AENA | Supervisió a l'Aeroport de Palma de Mallorca

Servei de supervisió de lactivitat comercial a l'aeroport de Palma de Mallorca. (2023-2025)

SM Sistemes Mediambientals, amb més de dues dècades d'experiència en gestió mediambiental i supervisió d'activitats comercials, desplega un equip tècnic a l'Aeroport de Palma de Mallorca per assegurar el control i la gestió de qualitat en serveis  acom ara retail, VIP, aparcaments, restauració i arrendaments dins de l'aeroport, és a dir, a la seva activitat comercial.

A més dels controls de qualitat habituals, es fan auditories internes i externes periòdiques per complir els estàndards de qualitat exigits per la Divisió Comercial d'Aena.

Aquests informes de seguiment són fonamentals per a la presa de decisions estratègiques i contribueixen al procés continu de millora i optimització de serveis a l'aeroport, reafirmant el compromís de SM Sistemes Mediambientals amb l'excel·lència i la sostenibilitat operativa.

AJ. CATARROJA | Control de qualitat del servei de neteja

Control de qualitat i inspecció del servei de neteja d'edificis públics. (2024-2025)

L'Ajuntament de Catarroja té com a objectiu augmentar el seguiment i el control dels serveis de neteja d'instal·lacions municipals tals com centres docents i instal·lacions esportives en un total de 16 edificis. Un equip tècnic d'sm s'encarrega de la realització de totes les actuacions necessàries per dur a terme el control, seguiment i suport en el desenvolupament del contracte:

 • Control estètic visual de les instal·lacions i nivell de satisfacció de l'Ajuntament i els usuaris.
 • Vigilància, comprovació i supervisió dels serveis que comprèn el contracte de neteja dedificis públics, seguiment del sistema integrat del control horari i seguiment de cadascuna de les obligacions contractuals per a les diferents empreses prestadores dels serveis.
 • Comunicació d'incidències per escrit per proposar solucions i assegurar-se que es duen a terme.
 • Suport als serveis tècnics municipals a totes les àrees com ara redacció de plecs, memòries d'explotació o realització d'informes a petició de la responsable del contracte.
MANC. DEBABARRENA | Retirada de residus impropis

Servei de retirada de bosses d'impropis de l'interior dels contenidors de bioresidus als municipis d'Eibar, Ermua, Soraluze, Elgoibar, Deba i Mutriku. (2023-2024)

El servei consisteix en la retirada de bosses d'impropis, és a dir, bosses que contenen residus indegudament dipositats a l'interior dels contenidors de bioresidus, abans que siguin recollits i portats a la planta de tractament als municipis d'Eibar, Ermua, Soraluze , Elgoibar, Deba i Mutriku, pertanyents a la Mancomunitat Comarcal de DebaBarrena.

Diàriament, es visiten 64 punts en què es realitza una inspecció visual dels contenidors. Si els contenidors revisats contenen impropis (tot el que no sigui bioresidu) es retiren de l'interior dels mateixos, dipositant els residus extrets al contenidor de la fracció que correspongui. En cas contrari, es dipositen al de la resta. El nombre de bosses amb impropis, així com les incidències que es detectin, s'anoten diàriament als fulls de presa de dades i es reporten setmanalment al client. Així mateix, es fa un reportatge fotogràfic amb les principals incidències detectades.

CONSORCI RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA | Control de qualitat del servei de recollida porta a porta

Servei de qualitat i control del servei públic de recollida separada de residus de Maó i Es Castell. (2022-2030)

El Consorci de Residus i Energia del Consell Insular de Menorca ha encarregat a la nostra empresa la realització dels controls de qualitat per a la implantació i seguiment d'un sistema de recollida porta a porta, una iniciativa inèdita a tota l'illa de Menorca i, concretament, als municipis de Maó i Es Castell.

Les nostres tasques inclouen inspeccions, controls i seguiments de la recollida de residus, així com el control de la sistemàtica i operació dels treballs de recollida. També ens encarreguem de controlar els serveis i recursos oferts, mantenir els equips, gestionar els registres i sistemes de comunicació, a més de fer el seguiment i resoldre les incidències que puguin sorgir.

Aquesta col·laboració reflecteix la confiança del Consorci en la nostra capacitat per garantir la eficàcia i el bon funcionament d'aquest nou sistema de recollida de residus a Menorca.

