MANC. DEBABARRENA | Retirada de residus impropis

Servei de retirada de bosses d'impropis de l'interior dels contenidors de bioresidus als municipis d'Eibar, Ermua, Soraluze, Elgoibar, Deba i Mutriku. (2023-2024)

El servei consisteix en la retirada de bosses d'impropis, és a dir, bosses que contenen residus indegudament dipositats a l'interior dels contenidors de bioresidus, abans que siguin recollits i portats a la planta de tractament als municipis d'Eibar, Ermua, Soraluze , Elgoibar, Deba i Mutriku, pertanyents a la Mancomunitat Comarcal de DebaBarrena.

Diàriament, es visiten 64 punts en què es realitza una inspecció visual dels contenidors. Si els contenidors revisats contenen impropis (tot el que no sigui bioresidu) es retiren de l'interior dels mateixos, dipositant els residus extrets al contenidor de la fracció que correspongui. En cas contrari, es dipositen al de la resta. El nombre de bosses amb impropis, així com les incidències que es detectin, s'anoten diàriament als fulls de presa de dades i es reporten setmanalment al client. Així mateix, es fa un reportatge fotogràfic amb les principals incidències detectades.

CONSORCI RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA | Control de qualitat del servei de recollida porta a porta

Servei de qualitat i control del servei públic de recollida separada de residus de Maó i Es Castell. (2022-2030)

El Consorci de Residus i Energia del Consell Insular de Menorca ha encarregat a la nostra empresa la realització dels controls de qualitat per a la implantació i seguiment d'un sistema de recollida porta a porta, una iniciativa inèdita a tota l'illa de Menorca i, concretament, als municipis de Maó i Es Castell.

Les nostres tasques inclouen inspeccions, controls i seguiments de la recollida de residus, així com el control de la sistemàtica i operació dels treballs de recollida. També ens encarreguem de controlar els serveis i recursos oferts, mantenir els equips, gestionar els registres i sistemes de comunicació, a més de fer el seguiment i resoldre les incidències que puguin sorgir.

Aquesta col·laboració reflecteix la confiança del Consorci en la nostra capacitat per garantir la eficàcia i el bon funcionament d'aquest nou sistema de recollida de residus a Menorca.

GOVERN D'ARAGÓ | Caracterització de residus domèstics

Estudis de composició i caracterització de residus domèstics a la comunitat autònoma d'Aragó. (2023-2024)

En aquest projecte sm presta els seus serveis tècnics per als estudis de composició i caracteritzacions de residus domèstics amb la finalitat que el Servei de Planificació Ambiental de la Direcció General conegui la composició de cada fracció resta, diferenciant-se dos tipus d'actuacions:

– Estudis de composició i caracterització de residus domèstics recollits en contenidors de totes les fraccions.
– "Observacions in situ" (auditories) de les condicions i els resultats de caracteritzacions de les entitats locals.

La combinació de la informació obtinguda dels dos treballs permetrà conèixer a la fracció d'envasos lleugers, el contingut de residus diferents (impropis) recollits al contenidor groc, orientant les unitats de gestió sobre mesures de millora de la recollida separada. D'altra banda, permetrà estimar les quantitats de residus domèstics que no es recullen de forma separada i acaben a la fracció resta, de cara a conèixer el potencial de recuperació separada d'aquests residus i dissenyar accions futures destinades a la millora de la recollida separada.

AJ. L'ELIANA | Seguiment i control de la recollida de RSU

Servei d'assistència tècnica i suport a la gestió del servei de recollida i transport de residus. (2024-2029)

L'Ajuntament de L'Eliana té com a objectiu augmentar el seguiment i el control dels serveis de recollida de residus. Per aconseguir-ho, compten amb el suport de l'equip tècnic d'sm, les responsabilitats del qual són:

Vigilància, comprovació i supervisió dels serveis de recollida i transport de RSU - Verificació de la disposició dels mitjans humans i materials per a la realització dels serveis contractats - Comprovació de l'estat dels vehicles i dels contenidors - Seguiment diari de les rutes de recollida de residus realitzades, incloent-hi la detecció de possibles incidències - Anàlisi de les dades de recollida i transport de residus domèstics municipals - Realització d'informes periòdics que inclouen informació sobre incidències del servei i propostes per corregir-les - Control i seguiment del Servei a través de Sigeus -Plataforma Distromel - Seguiment dels lliuraments de residus als centres d'eliminació verificant que les diferents fraccions es lliuren als centres d'eliminació determinats - Verificar el coneixement i el compliment de l'ordenança municipal de residus per part de la ciutadania, així com educar i conscienciar-ne el compliment.

