DEPT. DRETS SOCIALS | Millora de la pobresa energètica

Servei de recollida i tractament de dades per a la implementació d'una intervenció pluridisciplinar que millori la situació de pobresa energètica de col·lectius en risc d'exclusió social. (2023)

Aquest servei s'emmarca en l'execució d'un programa pilot impulsat pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la implementació d'una intervenció pluridisciplinar amb l'objectiu de millorar i revertir la situació de pobresa energètica dels col·lectius en risc d'exclusió social que participen en el programa.

Un dels objectius del desenvolupament del programa pilot és l'avaluació de l'impacte aconseguit amb la implementació de les diferents intervencions que s'hi inclouen. El servei consisteix, doncs, en la implementació d'un sistema de recollida de dades i el seu tractament durant tota l'execució del programa per tal que, convenientment recollides i tractades, puguin ser objecte d'una posterior avaluació.

Les variables per mesurar l'impacte de la intervenció i la seva diferència entre els diferents grups de tractament es centren en el consum energètic, i el potencial estalvi obtingut al llarg de tot el pilot des de dos vessants: Despesa en €  i  Consum en kWh del grup de tractament i control.