DIP. BURGOS | Sostenibilitat energètica

Servei per a la implantació de mesures de sostenibilitat energètica a establiments turístics. (2024-2025)

L'objectiu del projecte és la implantació de mesures de sostenibilitat energètica a 20 establiments turístics dins del Pla de Sostenibilitat Turística a Destino Garoña. La tipologia d'establiments auditats són empreses d'allotjament, bars/restaurants, oficines de turisme i cases del parc on s'optimitzarà la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de l'entorn amb un ús més eficient dels recursos energètics disponibles i estalviant costos als establiments a mitjà i llarg termini.

Per desenvolupar el servei es realitzarà una auditoria energètica a cadascun dels establiments turístics participants i s'elaborarà un diagnòstic i una proposta tècnica de millora. Amb aquest estudi, es realitzarà el certificat d'eficiència energètica de l'edifici. S'oferirà un assessorament personalitzat per implementar les mesures de millora i eficiència energètica proposades. A més, s'elaboraran guies per tipologia d'establiment auditat per a la difusió de resultats i les recomanacions i s'oferirà un taller de difusió de les accions més efectives

AJ. RIVAS VACIAMADRID | Programa 50/50 a escoles públiques

Servei d'assistència i execució del projecte 50/50 als 15 col·legis públics del municipi. (2023-2025)

L'Ajuntament de Rivas Vaciamadrid ha dipositat la seva confiança en sm per a la prestació el servei d'assistència tècnica per a la posada en marxa i desenvolupament del projecte 50/50 als 15 col·legis públics del municipi.

El servei inclou formació tècnica i sessions d'estalvi i eficiència energètica a col·lectius de la comunitat educativa dels centres.

El projecte 50/50 es basa a generar un incentiu econòmic a l'estalvi energètic mitjançant canvi d'hàbits en centres sostinguts per fons públics utilitzats per un col·lectiu de persones que normalment no tenen accés a pressupost.

L'incentiu consisteix que el 50% de l'estalvi econòmic anual que s'aconsegueix mitjançant el canvi d'hàbits s'atorga al col·lectiu o als col·lectius que han dut a terme el procés.

AJ. BARCELONA | Programa de Regeneració Urbana

Serveis d'oficina tècnica per al desenvolupament del Programa de Regeneració Urbana amb mesures de contractació pública sostenible. (2023-2025)

Som responsables d'executar el projecte de regeneració urbana de l'Ajuntament de Barcelona, finançat mitjançant fons europeus Next Generation. L'objectiu és revitalitzar àrees urbanes degradades per millorar l'eficiència energètica i reduir-ne el consum.

El projecte es compon de dos equips coordinats: un equip és l'enllaç entre les comunitats i l'oficina de l'Institut Municipal d'Urbanisme que facilita la comunicació i gestiona les subvencions. L'altre equip ofereix atenció presencial i informació a les veïnes i veïns residents.

Les nostres oficines es troben en equipaments municipals com a centres cívics o casals de barris com El Besòs, Maresme, Trinitat Vella, Congrès i La Pau. Entre les tasques més rellevants hi ha informar i resoldre dubtes sobre el programa, gestionar la documentació veïnal abans de remetre-la a l'Oficina Tècnica de Regeneració Urbana (OTRU) i convocar les comunitats de veïns a les reunions informatives programades.

AJ. EL PRAT DE LLOBREGAT | Casa de l'energia

Servei de gestió del punt d'informació d'energia "Casa de l'Energia" com a dinamitzador de la transició energètica. (2023-2024)

L'Ajuntament d'El Part de Llobregat ha tornat a confiar en nosaltres per ser responsables del punt d'informació energètica per a la ciutadania anomenat "Casa de l'energia".

Aquest projecte té com a objectiu principal la impulsió de la transició energètica del municipi a través de l'assessorament energètic a la ciutadania, al comerç i al teixit empresarial i industrial. Aquest assessorament es fa en relació i amb el recolzament del desplegament de l'estratègia d'autoconsum municipal, el suport tècnic de la comunitat ciutadana "Energia del Prat SL" i la implementació d'eines i estratègies de formació, comunicació i difusió per a la millora de l'eficiència energètica amb rehabilitació energètica, aplicació de bons hàbits de consum i la revisió i optimització de la contractació energètica.

Per a dur a terme aquest projecte s'ha creat un equip de 4 tècnics amb formació tècnica centrada en el sector energètic: una figura de coordinació, dos tècnics de gestió energètica i un enginyer tècnic. 

