AGÈNCIA ECOLOGIA URBANA | Caracteritzacions de residus de recollida pneumàtica

Caracteritzacions dels residus de recollida pneumàtica de Barcelona en diferents zones. (2008)

sm col·laborar en una prova pilot amb l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència d'Ecologia Urbana per determinar els tipus de materials que s'estaven generant com a residus en el sistema de recollida pneumàtica de les zones de Vila Olímpica, Santa Caterina Sagrera i Horta, Raval, Diagonal-Poble Nou i amb destinació a la planta d'Ecoparc-1. La recollida pneumàtica es va caracteritzar tant per al flux de RSU (Residus Sòlids Urbans) com per al flux de recogdida selectiva d'orgànica, podent correlacionar dos àmbits entre si.

En total es van realitzar un total de 14 caracterizciones, separant un total de 3675 kg, en diferents fraccions. La determinació de separació de materials va ser estesa, és a dir, es van realitzar segregacions de material en 13 categories (orgànica, paper, cartró, vidre, plàstics, metalls (fèrrics i no fèrrics), mixtos, tèxtil, tèxtil-sanitari, especials, fustes , aparells elèctrics i electrònics, voluminosos, terres i enderrocs i altres). D'aquestes 13 categories, posteriorment es va fer una separació en detall d'un total de 52 subcategories. A títol d'exemple, els plàstics eren separats, segons si eren film, bosses, ampolles, flascons o no envases.El projecte va ser realitzat per un equip de tres caracteritzadors com a experiència de 4 anys en processos de selecció de materials i caracterització.

Les dades van permetre a l'Ajuntament de Barcelona plantejar alternatives de millora de la recollida pneumàtica, tant a nivell de freqüència de recollida, informació a peu de punt de portació i campanyes de sensibilització.