AJ. BARCELONA | Inspecció d'ordres de conservació de finques

Revisió d'expedients i inspecció d'ordres de conservació de finques del Districte de Ciutat Vella. (2011-2013)

Promogut pel Districte de Ciutat Vella de l'Ajuntament de Barcelona, dos arquitectes, un informàtic i un enginyer de coordinació d'sm realitzaren la revisió d'expedients d'ordres de conservació de finques i una posterior revisió, mitjançant inspecció de les mateixes per assegurar si es complien les condicions exigides per mitjà del requeriment.

Es va crear una base de dades de control d'informació on s'introduïen les dades de l'ordre de conservació, així com els resultats posteriors de la inspecció realitzada per l'arquitecte d'sm. Aprofitant la visita de control es realitzaven verificacions d'àmbit global a la finca, com són l'estat de la façana, de les instal·lacions comunes, d'escales, ascensors, instal·lacions d'aigua i elèctriques, interior dels habitatges, com de la coberta. Addicionalment també es van determinar aspectes de tipus sociològic, com diògenes, mobbing, habitatges sobreocupats o aspectes d'insalubritat.  Un cop realitzada la inspecció i complimentada la fitxa es catalogava la finca segons el seu estat global, tipificándola com a finca Acceptable, Deficient o Molt Deficient.

S'han revisat un total de 800 expedients i s'han inspeccionat un total de 500 finques. Totes les dades han estat tractades a la base de dades de control i posteriorment es va elaborar un informe, que incorporava una representació cartogràfica dels estats de les finques, com a eina de presa de decisions i perquè l'Ajuntament pogués emprendre l'activació de plans específics de millora de barris.