AJ. BARCELONA | Controls de qualitat de la FORM

Caracteritzacions de fracció orgànica de residus muicipals de procedència comercial i domiciliària de Barcelona a Ecoparc-1. (2011-actualitat)

Des de l'any 2011 s'han realitzat més de 2500 caracteritzacions de residus de la FORM (Fracció Orgànica de Residus Municipals) entrats a la planta Ecoparc-1 de Zona Franca. Aquest projecte és contractat per l'Ajuntament de Barcelona de manera ininterrompuda des de l'any 2011. Les tasques són realitzades per un equip de dos caracteritzadors amb àmplia experiència en processos de selecció de materials i caracterització seguint la metodologia establerta per l'Agència de Residus de Catalunya.

L'objectiu d'aquest projecte és la determinació de la qualitat de la recollida selectiva de fracció orgànica dels fluxos domèstic i comercial, per tal que l'Ajuntament de Barcelona pugui determinar alternatives de millora de processos i de recollides (millora de contenidors, horaris, tipus de contenidor i de vehicles, informació en contenidor, campanyes de sensibilització, etc). A més, les dades obtingudes són necessàries per poder-les contrastar amb l'Agència de Residus de Catalunya per al càlcul del retorn del cànon que percebrà l'ens municipal. 

La caracterització requereix una identificació inequívoca de la mostra, una homogeneïtzació i quarteigs successius fins arribar a una quantitat aproximada de 250 Kg. Posteriorment es realitza la selecció de material i de les diferents fraccions: orgànica, Poda, Vidre, Paper-cartró, borses, Plàstics, Tèxtil, Tèxtil sanitari, Metall ferri, Metall no ferri, Especials, Voluminosos, altres... Tot el treball realitzat queda reforçat per un reportatge fotogràfic per dirimir dubtes sobre els resultats obtingut.