AEROPORTS DE CATALUNYA | Anàlisi d'emissions de GEH

Realització de les tasques tècniques per a les certificacions d'Airport Carbon Accreditatios a LESU i LEDA, als aeroports de Lleida-Alguaire i Andorra - La seu d'Urgell. (2024-2026)

El projecte té com a objectiu principal avaluar la petjada de carboni derivada de les operacions aeroportuàries als aeroports de Lleida-Alguaire i d'Andorra-Seu d'Urgell. Aquest estudi permetrà quantificar les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) i proposar mesures concretes per a la seva reducció.

1.Quantificació de les Emissions: Inventariar detalladament les emissions de GEH de les operacions aeroportuàries
2.Anàlisi de la Petjada de Carboni: Identificar les principals fonts d'emissions.
3.Proposta de Mesures de Reducció: Desenvolupar un pla d'acció per reduir les emissions, incloent-hi l'ús de tecnologies més netes.
4.Promoció d'Energies Renovables: Fomentar l'ús d'energies renovables per avançar cap a un model energèticament neutre.

Totes aquestes mesures es fan per a aconseguir la reducció de l'impacte ambiental, preservar els ecosistemes locals i mitigar el canvi climàtic. Un altre dels objectius principals és l'eficiència operacional amb la reducció de costos operacionals a llarg termini. També es busca millorar la reputació corporativa i atraure clients i inversors conscients del medi ambient.

AENA | Supervisió a l'Aeroport de Palma de Mallorca

Servei de supervisió de lactivitat comercial a l'aeroport de Palma de Mallorca. (2023-2025)

SM Sistemes Mediambientals, amb més de dues dècades d'experiència en gestió mediambiental i supervisió d'activitats comercials, desplega un equip tècnic a l'Aeroport de Palma de Mallorca per assegurar el control i la gestió de qualitat en serveis  acom ara retail, VIP, aparcaments, restauració i arrendaments dins de l'aeroport, és a dir, a la seva activitat comercial.

A més dels controls de qualitat habituals, es fan auditories internes i externes periòdiques per complir els estàndards de qualitat exigits per la Divisió Comercial d'Aena.

Aquests informes de seguiment són fonamentals per a la presa de decisions estratègiques i contribueixen al procés continu de millora i optimització de serveis a l'aeroport, reafirmant el compromís de SM Sistemes Mediambientals amb l'excel·lència i la sostenibilitat operativa.

C.C. RIPOLLÈS | Estudi d'impacte ambiental

Avaluació de l'impacte mediambiental de l'activitat turística de la destinació. (2024-2025)

L'assistència d'sm s'emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès del Consell Comarcal del Ripollès finançat per la Unió Europea - Next Generation EU.

L'objecte del servei és l'estudi i auditoria per a l'avaluació de l'impacte ambiental de l'activitat turística. Es realitza una avaluació d'impacte ambiental de l'activitat turística en sentit global on es mesura l'impacte del turista per tal d'oferir informació que permeti focalitzar estratègies de planificació i gestió al sector turístic de la comarca per a la reducció eficient de l'impacte generat per l'activitat.

D'altra banda, es fa una avaluació d'impacte ambiental específic de les actuacions del Pla de sostenibilitat turística amb la finalitat d'oferir les garanties necessàries per assegurar el compliment del principi de no causar dany significatiu al medi ambient (DNSH) en compliment de la normativa del Pla de recuperació, transformació i resiliència, en el marc del Mecanisme de recuperació i resiliència de la UE.

DIP. JAEN | Gestió sostenible d'esdeveniments turístics

Assistència tècnica de protocols de gestió sostenible d'esdeveniments turístics al Parc Natural Serres de Cazorla, Segura i Las Villas. (2023-2024)

Sm desenvolupem el projecte d'assistència tècnica per a la gestió sostenible d'esdeveniments turístics al Parc Natural Serres de Cazorla, Segura i Las Villas, un espai natural protegit que compta a més amb la Carta Europea de Turisme Sostenible.

Ens enfoquem en dos objectius clau: el primer és elaborar protocols personalitzats per a cada esdeveniment, assegurant-ne la sostenibilitat al llarg del temps. El segon és la creació d'un Manual d'Esdeveniments d'Impacte Zero adaptable a qualsevol esdeveniment turístic a l'àrea.

Seguint les directrius de la norma UNE-ISO 20121, busquem reduir l'impacte ambiental, social i econòmic d'aquests esdeveniments fomentant pràctiques sostenibles i la transició cap a la descarbonització.

Aquest projecte ens ajuda a cuidar la sostenibilitat i minimitzar el nostre impacte a tots els nivells ia tots els sectors.