ARC | Servei d'informació especialitzada

Servei d'assessorament informatiu complementari en la gestió de residus. (2024)

El servei d'atenció de l'Agència de Residus de Catalunya requereix d'un equip tècnic especialitzat per tal d'informar i assessorar sobre tot tipus de consultes relacionades amb els residus i la gestió, ja siguin industrials, urbans o domèstics.

Aquest equip presta un servei continu d'informació detallada i especialitzada a empreses, ofereix orientació i assessorament a administracions públiques i altres entitats i dóna atenció a la ciutadania sobre tràmits relacionats amb els residus, les consultes sobre normativa o sobre la seva gestió.

Les consultes es reben per telèfon i per correu electrònic als canals habilitats expressament per al projecte. Cada canal té un equip tècnic dedicat a donar informació precisa i un responsable que vetlla per la qualitat del servei i l'optimització de tots els recursos per poder respondre de manera clara, propera i eficient.

Durant el projecte es recopila informació i s'elaboren informes periòdics plasmant i analitzant totes les dades del projecte. Alhora es van realitzant controls de qualitat que permeten fer ajustaments en aspectes que ho requereixin.

ECOEMBES | Caracterització de residus, control i determinació

Serveis de caracterització de residus, control de qualitat de materials, controls d'estoc i determinacions d'humitat i brutícia a Galícia, Extremadura, Illes Canàries, Andalusia, Catalunya i les Balears. (2024-2026)

Sm ha tornat a guanyar la confiança d'Ecoembes per al desenvolupament la prestació dels serveis de Caracterització de residus, Control de qualitat de materials recuperats, Control d'estocs de materials recuperats i Determinacions d'humitat i brutícia adherida a les zones de Galícia, Extremadura , Illes Canàries, Andalusia, Catalunya i Illes Balears.

A partir de l'aplicació de metodologies, manuals, procediments i instruccions tècniques marcades pel plec tècnic, sm posa a disposició d'Ecoembes vint equips de treball per realitzar les tasques a les instal·lacions de tractament de residus de les diferents zones geogràfiques.

Com a resultat del treball realitzat s'elaborarà un informe detallat de cada actuació, acompanyat d'un reportatge fotogràfic que il·lustra tot el procés.

CONSELL D'EIVISSA | Educació ambiental en matèria de residus

Servei dinformació, sensibilització i educació ambiental en matèria de residus. (2023-2024)

El Consell Insular d'Eivissa va confiar en sistemes mediambientals s.l. per desenvolupar el servei dinformació, sensibilització i educació ambiental en matèria de residus.

Duem a terme l'oferta educativa tant per a centres escolars com altres col·lectius, dins del Departament de Gestió Ambiental del Consell Insular d'Eivissa i tractem temes com la sostenibilitat, el canvi climàtic, l'estudi i la conservació de la biodiversitat de les illes balears, energies sostenibles, etc

També som els responsables d'organitzar estands informatius per a la ciutadania i fem campanyes de sensibilització ambiental sobre EWWR (European Week for Waste Reduction). Treballem la reducció de residus en dates destacades com Nadal o el malbaratament alimentari per saber què és, quines conseqüències comporta i com evitar-ho.

FUND. BENITO MENNI CASM | Repara Renova't

Servei de formació i assessorament per a la reutilització i reparació d'objectes amb personal amb TMS. (2017-2024)

La iniciativa, promoguda per la Comissió d'Innovació de Benito Menni CASM, està en línia amb els programes d'intervenció de sostenibilitat mediambiental per respondre al compromís que les Germanes Hospitalàires tenen amb el medi ambient i la sostenibilitat i que es tradueix en allargar la vida útil a electrodomèstics que, d'una altra manera, acabarien com a residus.

L'objectiu general de REPARA RENOVA'T és generar suports i oportunitats de manteniment comunitari autònom i integració social de persones amb TMS.

El projecte suposa la creació d'un espai obert a la utilització pública i gratuïta de la ciutadania destinat a la realització autogestionada de reparacions i altres tasques de bricolatge domèstic, facilitant les eines i l'assessorament de personal especialitzat i amb formació específica en l'àmbit. També s'ofereix assistència gratuïta a microcursos o tallers monogràfics de diferents temàtiques relacionades amb la reparació, el consum racional i la sostenibilitat ambiental.

AJ. TORREJÓN DE ARDOZ | Compostatge domèstic

Execució i seguiment del projecte de compostatge domèstic i comunitari. (2021-2023)

L'Ajuntament de Torrejón de Ardoz va adjudicar la licitació a sm, sistemes mediambientals per realitzar la implantació del programa de compostatge domèstic i comunitari al municipi.