GOVERN D'ARAGÓ | Caracterització de residus domèstics

Estudis de composició i caracterització de residus domèstics a la comunitat autònoma d'Aragó. (2023-2024)

En aquest projecte sm presta els seus serveis tècnics per als estudis de composició i caracteritzacions de residus domèstics amb la finalitat que el Servei de Planificació Ambiental de la Direcció General conegui la composició de cada fracció resta, diferenciant-se dos tipus d'actuacions:

– Estudis de composició i caracterització de residus domèstics recollits en contenidors de totes les fraccions.
– "Observacions in situ" (auditories) de les condicions i els resultats de caracteritzacions de les entitats locals.

La combinació de la informació obtinguda dels dos treballs permetrà conèixer a la fracció d'envasos lleugers, el contingut de residus diferents (impropis) recollits al contenidor groc, orientant les unitats de gestió sobre mesures de millora de la recollida separada. D'altra banda, permetrà estimar les quantitats de residus domèstics que no es recullen de forma separada i acaben a la fracció resta, de cara a conèixer el potencial de recuperació separada d'aquests residus i dissenyar accions futures destinades a la millora de la recollida separada.

AJ. L'ELIANA | Seguiment i control de la recollida de RSU

Servei d'assistència tècnica i suport a la gestió del servei de recollida i transport de residus. (2024-2029)

L'Ajuntament de L'Eliana té com a objectiu augmentar el seguiment i el control dels serveis de recollida de residus. Per aconseguir-ho, compten amb el suport de l'equip tècnic d'sm, les responsabilitats del qual són:

Vigilància, comprovació i supervisió dels serveis de recollida i transport de RSU - Verificació de la disposició dels mitjans humans i materials per a la realització dels serveis contractats - Comprovació de l'estat dels vehicles i dels contenidors - Seguiment diari de les rutes de recollida de residus realitzades, incloent-hi la detecció de possibles incidències - Anàlisi de les dades de recollida i transport de residus domèstics municipals - Realització d'informes periòdics que inclouen informació sobre incidències del servei i propostes per corregir-les - Control i seguiment del Servei a través de Sigeus -Plataforma Distromel - Seguiment dels lliuraments de residus als centres d'eliminació verificant que les diferents fraccions es lliuren als centres d'eliminació determinats - Verificar el coneixement i el compliment de l'ordenança municipal de residus per part de la ciutadania, així com educar i conscienciar-ne el compliment.

AJ. STA COLOMA GRAMENET | Auditoria de qualitat de la neteja i del manteniment

Servei d'auditoria del nivell de qualitat de la neteja i manteniment d'elements del mobiliari urbà en la via pública i la inspecció sobre el territori de la recollida de residus i la neteja viària. (2023-2026)

Sm som responsables de controlar la qualitat de la neteja i manteniment d'elements de la via pública així com la recollida de residus i la neteja. El primer pas és realitzar una auditoria que té com a objecte el control, avaluació i evolució al llarg del temps de la qualitat dels serveis de neteja viària i estat dels diferents elements de la via pública. Aquesta auditoria es porta a terme mitjançant un procediment de treballa de camp, observació i presa de dades.

El segon pas és realitzar una posterior inspecció que permet controlar els principals successos que determinen la qualitat de la recollida de residus de manera selectiva de la ciutat. Aquest inspecció té com a objectiu poder aconseguir l'increment al 55% necessari per assolir els objectius del PREMET 25, així com verificar la qualitat del manteniment i neteja dels diversos elements que composen el mobiliari urbà i l'estat de netedat de l'espai públic.

Totes les observacions, accions i valoracions es treballen i es reflecteixen en informes periòdics que permeten valorar l'evolució del servei i tenir controlada la seva eficiència i qualitat.

DIP. GIRONA | Auditories d'estalvi energètic

Programes destalvi energètic i pobresa energètica a la província de Girona. (2022-2024)

La pobresa energètica existent se centra en 3 problemes bàsics: la ineficiència energètica de l'aïllament dels edificis, els baixos nivells de renda familiar a les llars esmentades i, finalment, l'elevat preu de l'energia als mercats actuals.

La Diputació de Girona, amb la col·laboració de sm, posa el focus a la millora de l'eficiència energètica de les llars i la millora dels hàbits de consum. D'aquesta manera, duem a terme actuacions per mitigar o prevenir situacions de pobresa energètica a les llars.
L'equip tècnic de sm desenvolupa auditories i sessions d'assessorament a les llars de la població amb 3 línies d'actuació:

1. Accions de conscienciació i sensibilització mitjançant educació ambiental per a la millora dels hàbits de consum.
2. Assessorament en la millora de les condicions tarifàries dels contractes de subministrament.
3. Millora de l'eficiència energètica de les llars: hi ha solucions de baix cost (lliurament de material d'estalvi bàsic: bombetes, rivets, reglets, termòstats, pistola de silicona, etc.) i actuacions de rehabilitació (canvi de nevers, substitució de finestres, instal·lació de calefacció, etc.).