AENA | Seguiment dels requisits legals

Servei per al seguiment dels requisits legals aplicables i gestió ambiental als aeroports de la xarxa d'aena SME SA. (2024-2026)

Aena, l'organisme públic que administra els aeroports espanyols, ha atorgat a SM Sistemes Mediambientals el servei de Consultoria especialitzada i avaluació de requisits legals a 48 aeroports a nivell nacional, amb una durada d'entre 2 i 5 anys i això converteix a sistemes mediambientals a l'única consultoria ambiental amb presència a tots els aeroports espanyols.

L'objectiu principal és garantir el compliment normatiu mediambiental i de reglamentació a les instal·lacions d'Aena. SM Sistemes Mediambientals durà a terme l'avaluació anual del compliment legal, assessorarà en l'obtenció d'evidències documentals i gestionarà l'avaluació ambiental de plans i projectes així com el seguiment del compliment de condicions ambientals en projectes constructius.

L'equip tècnic de sm està compost per 6 consultors experts en consultoria ambiental especialitzada i 8 consultors especialitzats en avaluació de requisits legals i compliment legal, contribuint així a mantenir un entorn segur i sostenible als aeroports.

HERCAL DIGGERS | Vigilància ambiental obres Camp Nou

Assistència tècnica per a la prestació dels serveis de vigilància ambiental de les obres d'enderrocament del Camp Nou. (2024)

Sm desenvolupa les tasques de control ambiental de les obres d'enderrocament de l'estadi Spotify Camp Nou, que executa la UTE Hercal - ERRI DERRI per a l'empresa Limak, adjudicatària de les obres de construcció del nou estadi del FC Barcelona.

Es tracta, probablement, de les obres d'enderrocament de més volum que s'executin en aquests moments a Catalunya, amb la dificultat afegida del desenvolupament en àmbit urbà.

L'assistència tècnica realitzada per s comprèn les tasques de supervisió de la gestió de la documentació ambiental generada (transport i gestió autoritzada de residus, tramitacions i permisos ambientals, etc.) i el control sobre el terreny del compliment dels treballs d'acord amb les prescripcions ambientals que corresponen als vectors ambientals afectats: protecció de l'atmosfera, terres, aigües, etc.

ARC | Servei d'informació especialitzada

Servei d'assessorament informatiu complementari en la gestió de residus. (2024)

El servei d'atenció de l'Agència de Residus de Catalunya requereix d'un equip tècnic especialitzat per tal d'informar i assessorar sobre tot tipus de consultes relacionades amb els residus i la gestió, ja siguin industrials, urbans o domèstics.

Aquest equip presta un servei continu d'informació detallada i especialitzada a empreses, ofereix orientació i assessorament a administracions públiques i altres entitats i dóna atenció a la ciutadania sobre tràmits relacionats amb els residus, les consultes sobre normativa o sobre la seva gestió.

Les consultes es reben per telèfon i per correu electrònic als canals habilitats expressament per al projecte. Cada canal té un equip tècnic dedicat a donar informació precisa i un responsable que vetlla per la qualitat del servei i l'optimització de tots els recursos per poder respondre de manera clara, propera i eficient.

Durant el projecte es recopila informació i s'elaboren informes periòdics plasmant i analitzant totes les dades del projecte. Alhora es van realitzant controls de qualitat que permeten fer ajustaments en aspectes que ho requereixin.

AJ. VALLIRANA | Agenda urbana

Redacció de l'Agenda Urbana de Vallirana. (2023-2024)

Les Agendes Urbanes són plans estratègics que estableixen les directrius i les accions que cal seguir fins a l'any 2030 amb l'objectiu de transformar els nostres pobles i ciutats en llocs amigables, acollidors, saludables i conscients.

En aquests plans es fan uns treballs previs amb un pla de comunicació i participació, una anàlisi i diagnòstic de la situació actual del municipi, un pla d'acció amb les mesures que es poden executar i un pla de seguiment amb indicadors per comprovar que es realitzen correctament les accions.

En aquest cas, el municipi de Vallirana, situat al Baix Llobregat, té unes característiques especials perquè està envoltada d'espais verds, té una distribució de la població molt dispersa i una orografia complexa, però estem treballant per poder aportar accions ambientals, socials i econòmiques que ajudin el municipi en el seu desenvolupament sostenible.