AJ. VALÈNCIA | Projecte Educatiu 50/50

Implantació i desenvolupament del Projecte Educatiu a 20 col·legis públics d'Educació Infantil i Primària. (2023-2026)

Sm continua el projecte que es desenvolupa des del 2018 i seguim treballant i implantant del Projecte 50/50 en 20 centres escolars de València.

El projecte educatiu 50/50 és una eina per motivar el canvi d'hàbits i modificar la percepció de lenergia com una qüestió llunyana i en què hi ha poc marge d'actuació. Consisteix en l'aplicació de la metodologia Euronet 50/50 max, que incentiva l'estalvi energètic en edificis públics a partir de l'aplicació de bones pràctiques en la gestió i l'ús de l'energia. L'Ajuntament i el centre escolar signen un compromís en què el primer es compromet a tornar el 100% de l'estalvi aconseguit i l'equipament es compromet a aplicar un conjunt de mesures d'estalvi i liderar el projecte.

A través d'una sèrie de reunions, es fomenta l'estalvi energètic amb mesures que l'equip energètic proposa i es converteixen en bons hàbits per a l'eficiència en l'ús de recursos i la cura del medi ambient. En aquest projecte els alumnes són els protagonistes ja que són ells els encarregats d'anar a les reunions i pensar les mesures que cal implantar a cost zero per obtenir un benefici econòmic i reduir les emissions de CO2.

DIP. GIRONA | Auditories d'estalvi energètic

Programes destalvi energètic i pobresa energètica a la província de Girona. (2022-2024)

La pobresa energètica existent se centra en 3 problemes bàsics: la ineficiència energètica de l'aïllament dels edificis, els baixos nivells de renda familiar a les llars esmentades i, finalment, l'elevat preu de l'energia als mercats actuals.

La Diputació de Girona, amb la col·laboració de sm, posa el focus a la millora de l'eficiència energètica de les llars i la millora dels hàbits de consum. D'aquesta manera, duem a terme actuacions per mitigar o prevenir situacions de pobresa energètica a les llars.
L'equip tècnic de sm desenvolupa auditories i sessions d'assessorament a les llars de la població amb 3 línies d'actuació:

1. Accions de conscienciació i sensibilització mitjançant educació ambiental per a la millora dels hàbits de consum.
2. Assessorament en la millora de les condicions tarifàries dels contractes de subministrament.
3. Millora de l'eficiència energètica de les llars: hi ha solucions de baix cost (lliurament de material d'estalvi bàsic: bombetes, rivets, reglets, termòstats, pistola de silicona, etc.) i actuacions de rehabilitació (canvi de nevers, substitució de finestres, instal·lació de calefacció, etc.).

 

AJ. REUS | Assessorament energètic

Servei del punt dassessorament energètic de l'Ajuntament de Reus. (2022-2024)

S'està treballant molt a mitigar o prevenir situacions de pobresa energètica a les llars, una realitat centrada en tres eixos: la ineficiència energètica de l'aïllament dels edificis, els nivells baixos de renda familiar a les llars i, finalment, l'elevat preu de l'energia als mercats actuals.

Amb els Punts d'Assessorament Energètic (PAE) es pretén desenvolupar les funcions dels serveis socials municipals en relació amb els subministraments bàsics, optimitzant l'ús de recursos i ampliant els coneixements bàsics de la ciutadania, oferint informació útil i millorant condicions tarifàries dels contractes de subministrament.

Al PAE de Reus es realitzen sessions grupals d'assessorament basades en la millora de les condicions dels contractes de subministrament per tal de reduir el cost del preu de l'energia, així com la millora d'hàbits de consum mitjançant bones pràctiques amb l'objectiu de reduir el consum energètic i d'aigua.