 

ECOEMBES | Caracterització de residus, control i determinació

Serveis de caracterització de residus, control de qualitat de materials, controls d'estoc i determinacions d'humitat i brutícia a Galícia, Extremadura, Illes Canàries, Andalusia, Catalunya i les Balears. (2024-2026)

Sm ha tornat a guanyar la confiança d'Ecoembes per al desenvolupament la prestació dels serveis de Caracterització de residus, Control de qualitat de materials recuperats, Control d'estocs de materials recuperats i Determinacions d'humitat i brutícia adherida a les zones de Galícia, Extremadura , Illes Canàries, Andalusia, Catalunya i Illes Balears.

A partir de l'aplicació de metodologies, manuals, procediments i instruccions tècniques marcades pel plec tècnic, sm posa a disposició d'Ecoembes vint equips de treball per realitzar les tasques a les instal·lacions de tractament de residus de les diferents zones geogràfiques.

Com a resultat del treball realitzat s'elaborarà un informe detallat de cada actuació, acompanyat d'un reportatge fotogràfic que il·lustra tot el procés.

LYMA GETAFE | Control de qualitat de neteja viària

Creació del sistema d'avaluació d'acompliment i de qualitat de treballs de neteja urbana i RSU, formació a responsables i posterior suport en l'execució. (2021-2023)

L'empresa pública de neteja de Getafe LYMA, va adjudicar el concurs pel qual sm, sistemes mediambientals va desenvolupar el sistema de control de qualitat de l'estat de la neteja viària a Getafe, així com de la qualitat del treball desenvolupat pels operaris de neteja.

El sistema avalua diferents aspectes de neteja de la via pública dins de les rutes de neteja organitzades per LYMA, adequant-ho a l'operativa de la pròpia empresa.

Així mateix, es va formar als capatassos de torn per a l'ús d'aquest sistema de control de qualitat i durant 4 mesos es va posar en marxa i es va provar realitzant inspeccions per part dels tècnics de sm per verificar-ne l'eficàcia i trobar deficiències i incidències en el nivell de neteja de Getafe.

Tot això ha permès millorar i adaptar les rutes a la realitat del servei i detectar els problemes de neteja viària, així com les causes que les generen i poder-les solucionar.

C. BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS | Control de qualitat de la recollida de residus

Treballs de control de qualitat i d'execució dels serveis de recollida selectiva i recollida de les fraccions resta i FORM amb control d'accés. (2023-2024)

Sm som els responsables de realitzar el control de qualitat i l'execució del servei de recollida de residus dels dos contractistes que té el Consorci del Bages per a la gestió de residus, realitzant les diferents inspeccions de les 34 poblacions que conformen el Consorci.

D'una banda, l'empresa Ampans que s'encarrega de la recollida de les fraccions d'envasos, paper i vidre. Per l'altra, l'empresa Ingesan que tracta la matèria orgànica i resta.

Per a les dues empreses revisem que els operaris realitzin de manera segura i correcta les seves tasques, comprovant que van ben equipats i que el l'ús i l'estat del material que utilitzen per a la recollida i la neteja de contenidors sigui adequat.

L'equip tècnic també realitza l'anàlisi de l'estat físic i la conservació dels diferents contenidors tancats i revisen l'estat i la seva eficiència quan estan plens i fem les inspeccions. Controlem, també, l'estat i el funcionament de les màquines expenedores de bosses compostables.

AJ. BARCELONA | Revisió documental de subvencions

Servei de suport de revisió de la documentació justificativa de les subvencions atorgades per la Gerència de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona. (2022-2023)

L'ajuntament de Barcelona ha confiat de nou en sm per desenvolupar el Servei de suport de revisió de la documentació justificativa de les subvencions atorgades per la Gerència de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat.

Es tracta d'un projecte amb una gran part administrativa y organitzativa amb l'objectiu de tramitar i revisar la documentació relacionada amb subvencions del Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat.

Sm donem suport a la revisió documental de justificacions de subvencions i a l'hora realitzem l'assessorament personalitzat a totes les entitats que hi participen, ja sigui via email o telefònicament, sobre els processos de justificació de les subvencions que se'ls hi han atorgat, comunicant si manca alguna informació i si cal fer la revisió d'algun document o justificant aportat.