AENA | Suport Mediambiental i Manteniment del SGI

Servei d'assessorament ambiental i control de qualitat de serveis prestats a l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. (2016-actualitat)

Sm duu a terme el servei d'assessorament i manteniment del Sistema de Gestió Integrat (Medi Ambient i Qualitat) de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, el Servei d'Atenció i Informació Mediambiental (des del 2005) i el control de la qualitat dels serveis prestats a l'aeroport. El projecte es duu a terme des de les instal·lacions d'Aena - El Prat.

 • Assessorament ambiental i manteniment de l'SGI en relació amb l'SGI implantat. Inclou el control operacional, la revisió legal, l'actualització de documents, la vigilància ambiental de proveïdors externs i totes les tasques d'assessorament per assegurar la millora ambiental de l'aeroport i del sistema de gestió integrat.
 • Control de qualitat de serveis prestats mitjançant un treball de camp i l'elaboració d'informes periòdics sobre la satisfacció del passatger.
 • Servei d'Atenció i Informació Mediambiental que gestiona i comunica les consultes sobre temàtica ambiental. També es fan seguiments d'incompliments d'AIP i de normativa aeronàutica específica.
PORTCASTELLÓ | Pla de Sostenibilitat

Disseny i seguiment del Pla de Responsabilitat Social Corporativa i de Sostenibilitat i RSC del Port de Castelló. (2022-2026)

SM, per a l'Autoritat Portuària de Castelló, estem desenvolupant un Pla de Responsabilitat Social Corporativa i de Sostenibilitat en un projecte que contempla el diagnòstic de les polítiques actuals de RSC desenvolupades per l'ens gestor del Port de Castelló, el seu treball amb els grups d'interès, l'enfoc envers els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i l'assoliment de fites dirigides a millorar la sostenbilitat de la institució, comprenent les dimensions ambientals, socials i econòmica.

Després del disseny del Pla de Sostenibilitat, aquest ha de ser aprovat per la Direcció de l'Autoritat Portuària per tal de ser implementat i poder mesurar el seu grau d'assoliment. 

Posterioment es desenvoluparà un procés de participació amb els grups d'interès, tant interns com externs, per recollir les seves espectatives i necessitats i promoure la col·laboració entre tots els agents implicats.

AJ. BARCELONA | Servei de suport a subvencions

Suport a l'avaluació i anàlisi de projectes d'acció ciutadana per a l'emergència climàtica. (2022)

El nostre equip tècnic d'SM ha participat activament en la supervisió i avaluació de les beques d'acció climàtica corresponent a l'any 2022.  Vam revisar i valorar els expedient de la convocatòria tenint en compte els requisits de la convocatòria amb molt rigor i responsabilitat.

L'objectiu de la nostra acció ha estat donar suport a l'avaluació i anàlisi dels projectes d'acció ciutadana per l'emergència climàtica. Les tasques requerides van ser les següents:

 • Consensuar amb l'equip de tècnics municipals la metodologia d'avaluació dels projectes en funció dels criteris objectius de la convocatòria de subvencions.
 • Elaborar una fitxa model resum que permeti detectar els punts forts i les àrees de millora de cada projecte sol·licitant.
 • Assistir a les reunions de treball (virtuals i/o presencials) i coordinar-se amb els tècnics municipals abans i en finalitzar l'avaluació.
 • Gestionar les possibles consultes tècniques transversals per concretar el llistat final de projectes.
 • Lliurar una valoració de tots els projectes segons els criteris establerts.
MAS SALAGROS | Càlcul de la petjada de Carboni

Servei per a la realització del càlcul de la petjada de Carboni a les instal·lacions de l'Ecoresort. (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)

sm ha realitzat l'avaluació de la petjada de carboni dels serveis i processos desenvolupats en el marc de l'activitat duta a terme a les instal·lacions de Mas Salagros Ecoresort durant l'últim any natural.

En aquest procés s'han seguit les metodologies establertes en la norma ISO 14064 part 1, i la norma ISO/TR 14069, ambdues desenvolupades d'acord amb el protocol Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard (GHG Protocol). Per a la determinació de la Petjada, s'ha establert l'abast 1+2 com a límit operatiu, amb el qual es defineixen i es comptabilitzen les emissions directes de gasos d'efecte hivernacle (GEH) (abast 1), i les emissions indirectes associades principalment a la generació d'electricitat adquirida i consumida a les instal·lacions (abast 2).

Un cop realitzat l'inventari d'emissions de GEH, es desenvolupa l'informe final on es reflecteix la metodologia emprada, els resultats obtinguts i la proposta d'un Pla de reducció d'emissions. Finalment es realitzen els tràmits administratius per procedir al seu registre al "Registre de petjada de carboni, compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni" del Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO), segons el RD 163/2014, de 14 de març.