Durant dos anys els tècnics de sm, a més de fer entrega de les composteres i el material de compostatge als participants d'habitatges amb patis o espai per instal·lar la compostadora, han realitzat el seguiment mensual donant suport als veïns formant i orientant a les millors pràctiques per fer compost de qualitat.

A més, s'han fet anàlisis en 10 mostres de compost per determinar que la seva qualitat s'adequa als estàndards exigits per la normativa per utilitzar el compost com a esmena agrícola.

El projecte també abastava 30 centres comunitaris on els usuaris de cada centre aportaven els seus residus orgànics per a la generació de compost. En aquests casos, els tècnics de sm també van realitzar tallers amb professors o responsables de les compostadores per orientar-los en la millor manera d'elaborar el compost.

C. BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS | Control de qualitat de la recollida de residus

Treballs de control de qualitat i d'execució dels serveis de recollida selectiva i recollida de les fraccions resta i FORM amb control d'accés. (2023-2024)

Sm som els responsables de realitzar el control de qualitat i l'execució del servei de recollida de residus dels dos contractistes que té el Consorci del Bages per a la gestió de residus, realitzant les diferents inspeccions de les 34 poblacions que conformen el Consorci.

D'una banda, l'empresa Ampans que s'encarrega de la recollida de les fraccions d'envasos, paper i vidre. Per l'altra, l'empresa Ingesan que tracta la matèria orgànica i resta.

Per a les dues empreses revisem que els operaris realitzin de manera segura i correcta les seves tasques, comprovant que van ben equipats i que el l'ús i l'estat del material que utilitzen per a la recollida i la neteja de contenidors sigui adequat.

L'equip tècnic també realitza l'anàlisi de l'estat físic i la conservació dels diferents contenidors tancats i revisen l'estat i la seva eficiència quan estan plens i fem les inspeccions. Controlem, també, l'estat i el funcionament de les màquines expenedores de bosses compostables.

DIP. CASTELLÓ | Plans locals de residus municipals

Redacció de plans locals de residus de municipis menors de 10.000 habitants, mancomunitats amb servei de recollida de residus conjunt i encomanes de gestió de recollida conjunta de residus de municipis de la província de Castelló. (2023-2025)

Sm presta un servei dassistència tècnica a la Dip. de Castelló per a la redacció de Plans Locals de Residus per a cada municipi i de forma individual, o bé de manera conjunta en aquelles mancomunitats amb servei de recollida de residus conjunt.

L'equip tècnic de sm redacta la documentació exigida a la legislació amb els objectius d'establir la regulació detallada de la gestió dels residus de cada municipi, planificar la gestió de les fraccions de residus considerades, oferir la informació als serveis municipals necessària per planificar i executar el servei de recollida amb criteris de qualitat i fer una planificació temporal i econòmica de les accions a implementar.

El contingut de cada Pla inclourà: Memòria justificativa de tots els serveis de la seva competència - Rendiments a obtenir a la recollida selectiva - Justificació i quantificació de les accions adoptades per aconseguir una millora de la recollida selectiva en origen - Justificació del sistema de recollida seleccionada - Memòria econòmica vinculant - Guia pràctica per a la correcta separació de residus - Document de síntesi.

AJ. BANYOLES | Implantació del "Porta a porta"

Servei d'educació i informació ambiental en matèria de residus municipals. (2022-2025)

L'Ajuntament de Banyoles va decidir fer un pas més en la gestió dels seus residus implantant el servei Porta a Porta en la recollida comercial al municipi i, a més, fent un seguiment per resoldre incidències.

Per aquest any 2023 es comença a implantar, per barris, el servei Porta a Porta domiciliari. En una primera fase, l'equip tècnic de sm es responsabilitza de la campanya de sensibilització i comunicació per donar tota la informació que la ciutadania necessiti per després, en una segona fase, fer la implantació del servei pròpiament dit. En aquesta campanya també s'hi inclouen els comerços, que van ser informats aconseguint així una adhesió de botigues molt més alta de la que estava prevista. El personal de sm a més controla, llegeix i activa els tacs situats als contenidors per assegurar-ne el perfecte funcionament i poder actuar ràpid i hi ha alguna incidència. També es visiten, dins de la campanya, solars o punts negres d'abocaments per a la seva neteja i control.

Finalment, quan s'hagi implantat aquest servei Porta a Porta domiciliari es faran alguns seguiments per comprovar-ne la correcta execució, el control i la valoració general.

