AMB | Control de qualitat en material embalat de Ecoparcs

Control del contingut de matèria orgànica en el rebuig embalat procedent de Ecoparcs metropolitans previ a la disposició a l'abocador argilós d'Elena (2010-2011).

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va contractar l'estudi de determinació de la matèria orgànica (diferenciant la de ràpida degradabilitat de la que no ho és). Es van caracteritzar bales de rebuig tant d'Ecoparc-1 (Zona Franca) com d'Ecoparc-2 (Montcada i Reixac). En total s'han realitzat 120 determinacions de bales, a raó de 70 a Ecoparc-1 i 50 en Ecoparc-2.

En el projecte es realitzava una primera separació del residu en tamís de 20 mm de llum. Els materials gruixuts, eren separats segons si era matèria orgànica de ràpida biodegradabilitat (restes de menjar, vegetals no llenyosos) de la resta (no orgànics o orgànics d lenta descomposició, com llenyosos, cel·luloses etc). Dels materials fins, es realitzava una homogeneïtzació i una posterior extracció de mostra de 3 kg per a la determinació en laboratori de la humitat (pèrdua de pes a 105 º C) i Matèria Orgànica Total (MOT), mitjançant pèrdua de pes per calcinació a 500 º C.

Els resultats obtinguts permetien determinar la qualitat de les bales, com a criteri d'acceptació de les mateixes per part de l'abocador argilós d'Elena (a Cerdanyola del Vallès). El valor límit es va establir en 15% de matèria orgànica de Degradabilitat Ràpida (MODR). Passat aquest percentatge el lot de bales de l'Ecoparc no superava la qualitat mínima exigible per ser acceptat en abocador, davant les problemàtiques de lixiviats i inestabilitat que es poguessin generar. El projecte va finalitzar al clausurar per esgotament del propi abocador de Cerdanyola del Vallès.