AERTEC | Revisió dels plans directors de 3 aeroports

Revisió dels plans directors dels aeroports d'Eivissa, Menorca i València. (2021-2022)

L'objectiu dels plans directors és garantir la correcta integració de l'aeroport a l'entorn amb un elevat nivell de protecció ambiental i amb la finalitat de promoure un desenvolupament sostenible a través del anàlisi i la selecció de les alternatives que resultin viables tècnicament, operativament i ambientalment. Per a cada un dels Plans directors (Aeroports d'Eivissa, Menorca i València) els treballs comprenen l'elaboració de tots els documents, les anàlisis, les simulacions i els estudis necessaris :

  • Document Inicial Estratègic i Estudi Ambiental Estratègic.
  • Informe sobre les consultes realitzades, després del període d'informació pública i les consultes corresponents.
  • Document resum en què es descrigui la integració de la proposta final del pla, de l'estudi ambiental estratègic, del resultat de les consultes realitzades i com s'han pres en consideració 
  • Document que, d'acord amb l'art. 26 de la Llei 21/2013, inclogui: de quina manera s'han integrat els aspectes ambientals, com s'ha pres en consideració al pla o programa l'estudi ambiental estratègic, els resultats de la informació pública i de les consultes.

Es valoren també discrepàncies que hagin pogut sorgir en el procés i les raons de l'elecció de l'alternativa seleccionada, les alternatives considerades així com les mesures adoptades per al seguiment dels efectes al medi ambient.