AENA | Seguiment ambiental a Alacant-Elx

Servei de control i seguiment d'empreses a l'Aeroport d'Alacant-Elx Miguel Hernández. (2023-2026)

Un equip tècnic de sistemes mediambientals duu a terme el servei de seguiment ambiental d'empreses de l'Aeroport d'Alacant-Elx Miguel Hernández amb l'objectiu d'assegurar el control operacional adequat de les empreses que realitzen activitats tant dins del recinte aeroportuari com a les zones associades que tenen un impacte directe sobre l'aeroport.

 • S'identifiquen les activitats susceptibles de generar impactes i es planifiquen seguiments ambientals d'empreses amb l'objectiu d'assolir el màxim estàndard de qualitat quant al compliment de la legislació aplicable a cadascun dels aspectes ambientals identificats: residus, aigües residuals superficials i subterrànies, consum de recursos naturals, aigua, energia, aire, soroll, medi natural i sòls.

S'elaboren periòdicament informes de desviacions i es fa un seguiment continu de les no-conformitats fins al seu tancament.

AJ. BURGOS | Control d'admissió de residus a l'Ecoparc de Cortes

Servei per al control de l'admissió dels residus a l'Ecoparc de Cortes i del postsegellat de l'abocador Pena del Gallo (Burgos). (2022-2026)

Cada burgalès genera, de mitjana, més de 550 kg de residus urbans a l'any que cal tractar de manera responsable per evitar la proliferació incontrolada de residus que són recollits i transportats a l'Ecoparc de Cortes.

Des d'abril del 2022 i durant els propers 4 anys, sm, sistemes mediambientals realitzem el servei del control de l'admissió dels residus que genera la ciutat de Burgos al seu Ecoparc de Pena del Gallo. Aquest treball es fonamenta en l'operativa de la bàscula d'accés a planta per al control d'entrada i de sortida dels residus.

Els nostres tècnics s'encarreguen de validar que el tipus de residu és admissible a la instal·lació i en cas contrari indicar la gestió correcta al posseïdor del residu i informar-li de les possibilitats que té per a la seva correcta gestió.

La instal·lació és oberta tots els dies de l'any entre les 1:00 i les 21:00 h.

AJ. MADRID | Caracterització de residus de Valdemingómez

Serveis de caracterització de residus de fraccions intermèdies i de rebutjos a les plantes de tractament de residus urbans al Parc Tecnològic Valdemingómez (PTV) (2023-2026)

La Direcció General del Parc Tecnològic de Valdemingómez, pertanyent a l'Ajuntament de Madrid, va adjudicar el novembre de 2022 a sm sistemes mediambientals el programa de caracteritzacions anuals del parc tecnològic.

Aquests treballs s'allargaran inicialment durant un període de tres anys prorrogables per dos i participen de forma regular 3 equips de caracterització, realitzant el seguiment i valoració de la qualitat del servei.

Els treballs consisteixen en el desenvolupament de caracteritzacions de:

 • Entrades dels diferents fluxos (bioresidus, envasos lleugers, resta i recollides comercials) que entren a les plantes de Valdemingómez.
 • Caracteritzacions intermèdies en els processos interns de les instal·lacions (Rebuigs de plantes, entrada a abocador, sortides de digestors, etc)
 • Controls de qualitat del material seleccionat per les instal·lacions amb sortida a reciclador.
AJ. BARCELONA | Caracteritzacions de matèria orgànica

Caracteritzacions de circuits de recollida de la FORM de procedència comercial i domiciliària de la ciutat de Barcelona a Ecoparc-1. (2022)

Una de les claus a l'hora de gestionar correctament els residus, ja siguin domèstics, comercials o industrials és identificar la tipologia i la composició dels mateixos. Sm realitza les caracteritzacions de FORM (Fracció Orgànica de Residus Municipals) sol·licitades per l'Ajuntament de BCN Via el centre de Coordinació.

Mitjançant tasques de caracterització (tipificació, selecció, separació i pesatge de materials) obtenim informació sobre la composició i els nivells de residus impropis recollits, com a primer element que fa llum sobre possibles actuacions de millora a nivell de sensibilització, canvi de model de recollida o tipus de gestió a realitzar. 

La funció dels tècnics de SM és realitzar la caracterització, presentació i transmissió dels resultats amb l'objectiu d'esbrinar la composició dels diferents circuits que recullen a la ciutat de Barcelona, tant residus domèstics com residus comercials. Es preveuen unes 244 caracteritzacions de diferents circuits durant tot 2022 i es realitzen segons el protocol de FORM de l'Agència de Residus de Catalunya.

