DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de Sant Vicenç de Castellet
Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castelellet sm va dur a terme durant entre gener i octubre de 2014 un Cens d'activitats del municipi de Sant Vicenç de Castellet. L'objectiu dels treballs va ser dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per al control de les activitats i la presa de decisions.
Els treballs es van iniciar amb la consulta dels expedients d'activitats de l'arxiu municipal. Es van consultar els expedients compresos entre els anys 1972 i 2014, revisant-un total de 1189 expedients. El posterior treball de camp va permetre descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines. Com a resultat es van detectar 492 activitats presents al municipi.
Les dades obtingudes de cada activitat es van introduir en un Gestor d'Informació d'Activitats desenvolupat per la Diputació de Barcelona per als municipis de la província que conté la següent informació:
 • Dades generals (adreça, telèfon, fax, e-mail de la raó social, representant, i establiment)
 • Legalització i control (llicència i actes de control, ampliacions, canvis de titular)
 • Classificació i tipus d'activitat
 • Dades tècniques (superfícies, coordenades UTM, plantilla, horaris)
 • Dades d'incendis (càrrega de foc, aforament d'incendis, alçada evacuació, risc intrínsec, ...)
 • Fotografia de la façana i llicències escanejades
PATRONAT DE TURISME DE SALOU | Control i certificació de platges

Suport, assessorament i auditoria per al compliment del sistema de gestió basat en la UNE-ISO 13.009:2016 a les platges de Salou. (2014-actualitat)

sm ha estat l'empresa responsable de donar suport i assessorament a l'Ajuntament de Salou per a complir la gestió basada en la UNE-ISO 13.009:2016 (abans UNE 187.001:2011) de les platges de llevant i ponent durant les temporades de bany des de 2014.

Aquesta certificació es va normalitzar a nivell nacional com a norma UNE al 2008, convertint-se en la norma de qualitat UNE 187001: 2008, i actualment està vigent l'edició de 2016 convertint-se en la UNE-ISO 13.009:2016 . 
 
Els principals aspectes que es tenen en compte per a poder arribar a obtenir aquest certificació són: la seguretat, el salvament i primers auxilis, la informació que es dóna a la platja, la neteja i la recollida de residus, el manteniment de les instal·lacions i els equipaments, els accessos, els serveis higiènics, els serveis de menjar i beure, lloguer de material i equipament i la gestió del propi sistema. 
 
Es realitza una auditoria sobre més de 140 aspectes de les platges plantejant enquestes als usuaris per conèixer el seu nivell de satisfacció i presentant documentació gràfica, fotos i informes escrits detallats de cadascun dels punts que ajuden a desenvolupar, adaptar i renovar el sistema de gestió per aconseguir la certificació UNE-ISO 13.009:2016.

 

AJ. TEROL | Projecte LIFE+. Equilibri ambiental sostenible

L'Ajuntament de Terol va posar en marxa a finals de l'any 2012 el projecte "Recovery of the natural periurban area Las Arcillas: sustainable environmental balance" aprovat per la Comissió Europea i que s'emmarca dins del programa LIFE+. L'objectiu d'aquest projecte és la recuperació de l'entorn de les antigues pedreres d'argila situades a l'extraradi del municipi, no només com un espai d'oci integrant-lo en l'entorn urbà de Terol, sinó també contribuint amb això a promoure la mobilitat sostenible i per tant pal·liar el canvi climàtic mitjançant la creació i connexió d'eixos a la ciutat.

Per a aquest projecte, l'Ajuntament de Terol ha confiat en sm per als treballs que s'emmarquen dins de l'acció E.1 Gestió i seguiment del projecte, en la qual s'estableix l'obligació de comptar amb una consultoria externa que dugui a terme els seguiments continus de les activitats previstes, l'avaluació dels resultats i els objectius aconseguits. Entre les diferents tasques que du a terme l'equip tècnic de sm, destaquen:

a) Definició i presentació d'un sistema de seguiment i avaluació del projecte, desenvolupant un sistema d'indicadors de procés i d'abast dels resultats i impacte.
b) Realització d'una valoració del projecte per part de la ciutadania sobre el grau de coneixement del projecte i les seves actuacions, la valoració de resultats, etc.
c) Assessorament a l'Ajuntament de Terol en el compliment dels requisits establerts per la Comissió Europea, elaborant l'informe inicial, els informes intermedis i de desenvolupament així com l'informe final de seguiment i avaluació del projecte.
d) Desenvolupament de tasques de relació i contacte amb les unitats administratives de l'Ajuntament afectades per l'execució dels treballs.

