AJ. L'ELIANA | Seguiment i control de la recollida de RSU

Servei d'assistència tècnica i suport a la gestió del servei de recollida i transport de residus. (2024-2029)

L'Ajuntament de L'Eliana té com a objectiu augmentar el seguiment i el control dels serveis de recollida de residus. Per aconseguir-ho, compten amb el suport de l'equip tècnic d'sm, les responsabilitats del qual són:

Vigilància, comprovació i supervisió dels serveis de recollida i transport de RSU - Verificació de la disposició dels mitjans humans i materials per a la realització dels serveis contractats - Comprovació de l'estat dels vehicles i dels contenidors - Seguiment diari de les rutes de recollida de residus realitzades, incloent-hi la detecció de possibles incidències - Anàlisi de les dades de recollida i transport de residus domèstics municipals - Realització d'informes periòdics que inclouen informació sobre incidències del servei i propostes per corregir-les - Control i seguiment del Servei a través de Sigeus -Plataforma Distromel - Seguiment dels lliuraments de residus als centres d'eliminació verificant que les diferents fraccions es lliuren als centres d'eliminació determinats - Verificar el coneixement i el compliment de l'ordenança municipal de residus per part de la ciutadania, així com educar i conscienciar-ne el compliment.