AJ. ST VICENÇ DELS HORTS | Assessorament energètic

Servei d'assessorament energètic. (2023)

Sm sistemes mediambientals, s.l. porta el Servei d'assessorament energètic de Sant Vicenç dels Horts on es duen a terme actuacions preventives i d'intervenció directa en cas d'unitats familiars en situació de pobresa energètica. Algunes de les accions més importants són:

- Implementar actuacions per detectar situacions de pobresa energètica o de risc potencial
- Garantir els subministraments bàsics dels habitatges amb persones vulnerables
- Informar, orientar i capacitar les persones i les famílies en la millora de l'eficiència energètica i la gestió contractual dels subministraments
- Col·laboració amb els equips del Departament de Serveis Socials
- Recepció i detecció de les demandes de la ciutadania via presencial, telefònica i telemàtica
- Detecció i valoració del grau de vulnerabilitat dels usuaris
- Gestió d'acords de pagament de deutes amb les empreses comercialitzadores
- Gestió amb les companyies subministradores de les millores de contractació i bonificacions tarifàries

AJ. BARBERÀ DEL VALLÈS | Assessorament energètic

Promoció de l'eficiència energètica a la llar i protecció dels drets bàsics de subministraments per a la població de Barberà del Vallès. (2020-22, 2023-24)

L'Ajuntament de Barberà del Vallès ha apostat per promoure un servei municipal per a la promoció de l'eficiència energètica a les llars, mitjançant l'atenció i assessorament a la població en general i la intervenció i l'acompanyament a la ciutadania en la garantia dels seus drets als subministraments bàsics d'aigua, llum i gas, mitjançant accions preventives i d'intervenció directa en cas de pobresa energètica.

Les funcions que desenvolupa el personal tècnic d'sm son, principalment:
 • Promoure i defensar els drets de les persones pel que fa a l’accés als subministraments bàsics, així com contribuir al compliment de la Llei 24/2015.

 • Millorar l'eficiència energètica de les llars, promovent l'ús racional i responsable i els bons hàbits de consum i acompanyant en les gestions tarifaries amb les companyies.

 • Detectar situacions de pobresa energètica i acompanyar especialment les families vulnerables.

 • Realitzar tallers i xerrades dirigits a la ciutadania per donar eines que facilitin l’eficiència energètica i l’estalvi econòmic.

AJ. GETAFE | Serveis d'assessorament energètic

Serveis d'informació, assessorament integral i assistència tècnica per a la incorporació d'energies renovables, millora de l'eficiència energètica i transició cap a una economia de baixa empremta de carboni de pimes i autònoms de Getafe. (2022-2023)

SM sistemes mediambientals s.l. som l'empresa responsable de realitzar aquest projecte que té com a objectiu oferir un assessorament i acompanyament a les pimes i autònoms de Getafe per avançar cap a una economia de baixa empremta de carboni que alhora permeti l'optimització de consums i costos energètics.

A més, aquest servei pretén formar, informar i assessorar sobre formes col·laboratives de producció de gestió de l'energia, com són les comunitats energètiques industrials.

Aquests objectius es pretenen assolir mitjançant l'atenció a consultes concretes que puguin tenir les pimes i autònoms de Getafe, i també amb la realització de 4 jornades/tallers formatius que es faran durant el projecte per donar la màxima informació al màxim de població interessada possible.

DEPT. DRETS SOCIALS | Millora de la pobresa energètica

Servei de recollida i tractament de dades per a la implementació d'una intervenció pluridisciplinar que millori la situació de pobresa energètica de col·lectius en risc d'exclusió social. (2023)

Aquest servei s'emmarca en l'execució d'un programa pilot impulsat pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la implementació d'una intervenció pluridisciplinar amb l'objectiu de millorar i revertir la situació de pobresa energètica dels col·lectius en risc d'exclusió social que participen en el programa.

Un dels objectius del desenvolupament del programa pilot és l'avaluació de l'impacte aconseguit amb la implementació de les diferents intervencions que s'hi inclouen. El servei consisteix, doncs, en la implementació d'un sistema de recollida de dades i el seu tractament durant tota l'execució del programa per tal que, convenientment recollides i tractades, puguin ser objecte d'una posterior avaluació.

Les variables per mesurar l'impacte de la intervenció i la seva diferència entre els diferents grups de tractament es centren en el consum energètic, i el potencial estalvi obtingut al llarg de tot el pilot des de dos vessants: Despesa en €  i  Consum en kWh del grup de tractament i control.

DEPT. DRETS SOCIALS | Assessorament sobre consum energètic

Generalitat de Catalunya: Servei de formació i assessorament en hàbits de consum energètic a través d'un procés d'acompanyament individual. (2023)

El servei consisteix en el disseny i implementació d'un servei d'informació, assessorament i formació a les persones participants al programa amb l'objectiu d'incrementar l'eficiència energètica, millorar els hàbits de consum i reduir la despesa energètica de les famílies participants en funció d'un punt de partida avaluat mitjançant una primera fase de diagnosi.