AJ. CORNELLÀ | Auditories energètiques

Realització d'auditories energètiques en habitatges en situació de pobresa energètica (2022-2023)

El programa d'auditories energètiques en habitatges en situació de pobresa energètica de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat té com a finalitat millorar l'eficiència energètica dels habitatges, reduir les despeses de subministrament bàsics i millorar la qualitat de vida de les persones destinatàries.

El programa contempla:

 • Realització d'una avaluació energètica al domicili mitjançant una visita presencial.
 • Assessorament individualitzat al domicili amb l'explicació pràctica dels consums. Informació dels hàbits més eficients.
 • Realització de tràmits tarifaris per a l'optimització dels contractes amb les companyies subministradores.
 • Identificació de necessitats d'intervenció més àmplies amb l'objectiu de reduir la demanda energètica als habitatges en situació de més vulnerabilitat energètica.
DEPT. ACCIÓ CLIMÀTICA | Control d'auditories energètiques

Generalitat de Catalunya - Secretaria d'Acció Climàtica: Control d'auditories energètiques de les grans empreses. (2022)

Depenent del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, sm som l'empresa responsable que realitza el controls de les auditories de les grans empreses amb implantació a Catalunya registrades l'any 2021.

Les auditories energètiques son una manera d'identificar els patrons de consum dels nostres clients i detectar solucions que estalviïn més energia i redueixin costos i petjada de carboni.

Aquests controls serveixen i serviran en un futur per avaluar els continguts de les auditories energètiques que especifica l'article 3 del Reial decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, pel que fa a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l'eficiència del subministrament d'energia.

En total es va realitzar el control del contingut de 1.121 auditories energètiques registrades a Catalunya l'any 2021.

AJ. BARCELONA | Inspecció i tancament d'espais verds

Servei de tancament i inspecció visual dels espais verds que disposen de portes, amb mesures de contractació pública sostenible de la ciutat de Barcelona. (2020-22, 2023-24)

Sm sistemes mediambientals porta a terme el servei de tancament i inspecció visual dels espais verds que disposen de portes, dels quals n'és responsable del manteniment l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona (IMPJ).
 
Un equip format per 8 persones i un coordinador, en horari nocturn de dilluns a diumenge (inclosos festius), desenvolupen el servei fent ús de les noves tecnologies mitjançant una app mòbil desenvolupada ad hoc per sm, on s'hi registra tant la ubicació com l'hora de tancament de cadascuna de les portes, així com les possibles incidències, en temps real, per tal d'emetre un informe detallat de la jornada de tancament, que es remet al responsable de l'IMPJ. Es realitzen les tasques de:
 • Tancament del pany de les portes de cada espai. 
 • Detecció i seguiment d'incidències, per tal de conèixer qualsevol anomalia o desperfecte i el bon ordre dins l'àmbit de la zona verda.
 • Inspecció ocular del parc.
 • Comunicació d'urgències en referència a l'estat de la zona verda o qualsevol de les seves instal·lacions al responsable de l'lMPJ.
 • Comunicació al ciutadà present dins la zona verda que ha de sortir, assegurant el seu desallotjament abans de procedir a la totalitat del tancament.
AJ. BARCELONA | Auditoria interna i qualitat de la DIAC

Assistència tècnica al Dept. d'Avaluació d'Incidències i Qualitat per a la certificació ISO 9001:2015, en relació amb la certificació dels sistemes IRIS i dels serveis certificats de la Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana (DIAC). (2022–2024)

Els treballs per dur a terme les auditories internes i de qualitat consisteixen en:

- Auditoria interna a DAIQ (IRIS). Conformi a la norma ISO 9001 del procés d'incidències i reclamacions (IRIS).
- Auditoria interna a DIAC. D'acord amb la norma ISO 9001, dels processos associats al sistema de gestió de qualitat de la Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana (DIAC).
- Preparació Comitè Qualitat. Documentació relacionada amb el Comitè de Qualitat d'IRIS. Tractament de les dades, elaboració dels indicadors de gestió i de satisfacció, millora de la qualitat de la resposta, auditories, seguiment de no-conformitats, formació i avaluació de proveïdors.
- Preparació certificació subseu OAC Zona Nord i Marina. Elaboració de la documentació necessària i auditories internes prèvies per a la incorporació a la certificació ISO 9001:2015 de les subseus dOficina dAtenció Ciutadana (OAC).
- Preparació de la certificació de nous operadors IRIS per a la incorporació a la certificació ISO 9001:2015 de nous àmbits IRIS. Auditories auditories internes prèvies.