AJ. XÀTIVA | Supervisió de contracte del servei de neteja d'edificis municipals

Servei d'Assistència Tècnica per al control sobre la prestació del contracte de servei de neteja d'edificis públics, centres docents i instal·lacions esportives. (2021-2023)

L'Ajuntament de Xàtiva té com a objectiu augmentar el seguiment i el control dels serveis de neteja d'edificis públics, centres docents i instal·lacions esportives. Un equip tècnic sm s'encarrega de la realització de totes les actuacions necessàries per dur a terme el control, seguiment i suport en el desenvolupament del contracte:

Vigilància, comprovació i supervisió dels serveis que comprèn el contracte de neteja d'edificis públics, centres docents i instal·lacions esportives, fent especial èmfasi en els serveis extraordinaris, seguiment del sistema integrat del control horari, recollida selectiva intracentre i en general, el seguiment permanent de cadascuna de les obligacions contractuals per a lempresa prestadora dels serveis.

Comunicació d'incidències per escrit, per proposar solucions i assegurar-se que es duen a terme.

Suport als serveis tècnics a totes les àrees com ara redacció de plecs, memòries d'explotació o realització d'informes a petició de la responsable del contracte.