AENA | Seguiment ambiental a Alacant-Elx

Servei de control i seguiment d'empreses a l'Aeroport d'Alacant-Elx Miguel Hernández. (2023-2026)

Un equip tècnic de sistemes mediambientals duu a terme el servei de seguiment ambiental d'empreses de l'Aeroport d'Alacant-Elx Miguel Hernández amb l'objectiu d'assegurar el control operacional adequat de les empreses que realitzen activitats tant dins del recinte aeroportuari com a les zones associades que tenen un impacte directe sobre l'aeroport.

 • S'identifiquen les activitats susceptibles de generar impactes i es planifiquen seguiments ambientals d'empreses amb l'objectiu d'assolir el màxim estàndard de qualitat quant al compliment de la legislació aplicable a cadascun dels aspectes ambientals identificats: residus, aigües residuals superficials i subterrànies, consum de recursos naturals, aigua, energia, aire, soroll, medi natural i sòls.

S'elaboren periòdicament informes de desviacions i es fa un seguiment continu de les no-conformitats fins al seu tancament.

DIP. CASTELLÓ | Plans locals de residus municipals

Redacció de plans locals de residus de municipis menors de 10.000 habitants, mancomunitats amb servei de recollida de residus conjunt i encomanes de gestió de recollida conjunta de residus de municipis de la província de Castelló. (2023-2025)

Sm presta un servei dassistència tècnica a la Dip. de Castelló per a la redacció de Plans Locals de Residus per a cada municipi i de forma individual, o bé de manera conjunta en aquelles mancomunitats amb servei de recollida de residus conjunt.

L'equip tècnic de sm redacta la documentació exigida a la legislació amb els objectius d'establir la regulació detallada de la gestió dels residus de cada municipi, planificar la gestió de les fraccions de residus considerades, oferir la informació als serveis municipals necessària per planificar i executar el servei de recollida amb criteris de qualitat i fer una planificació temporal i econòmica de les accions a implementar.

El contingut de cada Pla inclourà: Memòria justificativa de tots els serveis de la seva competència - Rendiments a obtenir a la recollida selectiva - Justificació i quantificació de les accions adoptades per aconseguir una millora de la recollida selectiva en origen - Justificació del sistema de recollida seleccionada - Memòria econòmica vinculant - Guia pràctica per a la correcta separació de residus - Document de síntesi.

PRIMAVERA SOUND | Assesorament mediambiental

Servei d'assessorament, supervisió i suport al Pla de Sostenibilitat del festival, i redacció de l'informe ambiental del festival. (2019, 2022, 2023)

Sm, sistemes mediambientals realitza l'assessorament ambiental del Festival Primavera Sound en les diferents edicions, per tal que el festival sigui un esdeveniment el més sostenible possible.

A més, l'equip tècnic d'sm s'encarrega de la redacció de l'Informe de sostenibilitat d'aquesta edició del Festival recopilant i analitzant les dades necessàries per tal que l'informe pugui reflectir propostes de millora per a futures edicions. Entre les tasques d'assessorament es dona suport a:

 • aspectes relacionats amb la recollida selectiva dels residus del festival,
 • compliment de la normativa en matèria ambiental,
 • comunicació de bones practiques ambientals entre els treballadors de l'esdeveniment,
 • reducció del consum de recursos com aigua i energia,
 • difusió dels aspectes ambientals del Festival,
 • col·laboració amb entitats ecologistes i socials,
 • càlcul d'emissions de CO2 (petjada de Carboni).
FUND. BIODIVERSIDAD | Subvencions Economia Circular

Suport a l'avaluació tècnica de projectes a la convocatòria de subvencions per a l'impuls de l'Economia Circular a l'empresa. (2023)

La Fundació Biodiversitat (FB) ha confiat en sm per a la prestació dels serveis d'assistència tècnica i suport a l'anàlisi dels criteris de l'avaluació tècnica, així com la gestió de beneficiaris a la convocatòria de subvencions per a l'impuls de l'economia circular a l'empresa dins del marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic en què la FB participa com a entitat col·laboradora.

El nostre treball té com a objectiu la revisió del compliment dels requisits tècnics establerts i l'avaluació tècnica dels projectes presentats, així com la resolució de les consultes que es facin a l'avaluador de sm, per part de l'equip de la FB, referent a qualsevol de els aspectes avaluats dels projectes.

L'equip tècnic de sm aplica metodologies, procediments i instruccions tècniques marcades per la FB, complint les especificacions que es determinen al plec tècnic i posant a disposició de la FB els mitjans humans i materials necessaris per a cada tasca. Com a resultat del treball, s'elabora un informe detallat de cada projecte avaluat.