ECOEMBES | Control de qualitat del servei i nombre de contenidors

Servei de control de qualitat del servei i del nombre de contenidors. (2013-2019)

L'objectiu és auditar l'estat dels contenidors de paper-cartró (blau) i envasos (groc) que els ajuntaments tenen ubicats a les seves vies públiques. Els auditors d' sm, sistemes mediambientals s'avaluen per cada contenidor les següents característiques:

- Estat del cos,
- Percentatge d'ompliment,
- Boques,
- Elements d'elevació,
- Serigrafia,
- Tipologia de contenidor (càrrega lateral, càrrega posterior, soterrat, etc.)

Prèviament a la inspecció, els tècnics de sm es posen en contacte amb els municipis i els demanen l'inventari de contenidors i freqüències de recollida per establir les rutes de les auditories. El control normal a un Ajuntament arriba al 25% dels contenidors instal·lats. Tota la informació presa juntament amb les fotografies dels contenidors s'incorporen a una aplicació informàtica que s'envia directament a Ecoembes per a la seva avaluació. En el projecte treballen actualment 4 equips de camp més un equip coordinador a les oficines.

OLSER IMPREMTA | Actualització legislativa

El servei que s'ha prestat a l'empresa OLSER IMPREMTA, situada a Olot, durant els anys 2009-2010 s'engloba dins dels treballs d'identificació i actualització de legislació ambiental que porta a terme l'equip de sm, sistemes mediambientals a través de la eina legislativa sm legis.

Durant aquest període de temps, els tècnics de sm realitzar una auditoria legal de les instal · lacions i l'activitat productiva de OLSER identificant amb això la normativa mediambiental i els requisits legals ambientals que els aplicaven.

Un cop realitzada aquesta primera identificació, es va dissenyar un perfil d'usuari en el sm legis per OLSER IMPREMTA, bolcant tota la legislació i requisits que aplicaven a l'activitat de l'empresa. D'aquesta manera, el responsable de medi ambient de OLSER podia accedir on line a l'aplicatiu i consultar la normativa ambiental, a més de realitzar el seguiment cada un dels requisits legals d'obligat compliment que els afectaven, donant compliment als requeriments que establia el seu Sistema de Gestió Ambiental basat en la Norma ISO 14001:2004.

Com en la resta d'usuaris del sm legis, tota la informació continguda en el perfil de OLSER s'actualitzava mensualment, garantint d'aquesta manera la inclusió de totes les novetats legislatives que afectaven l'empresa.

WASHTRUCK | Seguiment Integral de Gestió Ambiental (SIGA)

Des de l'any 2003 fins ben entrat l'any 2010, la nostra empresa va realitzar el projecte d'externalització del Departament de Medi Ambient de l'empresa WashTruck SL, dedicada al sector de rentadors de cisternes.

El projecte consistia en l'assignació d'un equip de suport d'experts en Medi Ambeint que donés cobertura i solució a totes les problemàtiques derivada de la gestió administrativa i legal de l'empresa en matèria de medi ambient.

Es van obtenir diversos èxits en el present projecte, com van ser la tramitació de la llicència ambiental, l'obtenció del certificat europeu de rentadors de cisternes, la consecució del certificat Europeu SQAS (Safety and Quality Assessment System) de rentat.

Addicionalment, es van gestionar tot tipus de documentació periòdica, com és:
1. - La Declaració Anual de Residus Industrials (DARI),
2. - La Declaració d'Usos i Contaminació de l'Aigua (DUCA),
3. - La realització d'un EMRE (Estudi de Minimització de Residus Especials)
4. - El control documental de fulls de seguiment i fulls de control.

De forma excepcional es van realitzar tramitacions contra d'expedients administratius de diferent índole i sancions, reduint en la majoria dels casos els imports punitius.

VIDROCICLO | Control de Qualitat de vidre triturat de Vidre

Control de Qualitat de vidre triturat de Vidre en plantes de selecció. (2008-2009)

Sol·licitat per l'empresa de reciclatge de vidre Vidrociclo amb l'objectiu de determinar la qualitat del vidre reciclat per fosa que és enviada a la planta de Sant Jorge situada a Montblanc (Tarragona) des de diferents països de la Unió Europea.
 
Els controls de qualitat es realitzen tres cops l'any i consisteixen en la separació de mostres aleatòries de vidre segons la seva granulometria (material major de 50 mm, material entre 50 i 5 mm, material menor de 5 mm), per a posteriorment estudiar la seva composició: vidre, metalls magnètics, metalls no magnètics i altres materials.
 
