actual, procedent de les administracions que intervenen en la gestió del municipi i els agents econòmics associats a les mateixes, i dades subjectives aportades per la població mitjançant reunions, enquestes i entrevistes.

Pla d'acció. Estudiada la situació del municipi, es prepara un Pla d'Acció consensuat amb els representants socials, polítics i econòmics, en què es prioritzen les mesures a adoptar per millorar l'estat del municipi i la gestió del mateix. Aquests plans d'acció són després aprovats pel Consell de Sostenibilitat (òrgan de participació local) perquè l'Ajuntament assumeixi com a pròpies aquestes mesures.

Pla de seguiment. Per poder mesurar la millora municipal es realitza un seguiment mitjançant el Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat de la Xarxa de Ciutats i Pobles de Castella-la Manxa. Aquest sistema consta de 40 indicadors que abasten caràcter social, econòmic i ambiental.

DIP. de CIUTAT REAL | Agenda 21 Local de Aldea del Rey

Agenda 21 Local als municipis de Aldea del Rey, Alhambra, Castellar de Santiago, Los Cortijos, Cózar, Fuente el fresno, Luciana, Solana del Pino i Fontanarejo.

L'Agenda 21 Local és el projecte mitjançant el qual els municipis s'encaminen i aposten pel desenvolupament sostenible, promovent la participació ciutadana en la gestió local. El projecte té tres fases:
 
Diagnosi ambiental. Es recopila informació de caràcter ambiental, social i econòmic del municipi per a l'anàlisi de la situació actual, atenent a mancances i possibles millores, així com punts forts a potenciar. S'analitzen dades objectives procedents de les administracions que intervenen en la gestió del municipi i els agents econòmics associats a les mateixes, i dades subjectives aportades per la població mitjançant reunions, enquestes i entrevistes.
 
Pla d'acció. Analitzada la situació del municipi, es prepara un Pla d'Acció consensuat amb els representants socials, polítics i econòmics, en què es prioritzen les mesures a adoptar per millorar l'estat del municipi i la gestió del mateix. Aquests plans d'acció són després aprovats pel Consell de Sostenibilitat perquè l'Ajuntament assumeixi com a pròpies aquestes mesures.
 
Pla de seguiment. Atès que el desenvolupament sostenible és un projecte a llarg termini, es realitza un seguiment de la implantació de l'Agenda 21 mitjançant el Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat de la Xarxa de Ciutats i Pobles Sostenibles de Castella-la Manxa, juntament amb indicadors específics per a cada municipi.
DIP. de BARCELONA | Agenda 21 Local a Esplugues de Llobregat

Aquest projecte va ser adjudicat en 2002 mitjançant concurs públic per la Diputació de Barcelona per a la realització de les auditories de sostenibilitat i implantació d'una Auditoria Ambiental Municipal i l'Agenda 21 al municipi d'Esplugues de Llobregat. Aquest municipi, de 40.000 habitants en aquell temps, presentava necessitats en matèria de mobilitat i desenvolupament ambiental. El treball té 3 fases diferenciades:

1. Diagnosi ambiental: es recopila informació de caràcter ambiental, social i econòmic del municipi per a l'anàlisi de la situació actual, atenent a les mancances i possibles millores, així com punts forts que han de ser potenciats a nivell municipal per assolir el desenvolupament sostenible. Per a això s'analitzen dades objectives procedents dels diferents agents econòmics i dades subjectives aportades per la població mitjançant enquestes i entrevistes. La captació d'informació inicial es va realitzar mitjançant revisió documental, reunions amb la ciutadania, enquestes i inspecció presencial al municipi.

2. Pla d'acció: un cop analitzada la situació del municipi es prepara un pla d'acció consensuat amb els representants socials en què es prioritzin les mesures a adoptar per a la millora del municipi. Aquests plans d'acció van ser després aprovats per l'Òrgan de Govern de l'Ajuntament.

3. Pla de seguiment: per poder mesurar la millora municipal es realitza un seguiment mitjançant el sistema d'indicadors de sostenibilitat de la Diputació de Barcelona (indicadors de la xarxa de ciutats i pobles sostenibles). Aquests indicadors abasten temàtiques de caràcter social, econòmic i ambiental del municipi.

