FGC | Responsable de residus

Servei de responsable de residus en les línies metropolitanes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. (2020-2023)

sm realitza la prestació del servei com a responsable de residus del centre productor de les oficines centrals de Barcelona de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

L'equip tècnic d'sm actua com agent de residus desenvolupant les següents tasques:

  • Coordinació i control de la gestió de residus del centre
  • Acreditació documental de la gestió de residus
  • Manteniment del registre cronològic de residus
  • Supervisió de les empreses gestores
  • Adequació de les operatives i processos als canvis normatius
  • Identificació i anàlisi d'anomalies i incidències
  • Actualització normativa en matèria de residus
A més, es realitzen propostes de mecanismes de reducció de residus, millora de la recollida selectiva i aplicació de bones pràctiques ambientals.