AJ. EL PRAT DE LLOBREGAT | Caracterització educativa de residus

Caracterització demostrativa de residus procedents del contenidor gris a la via pública amb fins educatius. (2017)

Durant la celebració de la festivitat municipal, l'Ajuntament del Prat de Llobregat va contractar els serveis d'sm per realitzar una caracterització al carrer de la fracció resta dels residus d'un contenidor. La caracterització tenia per objectiu que la gent i ciutadans que s'acostaven veiessin la quantitat i tipologia de residus que s'estan recollint en la fracció resta i que haurien de recollir de manera selectiva (fraccions de paper i cartró, envasos, vidre i orgànica). De cara a visualitzar de millor manera i fer entendre la necessitat de recollir correctament i de forma selectiva els residus, un informador ambiental s'encarregava d'anar apuntant els resultats en una pissarra i explicant els beneficis ambientals de realitzar una correcta separació.

Un cop finalitzada la caracterització, els residus es van dipositar en unes caixes de plàstic transparents i hermèticament tancades, on s'identificava la fracció, el pes recollit i el percentatge que aquest representa respecte el pes total caracteritzat. Aquestes caixes es van deixar en exposició pública per poder arribar a incidir i sin en un major nombre de ciutadans.