AJ. ASPE | Consultoria i assistència tècnica.

Assistència tecnico-ambiental i territorial de l'Ajuntament d'Aspe. (2022-2024)

Sm s'està encarregant de fer un assessorament en matèria mediambiental i territorial per a l'Ajuntament d'Aspe que té com a objectiu la planificació del desenvolupament mediambiental urbà. Algunes de les activitats que es realitzen són les següents:

 • Assessorament a les regidories d'urbanisme i medi ambient en els diferents aspectes relacionats amb el medi ambient urbà i l'ordenació del territori.
 • Assistència a comissions, consells i reunions municipals, així com visites a altres administracions.
 • Elaboració d'informes mitjançant la recopilació dinformació rellevant, documentació tècnica i memòries valorades.

La planificació urbana sustentable regula el creixement de les ciutats, ordena els usos del sòl, redueix els temps de trasllat i, en conseqüència, la dependència de l'ús de l'automòbil prioritzant els desplaçaments a peu, amb bicicleta i transport públic.

RECYCLIA | Assistència tècnica

Assistència tècnica a la convocatòria pública de contractació de gestors de residus de piles i acumuladors. (2021-2022) 

Servei d'assistència tècnica integral per a la sol·licitud, valoració i posada en marxa de la convocatòria pública de contractació de serveis de gestió final (GF) i logística (OL) de la Fundació ECOPILAS.

L'Assistència comprèn les següents tasques:
 1. Elaboració de plecs de prescripcions per a la petició d'oferta incloent:  Redacció de plecs de prescripcions. Preparació de plantilles i fitxer de càlcul per a la valoració d'ofertes.
 2. Desenvolupament del procés de convocatòria: Enviament del plec als gestors que presentin candidatura. Resolució de dubtes durant el procés
 3. Valoració de les ofertes presentades, incloent: Emplenament de plantilles i fitxer de càlcul de valoració. Emissió d'informe de valoració.
 4. Suport a la signatura de contractes:  Recepció i revisió de la documentació rebuda per a la signatura del contracte. Arxiu de la documentació i generació de taula de seguiment d'actualització anual de documentació.
 5. Serveis addicionals: Realització auditories als adjudicataris.
AJ. VILANOVA I LA GELTRÚ | Gestió de l'Agenda 21

Serveis de gestió del projecte Agenda 21 per a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (2021-2023)

El Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú confia en sm sistemes mediambientals s.l. per donar suport a nivell de preparació, coordinació, realització i comunicació de les activitats proposades al llarg del curs escolar i dels esdeveniments que són dins del programa escolar i local de l'Agenda 21.

Els objectius principals són:

 • Promoure bones pràctiques ambientals als centres educatius.
 • Proporcionar informació adequada sobre el medi ambient mitjançant tallers didàctics amb continguts clars i senzills.
 • Conscienciar els més petits de la petjada humana al planeta.
 • Fomentar la participació dels més joves a l'hora de tenir cura de l'entorn no només a l'escola, també a casa.
 • Aconseguir veure la situació actual i apropar-se a possibles solucions ambientals.
AERTEC | Revisió dels plans directors de 3 aeroports

Revisió dels plans directors dels aeroports d'Eivissa, Menorca i València. (2021-2022)

L'objectiu dels plans directors és garantir la correcta integració de l'aeroport a l'entorn amb un elevat nivell de protecció ambiental i amb la finalitat de promoure un desenvolupament sostenible a través del anàlisi i la selecció de les alternatives que resultin viables tècnicament, operativament i ambientalment. Per a cada un dels Plans directors (Aeroports d'Eivissa, Menorca i València) els treballs comprenen l'elaboració de tots els documents, les anàlisis, les simulacions i els estudis necessaris :

 • Document Inicial Estratègic i Estudi Ambiental Estratègic.
 • Informe sobre les consultes realitzades, després del període d'informació pública i les consultes corresponents.
 • Document resum en què es descrigui la integració de la proposta final del pla, de l'estudi ambiental estratègic, del resultat de les consultes realitzades i com s'han pres en consideració 
 • Document que, d'acord amb l'art. 26 de la Llei 21/2013, inclogui: de quina manera s'han integrat els aspectes ambientals, com s'ha pres en consideració al pla o programa l'estudi ambiental estratègic, els resultats de la informació pública i de les consultes.

Es valoren també discrepàncies que hagin pogut sorgir en el procés i les raons de l'elecció de l'alternativa seleccionada, les alternatives considerades així com les mesures adoptades per al seguiment dels efectes al medi ambient.