Un cop realitzat el treball de camp s'elabora un informe en què es recullen les dades analítiques i es comparen amb els límits de qualitat fixats per l'Associació de Recuperadors de Vidre per determinar si és possible la seva reutilització en plantes de fabricació de vidre.

 

 
UIC | Legalització de les instal·lacions de la UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA

El 2008 la UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA (UIC). es va posar amb contacte amb sm per a la legalització de les instal·lacions que disposa al municipi de Sant Cugat del Vallès, dins de l'edifici pertanyent a l'Hospital General de Catalunya.

Per a l'obtenció de la llicència d'activitats i el certificat de compatibilitat urbanística  sm redactar un projecte tècnic amb el contingut següent:

 • descripció de les instal·lacions
 • descripció de l'activitat a desenvolupar
 • Informació relativa a incendis
 • dades relatives al consum de recursos naturals (energia i aigua)
 • dades relatives al medi ambient (aigües residuals produïdes, emissions a l'atmosfera, soroll i generació de residus)
 • plànols

El 2009 va tornar a contactar amb sm per sol·licitar l'ampliació de la llicència d'activitats obtinguda per la qual cosa va ser necessari la redacció d'un nou projecte de similar contingut però circumscrit a la zona ampliada.

SM | sm_legis: servei de legislació mediambiental
sm, sistemes mediambientals té implantat fa diversos anys un sistema d'identificació i actualització de legislació basat en una eina informàtica denominada sm legis, que té com a principal objectiu assistir als nostres clients en les tasques de manteniment i actualització periòdica de la legislació ambiental, de seguretat industrial i prevenció de riscos laborals.
 
El sm legis es basa en una aplicació informàtica on line. Tot aquest sistema està orientat a assegurar una adequada identificació i actualització de la normativa i els requisits legals que afecten cada un dels usuaris i garantir el compliment dels mateixos, tal com s'estableix en els diferents sistemes de gestió ambiental (ISO 14001 : 2004 i EMAS) que les organitzacions tenen implantats.
 
Les principals característiques del sm legis són:
- Presentació i visualització en línia de les normes i requisits actualitzats
- Motor de recerca, tant de normativa com de requeriments específics.
- Sistema d'alertes de manca de compliment dels requisits legals
- Agenda d'pròxims seguiments
- Butlletins periòdics d'actualització
- Consulta de textos normatius en versió pdf.
 
L'equip tècnic de smsistemes mediambientals és l'encarregat d'actualitzar periòdicament la normativa que s'aplica als diferents usuaris del sm legis, a més d'oferir una atenció personalitzada en la resolució de dubtes referents a la interpretació de normativa.
SAFIC-ALCAN | Estudi de minimització de residus especials

Estudi de minimització de residus especials. (2005)

En virtut del que estableix el RD 952/97, "Disposició addicional segona es requereix que en un termini de quatre anys (...) els productors de residus tòxics i perillosos han d'elaborar i remetre a la comunitat autònoma corresponent un estudi de minimització d'aquests residus per unitat produïda, comprometent-se a reduir la producció de residus tòxics i perillosos, en la mesura de les seves possibilitats. L'estudi de minimització de residus especials dóna compliment a aquest requeriment normatiu.

L'estudi contempla les següents fases: Identificació dels residus perillosos generats, identificació dels productes o béns que generen els residus perillosos, quantificació dels residus perillosos i els productes / béns associats, identificació i selecció de mesures per minimitzar els residus descrits, avaluació de la viabilitat tècnica i econòmica de les mesures seleccionada/es i estimació dels residus i els productes / béns associats que es generaran en els propers quatre anys.

L'estudi va ser realitzat en el magatzem de Safic-Alcan de Sta. Perpètua de Mogoda per un tècnic superior amb una durada de 3 mesos, i es van plantejar alternatives d'emmagatzematge que van permetre planificar una generació de residus de tan sols 0,008 t residu/tona de matèria distribuïda. Les propostes de minimització van ser la utilització d'una eina informàtica de gestió que reduïa la generació de residus per caducitat i en la millora dels processos de càrrega i descàrrega per minimitzar la generació de residus per trencaments d'envasos i contaminacions de matèries.

RIBA FARRÉ | Implantació d'un SGA i Servei d '"outsourcing" ambiental
El 2009 sm va dur a terme el disseny i implantació d'un sistema de gestió ambiental segons la norma ISO 14001, integrant-lo en l'existent sistema d'assegurament de la qualitat.
 