La diagnosi inicial permet recollir les variables del punt de partida de cada unitat familiar respecte la situació dels consums i hàbits energètics, la situació de l'habitatge i l'estat dels contractes dels diferents subministraments.

Un cop realitzada la diagnosi es duen a terme accions d'assessorament i formació que permeten capacitar als usuaris davant dels reptes de la gestió energètica quotidiana:

 • Interpretació dels elements de les factures dels diferents subministraments - Gestió i drets dels consumidors - Acompanyament en les gestions amb les companyies i administració - Eficiència energètica a la llar - Identificació i gestió del consum

GOVERN D'ARAGÓ | Assessorament energètic

Espai Aragonès d'assessorament energètic. (2022)

L'Espai Aragonès d'Assessorament Energètic és un punt d'informació i assessorament en matèria d'autoconsum i comunitats energètiques que serveixi de motivació i suport a la ciutadania, les entitats locals i les PIME perquè adoptin un rol central i proactiu en la transició energètica i ecològica.

Els reptes principals són reduir les emissions de CO2 i minimitzar l'impacte ambiental, fer una transició energètica justa per a tothom, canviar els hàbits de consum d'energia i millorar l'eficiència energètica en tots els àmbits. En aquest espai d'assessorament energètic s'ofereix:

 • Servei d'assessorament personalitzat.
 • Informació d'interès sobre autoconsum, acords i processos col·laboratius necessaris i què són les comunitats energètiques.
 • Subvencions i ajuts existents.
 • Procediments necessaris i tramitacions.
 • Recull de guies i materials relacionats amb l'autoconsum, les comunitats energètiques i la transició energètica i ecològica.
AJ. STA COLOMA DE GRAMENET | Comunitats energètiques

Diagnòstic per al desenvolupament de comunitats energètiques. (2022)

L'objecte d'aquest servei és el diagnòstic per al desenvolupament de comunitats energètiques al municipi de Santa Coloma de Gramenet, fent una anàlisi de la ciutat, de la xarxa residencial i dels equipaments públics en termes de riscos i oportunitats per a la implantació d'aquest tipus de comunitat.

Una comunitat energètica és una nova manera de generar, fer servir i gestionar l'energia a nivell local a través de la cooperació de diferents agents (ciutadania, administració local i pimes) que contribueix a crear un sistema energètic descentralitzat, just, eficient i col·laboratiu.

Al projecte també s'inclou l'anàlisi dels espais o àmbits en què pot ser més factible treballar amb aquestes estructures col·laboratives. La finalitat del document és convertir-se en una eina per a la gestió i la inclusió del mateix en el diagnòstic urbà transversal en el marc de l'Agenda Urbana i del Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic de Santa Coloma de Gramenet.

AJ. CORNELLÀ | Auditories energètiques

Realització d'auditories energètiques en habitatges en situació de pobresa energètica (2022-2023)

El programa d'auditories energètiques en habitatges en situació de pobresa energètica de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat té com a finalitat millorar l'eficiència energètica dels habitatges, reduir les despeses de subministrament bàsics i millorar la qualitat de vida de les persones destinatàries.

El programa contempla:

 • Realització d'una avaluació energètica al domicili mitjançant una visita presencial.
 • Assessorament individualitzat al domicili amb l'explicació pràctica dels consums. Informació dels hàbits més eficients.
 • Realització de tràmits tarifaris per a l'optimització dels contractes amb les companyies subministradores.
 • Identificació de necessitats d'intervenció més àmplies amb l'objectiu de reduir la demanda energètica als habitatges en situació de més vulnerabilitat energètica.
AJ. BICORP | Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible

Elaboració d'un pla d'acció per al clima i l'energia sostenible al municipi de Bicorp. (2022-2023)

L'equip tècnic d'sm és l'encarregat de l'elaboració del Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES) de l'Ajuntament de Bicorp (València).

Bicorp es va adherir, en qualitat de signant, al Pacte de les Alcaldies per al Clima i la Energia Sostenible i es compromet a actuar per assolir l'objectiu de la Unió Europea consistent en reduir les emissions de CO2 al seu territori en almenys un 40% per a l'any 2030.

