ARC | Informatització i revisió de EMRE i d'Inventaris de PCB

L'any 2001, l'ARC va començar a gestionar els Estudis de Minimització de Residus Especials (EMRE), així com l'Inventari de PCB, però des de l'any 2005 a l'actualitat es va subcontractar a sm per dur a terme aquestes tasques, segons un contracte negociat. Un tècnic de sm realitza a les dependències de l'ARC els projectes de EMRE s i PCB, amb un responsable de projecte en sm i un responsable de projecte a l'ARC (es realitzen informes mensuals per als dos projectes).

Estudis de Minimització de Residus Especials (EMRE): L'ARC va començar a gestionar els estudis de minimització en l'any 2001, realitzant control documental dels primers estudis, però no la introducció i revisió dels mateixos. Des de gener de 2005, es va dur a terme de manera sistemàtica, amb la col · laboració d'un tècnic de sm i la supervisió d'un tècnic de l'ARC. Els EMRE es presenten cada 4 anys i són obligatoris per a totes les activitats que generen residus especials, independentment de la quantitat generada, segons RD952/1997. Les tasques que es realitzen principalment són: Informatització, Valoració de l'estudi, Assessorament, Control informàtic, Revisió documental, Propostes de millora.

Inventari de PCB'S: Des de 2001, aquest projecte el assumia internament l'ARC, però des de gener de 2005, la gestió la porta a terme un tècnic de sm, amb la supervisió d'un tècnic de l'ARC. Les declaracions d'aparells sotmesos a l'inventari de PCB són des de l'any 2006 de caràcter anual i obligatori per a totes les empreses que continguin aparells afectats segons RD1378/1999 i RD 228/2006. Les tasques a realitzar són: Informatització, Revisió de les declaracions, Revisió de la documentació adjunta.