ACA | Elaboració del mapa d'actors socials

Elaboració del Mapa d'Actors Socials al Baix Llobregat-Anoia per un procés participatiu de gestió integral de l'aigua. (2007-2008)

La directiva marc de l'aigua (DMA) impulsa una nova forma d'entendre i gestionar les conques hidrogràfiques basada en la implicació de les persones.

La DMA estableix que tant el diagnòstic sobre l'estat de les masses d'aigua a les conques fluvials com el pla de gestió s'han d'elaborar a través d'un procés on s'incorpori la participació activa dels diferents actors i ciutadans com a pas previ a la presa de decisions per part de les administracions. L'àmbit del projecte incorporar les zones d'afectació a conca de les comarques del Baix Llobregat i Anoia.

Es va realitzar una recerca en diferents administracions per tal d'identificar els diferents agents que poguessin tenir veu i vot en processos de gestió de masses hídriques. Dins d'aquest àmbit es van identificar associacions, col · lectius, grups de professionals, representants de sectors o persones que expressament han demostrat interès pel procés.

Totes les dades es van recollir en una base de dades en què es van registrar 1188 entitats: 128 actors d'educació ambiental, 27 professionals i representants del primer sector, 21 indústries i empreses, 10 activitats de turisme i oci al riu, 11 responsables en la gestió de l'aigua, 862 actors rellevants pel que fa a l'estructuració social del territori (AAVV, partits polítics, etc.) i 129 administracions locals i supramunicipals.

GOV. ILLES BALEARS | Centre d'interpretació Es Amunts d'Eivissa

Gestió del centre d'interpretació "Es Amunts" d'Eivissa (2011-2015)

El Centre d'Interpretació Es Amunts d'Eivissa és un equipament inaugurat pel Govern de les Illes Balears al desembre de 2009 amb l'objectiu de promoure el respecte i la defensa del medi natural, donant a conèixer la gran diversitat d'hàbitats i paisatges existents a la regió muntanyosa de la Tramuntana d'Eivissa, coneguda popularment com Es Amunts.

Des de març de 2011, sm gestiona aquest centre amb l'objecte de: proporcionar informació als visitants sobre les instal·lacions, llocs d'interès, possibilitats recreatives i educatives de la zona; informar sobre els recursos del Centre - Jardí Botànic, exposicions permanents i temporals, biblioteca, videoteca i assessorament ambiental; donar a conèixer els valors naturals i culturals que acull la zona d'Es Amunts mitjançant itineraris guiats i tallers; desenvolupar un programa educatiu específic per a la població local i escolar.

El projecte compta amb un informador ambiental que realitza tasques de recepció i informació a visitants, així com de monitor ambiental a les activitats per a escolars, i amb un tècnic mediambiental que realitza les tasques de coordinació. A més, el centre compta amb la col·laboració d'un tècnic mediambiental del Govern Balear que realitza les rutes guiades i els tallers botànics.

AJ. EL PRAT DE LLOBREGAT | Mercats d'intercanvi i segona mà

Gestió i suport en els mercats d'intercanvi i segona mà del municipi del Prat de Llobregat. (2010-2013)

sm porta realitzant el servei des de setembre de 2010 i seguim en l'actualitat, tot i el nostre paper ha anat variant en funció de les necessitats. Va ser contractat de forma directa per l'Ajuntament del Prat de Llobregat i aquesta acció es troba emmarcada en la Campanya Municipal de Prevenció de Residus "Al Prat, menys residus".

El principal objectiu va ser el de potenciar la reutilització d'aquells objectes que ja no s'utilitzen però que encara poden ser útils. A més, es pretenia inculcar als ciutadans que el millor residu és el que no es produeix.

Les tasques realitzades fins a finals de 2011 van ser la gestió de les inscripcions, atenció telefònica i per correu electrònic per atendre possibles consultes relacionades amb el funcionament dels mercats, creació i actualització de la base de dades de contactes, coordinació de tot el servei, gestió de la cessió de materials de l'Ajuntament, cessió de 2 informadors ambientals en els mercats de diumenge, explotació d'enquestes de satisfacció i redacció d'informes. En el projecte van arribar a participar fins a 2 administratius i tres tècnics mediambientals.

Des de 2012 l'Ajuntament es fa càrrec de la gestió de les inscripcions i sm realitza les tasques informatives i de coordinació durant la realització del mercat el primer diumenge de mes.