AJ. MONTORNÈS | Pla Local de Prevenció de Residus

Elaboració del Pla Local de Prevenció de residus municipals de Montornès del Vallès. (2019)

Les directrius comunitàries en matèria de residus situen la prevenció en el primer nivell qualitatiu en l'escala d'actuacions i tractaments. En aquest context, les diverses administracions han iniciat estudis per reduir el consum i la generació de residus.

Aquest estudi, encarregat per l'Ajuntament de Montornès del Vallès amb el suport de l'Agència de Residus de Catalunya, té per objecte analitzar les actuals taxes de generació de residus i establir accions per aconseguir una reducció de les mateixes, de l'ordre del 15% en relació a les generades el 2010, per assolir l'objectiu quantitatiu establert per PRECAT20 (Programa de prevenció i gestió de residus i recursos). D'entre les tasques desenvolupades per l'equip de consultors d'sm experts en estudis de diagnòstic de residus municipals poden destacar-se:

  • Prognosi de la generació de les diverses fraccions de residus
  • Anàlisi de la bossa tipus
  • Enquesta a la ciutadania i comerços sobre els hàbits de ecònom i gestió de residus
  • Establiment d'objectius quantitatius i qualitatius de reducció
  • Definició i quantificació d'actuacions per assolir els objectius de reducció previstos
  • Avaluació econòmica.