AJ. VILADECANS | Caracterització educativa de residus

Caracterització a la via pública de residus del contenidor gris amb finalitat educativa. (2017)

Durant la celebració de la festivitat municipal de 2017, l'Ajuntament de Viladecans va decidir contractar el serveis de caracterització de residus d'sm per, aprofitant la gran afluència de gent, realitzar una caracterització al carrer de la fracció resta dels residus d'un contenidor per tal de sensibilitzar i fomentar la recollida selectiva de residus. La caracterització tenia per objectiu que els ciutadans que s'apropaven veiessin la quantitat i tipologia de residus que s'estan recollint en la fracció resta i que haurien de recollir de manera selectiva (fraccions de paper i cartró, envasos, vidre i orgànica).

De cara a visualitzar de millor manera i fer entendre la necessitat de recollir correctament i de forma selectiva els residus, un informador ambiental s'encarregava d'anar apuntant els resultats en una pissarra, explicant els beneficis ambientals de realitzar una correcta separació mentre l'equip de caracteritzadors separaven els residus per tipologia.

Un cop finalitzada la caracterització, els residus es van dipositar en unes caixes de plàstic transparents i hermèticament tancades, on s'identificava la fracció, el pes recollit i el percentatge que aquest representa respecte el pes total caracteritzat. Aquestes caixes es van deixar en exposició pública per poder arribar a incidir en un major nombre de ciutadans.