AJ. MANRESA | Campanya d'implantació del nou model de recollida residus

Servei d'informació ambiental i de la campanya d'implementació del nou model de recollida de residus de Manresa. (2023-2028)

La ciutat de Manresa aposta per un nou model de recollida de residus amb identificació d'usuari a la recollida porta a porta comercial i als contenidors tancats per la ciutadania. Sm, sistemas medioambientales desenvolupa les tasques de comunicació, educació ambiental i seguiment del projecte.

El projecte, que té una durada de 5 anys, compta amb un equip de 8 educadors ambientals que realitzen les següents tasques:

 • Realització d'una diagnosi de la recollida comercial porta a porta.
 • Entrega de materials i informació als comerços amb recollida porta a porta.
 • Comunicació del nou sistema de contenidors tancats a la ciutadania i entrega de materials.
 • Gestió d'una oficina d'atenció ciutadana.
 • Seguiment de la participació i resolució d'incidències.
C. BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS | Nou model de recollida selectiva

Campanya d'implantació i seguiment del nou model de recollida amb control d'accés als contenidors. (2022-2025)

El Consorci del Bages per a la gestió de residus, va posar en marxa l'any 2018 el nou sistema de recollida selectiva amb contenidors tancats "Separa, obre i tanca" als municipis de Rajadell, Balsareny i dos barris de Sant Fruitós del Bages. L'any 2022 va iniciar una nova fase del projecte amb la implantació d'aquest nou sistema a 9 municipis més: Sallent, El Pont de Vilomara i Rocafort, Mura, Talamanca, Fonollosa, Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Sant Mateu de Bages i Castellnou de Bages.

Per aquesta segona fase el Consorci ha comptat amb sm, sistemas medioambientales per realitzar les següents tasques:

 • Disseny i edició de materials de comunicació.
 • Tasques informatives i d'entrega de materials a la ciutadania
 • Tasques informatives i d'entrega de materials als comerços (porta a porta)
 • Seguiment de la participació i resolució d'incidències.
DIP. PONTEVEDRA | Servei de compostatge domèstic

Servei de seguiment del compostatge domèstic i manteniment del comunitari, Diputació de Pontevedra. (2021-2023)

En aquest projecte es realitza el manteniment de composters comunitaris de Pontevedra:

A la zona Sud es mantenen 16 composters comunitaris al concello de Tomiño. També es realitza el lliurament i/o seguiment de composters individuals als concellos d'A Guarda, Gondomar, Tomiño i Tui.

A la zona Centre es mantenen 5 composters comunitaris on es tracten tots els residus orgànics que es generen, arribant a obtenir un compost de qualitat. També es realitza el lliurament i seguiment de composters individuals als concellos de Bueu, Cangas i Moaña.

La zona Nord té 5 composters comunitaris a O Grove i 2 composters comunitaris a A Illa de Arousa. També es realitza el lliurament i/o seguiment de composters individuals als concellos de Sanxenxo i Poio.

Els lliuraments es realitzen a domicili o mitjançant xerrades impartides al respectiu concello. Els seguiments consten de dues visites on es comprova el correcte funcionament i ús del compostador i se soluciona qualsevol dubte o problema que hagi sorgit a l'usuari.

AJ. BURGOS | Control d'admissió de residus a l'Ecoparc de Cortes

Servei per al control de l'admissió dels residus a l'Ecoparc de Cortes i del postsegellat de l'abocador Pena del Gallo (Burgos). (2022-2026)

Cada burgalès genera, de mitjana, més de 550 kg de residus urbans a l'any que cal tractar de manera responsable per evitar la proliferació incontrolada de residus que són recollits i transportats a l'Ecoparc de Cortes.

Des d'abril del 2022 i durant els propers 4 anys, sm, sistemes mediambientals realitzem el servei del control de l'admissió dels residus que genera la ciutat de Burgos al seu Ecoparc de Pena del Gallo. Aquest treball es fonamenta en l'operativa de la bàscula d'accés a planta per al control d'entrada i de sortida dels residus.

Els nostres tècnics s'encarreguen de validar que el tipus de residu és admissible a la instal·lació i en cas contrari indicar la gestió correcta al posseïdor del residu i informar-li de les possibilitats que té per a la seva correcta gestió.

La instal·lació és oberta tots els dies de l'any entre les 1:00 i les 21:00 h.

AJ. MADRID | Caracterització de residus de Valdemingómez

Serveis de caracterització de residus de fraccions intermèdies i de rebutjos a les plantes de tractament de residus urbans al Parc Tecnològic Valdemingómez (PTV) (2023-2026)

La Direcció General del Parc Tecnològic de Valdemingómez, pertanyent a l'Ajuntament de Madrid, va adjudicar el novembre de 2022 a sm sistemes mediambientals el programa de caracteritzacions anuals del parc tecnològic.