És un objectiu que es pot assolir a través de la millora de l'eficiència energètica i d'un increment en l'ús de fonts d'energia renovable i l'augment de la resiliència mitjançant l'adaptació a les repercussions del canvi climàtic. Per assolir aquests objectius, l'equip tècnic d'sm elabora els següents documents que formen el PACES:

 • Estratègia - Document de participació i comunicació - Inventari d'emissions de referència - Riscos i vulnerabilitats - Accions de mitigació.
DEPT. ACCIÓ CLIMÀTICA | Control d'auditories energètiques

Generalitat de Catalunya - Secretaria d'Acció Climàtica: Control d'auditories energètiques de les grans empreses. (2022)

Depenent del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, sm som l'empresa responsable que realitza el controls de les auditories de les grans empreses amb implantació a Catalunya registrades l'any 2021.

Les auditories energètiques son una manera d'identificar els patrons de consum dels nostres clients i detectar solucions que estalviïn més energia i redueixin costos i petjada de carboni.

Aquests controls serveixen i serviran en un futur per avaluar els continguts de les auditories energètiques que especifica l'article 3 del Reial decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, pel que fa a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l'eficiència del subministrament d'energia.

En total es va realitzar el control del contingut de 1.121 auditories energètiques registrades a Catalunya l'any 2021.

AJ. GAVARDA| Projecte educatiu 50/50

Implantació i desenvolupament del projecte d'educació ambiental 50/50. (2021-2022)

El concepte del projecte 50/50 va ser creat a Alemanya amb la idea de fer partícips a les escoles en activitats d'estalvi energètic mitjançant la creació d'incentius econòmics. Com que el projecte va ser tot un èxit es va expandir a altres països mitjançant el projecte europeu Euronet 50/50 fins arribar al territori.


A través d'una sèrie de reunions, es fomenta l'estalvi energètic amb mesures que l'equip energètic proposa i es converteixen en bons hàbits per a l'eficiència en l'ús de recursos i la cura del medi ambient. En aquest projecte els alumnes són els protagonistes ja que són ells els encarregats d'anar a les reunions i pensar les mesures que cal implantar a cost zero per obtenir un benefici econòmic i reduir les nostres emissions de diòxid de carboni.

AJ. ANTELLA | Projecte 50/50 a l'escola pública

Programa 50/50 d'educació ambiental en centres escolars públics. (2021-2022)

El programa 50/50 és un projecte educatiu entorn de l'estalvi i l'eficiència energètica implantat al col·legi públic. L'objectiu és conscienciar i fomentar hàbits sostenibles tant als alumnes com a la comunitat educativa en general per reduir els consums i poder cuidar el medi ambient.

Mitjançant la metodologia Euronet 50/50 max, projecte europeu que incentiva l'estalvi energètic a edificis públics a partir de l'aplicació de bones pràctiques en l'ús i la gestió de l'energia, s'incentiva econòmicament l'estalvi energètic aconseguit. L'Ajuntament es compromet a tornar el 50% dels estalvis econòmics aconseguits i el centre escolar es compromet a aplicar un conjunt de bones pràctiques i liderar el projecte.

Això es duu a terme amb la creació d'un equip energètic format pels alumnes i representants de tots els àmbits de la comunitat educativa on es proposen mesures i canvis d'hàbit a cost zero per implementar al centre. L'estalvi econòmic aconseguit després reverteix al centre a través de la implantació de mesures energètiques.

AJ. XERESA | Projecte 50/50 a centres escolars

Programa 50/50 d'estalvi i eficiència energètica a les escoles públiques. (2021-2022)

sm, com a empresa experta en programes d'estalvi energètic i en educació ambiental, desenvolupa el programa 50/50 a l'Ajuntament de Xeresa (València), on s'implanta al col·legi públic amb la finalitat de reduir el consum d'aigua i la factura energètica, a més de potenciar la participació de tota la comunitat educativa.

Mitjançant la metodologia Euronet 50/50 max, projecte europeu que incentiva l'estalvi energètic a edificis públics a partir de l'aplicació de bones pràctiques en l'ús i la gestió de l'energia, s'incentiva econòmicament l'estalvi energètic aconseguit. L'Ajuntament es compromet a tornar el 50% dels estalvis econòmics aconseguits i el centre escolar es compromet a aplicar un conjunt de bones pràctiques i liderar el projecte.

Mitjançant sessions formatives pràctiques que fomenten l'eficiència energètica i l'ús responsable de l'aigua a través de la creació d'un equip energètic, es realitza la diagnosi del consum d'energia i d'aigua a l'escola.

A partir d'aquí s'elabora un pla d'estalvi i es fa un seguiment de les mesures establertes i de l'evolució dels resultats obtinguts.