Aquests treballs s'allargaran inicialment durant un període de tres anys prorrogables per dos i participen de forma regular 3 equips de caracterització, realitzant el seguiment i valoració de la qualitat del servei.

Els treballs consisteixen en el desenvolupament de caracteritzacions de:

 • Entrades dels diferents fluxos (bioresidus, envasos lleugers, resta i recollides comercials) que entren a les plantes de Valdemingómez.
 • Caracteritzacions intermèdies en els processos interns de les instal·lacions (Rebuigs de plantes, entrada a abocador, sortides de digestors, etc)
 • Controls de qualitat del material seleccionat per les instal·lacions amb sortida a reciclador.
AJ. BARCELONA | Caracteritzacions de matèria orgànica

Caracteritzacions de circuits de recollida de la FORM de procedència comercial i domiciliària de la ciutat de Barcelona a Ecoparc-1. (2022)

Una de les claus a l'hora de gestionar correctament els residus, ja siguin domèstics, comercials o industrials és identificar la tipologia i la composició dels mateixos. Sm realitza les caracteritzacions de FORM (Fracció Orgànica de Residus Municipals) sol·licitades per l'Ajuntament de BCN Via el centre de Coordinació.

Mitjançant tasques de caracterització (tipificació, selecció, separació i pesatge de materials) obtenim informació sobre la composició i els nivells de residus impropis recollits, com a primer element que fa llum sobre possibles actuacions de millora a nivell de sensibilització, canvi de model de recollida o tipus de gestió a realitzar. 

La funció dels tècnics de SM és realitzar la caracterització, presentació i transmissió dels resultats amb l'objectiu d'esbrinar la composició dels diferents circuits que recullen a la ciutat de Barcelona, tant residus domèstics com residus comercials. Es preveuen unes 244 caracteritzacions de diferents circuits durant tot 2022 i es realitzen segons el protocol de FORM de l'Agència de Residus de Catalunya.

AJ. CALAFELL | Servei d'educació ambiental

Nou servei de recollida porta a porta comercial al municipi de Calafell. (2022)

L'empresa Cemssa, el servei municipal de recollida de residus de Calafell i sm treballa conjuntament en la implantació de la recollida comercial porta a porta al municipi.

Per portar-ho a terme, un equip de 7 educadors ambientals realitzen tasques de sensibilització i conscienciació ambiental visitant els establiments, dels quals  s'han adherit al servei uns 500 establiments comercials. Els educadors resolen dubtes sobre els residus, recorden l'horari de recollida i entreguen bosses i contenidors. Durant les visites s'ha donat formació, eines necessàries i solucions per adaptar els seus espais a la nova situació de separació de residus.

Aquest nou sistema ofereix al municipi de Calafell un model de recollida de residus més adaptat a les necessitats actuals dels establiments que participen de manera activa tant en la campanya com en la pròpia recollida i s'està incrementant la recollida selectiva. S'ha millorat la imatge i la neteja de la zona de més afluència de comerços de Calafell platja.  A més, es dona a conèixer una NOVA eina: una App fàcil i accessible on consultar quin tipus de residu cal retirar, quin residus cal llençar en cada contenidor i afegir continguts de com cal treure els residus (plegats, amb contenidors etc...) 

RECYCLIA | Assistència tècnica

Assistència tècnica a la convocatòria pública de contractació de gestors de residus de piles i acumuladors. (2021-2022) 

Servei d'assistència tècnica integral per a la sol·licitud, valoració i posada en marxa de la convocatòria pública de contractació de serveis de gestió final (GF) i logística (OL) de la Fundació ECOPILAS.

L'Assistència comprèn les següents tasques:
 1. Elaboració de plecs de prescripcions per a la petició d'oferta incloent:  Redacció de plecs de prescripcions. Preparació de plantilles i fitxer de càlcul per a la valoració d'ofertes.
 2. Desenvolupament del procés de convocatòria: Enviament del plec als gestors que presentin candidatura. Resolució de dubtes durant el procés
 3. Valoració de les ofertes presentades, incloent: Emplenament de plantilles i fitxer de càlcul de valoració. Emissió d'informe de valoració.
 4. Suport a la signatura de contractes:  Recepció i revisió de la documentació rebuda per a la signatura del contracte. Arxiu de la documentació i generació de taula de seguiment d'actualització anual de documentació.
 5. Serveis addicionals: Realització auditories als adjudicataris.