Juntament amb el disseny del sistema es van dur a terme altres accions com la recopilació de la legislació ambiental aplicable, o la realització de tràmits legals com la declaració anual de residus industrials, estudi de minimització de residus especials, o la legalització de determinades instal·lacions.
 
Un cop implantat el sistema de gestió, durant els anys 2009 a 2011, sm va dur a terme un servei d'outsourcing ambiental i assessorament continuat per al manteniment del sistema de gestió implantat segons les normes ISO 9001 i ISO 14001.
 
El incloïa el manteniment dels registres del sistema, la realització de les auditories internes, la tramitació de les declaració de residus industrials, estudi de minimització de residus, actualització legislativa, tramitació i renovació de documentació com a gestor i transportista autoritzat, entre altres tràmits.
RENFE | Diagnòstic Ambiental

Diagnòstics ambientals en diverses unitats de negoci de RENFE. (2001-2002)

sm va ser contractada per RENFE per dur a terme Diagnòstics Ambientals de diverses de les seves unitats de negoci:

UN Transport combinat: Terminals de Barcelona Port, Granollers, Tarragona, Portbou, Lleida, Saragossa, Noain, Jundiz, Bilbao, Santurce Port, Torrelavega, Valladolid, Lleó, Corunya, Vigo, Gijón Port i Transport intermodal Madrid - Vigo.
UN Estacions RENFE: Estacions de Salamanca, Pontevedra i intermodal d'Almeria. 

Els Diagnòstics Ambientals tenien com a objectiu avaluar els elements clau per a la posterior implantació de Sistemes de Gestió Ambiental segons la norma ISO 14001. Els Diagnòstics incloïen l'avaluació de la gestió realitzada en els diferents vectors ambientals (aigua, residus, aire, sorolls, terres ...) i s'analitzava el grau de compliment de la normativa aplicable.

Els Diagnòstics tenien en compte tant les activitats i instal · lacions gestionades per RENFE com les de proveïdors, instal · lacions auxiliars i locals comercials.

Per a la realització de cada diagnòstic es van realitzar visites a les instal · lacions, entrevistes amb el personal, estudi de documentació, així com la realització de mesuraments (aigües residuals, sorolls i caracterització dels residus produïts).

PLANTA DE TRACTAMENT ALGIMIA ALFARA | Servei de caracterització de residus orgànics

Promogut per la Planta de Tractament d'Algimia d'Alfara (València), s'han realitzat les caracteritzacions dels residus orgànics procedents de la mateixa planta. Aquest projecte es va dur a terme durant el mes de febrer de 2011, realitzant un total de tres tipologies diferents de caracteritzacions.

El principal objectiu de les caracteritzacions consistir a determinar el grau de qualitat de la fracció orgànica provinent dels residus d'entrada a la Planta, dels residus de sortida d'trommel i dels residus de rebuig afinament.

Per a això, sm compta amb un equip que atresora més de 6 anys d'experiència en l'àmbit de les caracteritzacions. Entre ells, dos tècnics es van encarregar de la identificació i control de les tres tipologies de mostres analitzades.

Aquestes caracteritzacions quedar reforçades per un reportatge fotogràfic per poder arribar a resoldre possibles dubtes derivats d'aportacions per part d'alguna entitat implicada, ja sigui la mateixa Planta de Tractament, l'Ajuntament d'Algimia d'Alfara o el Servei de Residus Urbans de la Comunitat Valenciana.

MINISTERI DE MEDI AMBIENT | Assistència tècnica

Assistència tècnica a l'Àrea de Residus del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí. (2004-2009)

El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va adjudicar a sm l'assistència tècnica a la seva àrea de residus amb l'objectiu de recolzar-la en la posada en marxa de tota la normativa de residus aprovada entre 2000 i 2010 així com en la col·laboració del Pla Nacional Integrat de Residus 2008-2015.
Els treballs de l'assistència tècnica es classifiquen segons tipologia de residus:

 • Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics.
 • Residus de Vehicles al Final de la seva Vida Útil.
 • Residus de Pneumàtics Fora d'Ús
 • Residus de Piles i Acumuladors.
 • Sòls contaminats.
 • Conveni de Basilea (Trasllats internacionals de Residus)

Principalment els treballs de l'Assistència Tècnica són la coordinació de les actuacions de les comunitats autònomes i agents econòmics, Informes d'Estat de la Gestió de Residus per la Comissió Europea i desenvolupament dels diferents apartats del Pla Nacional Integrat de Residus relacionats amb els residus esmentats anteriorment.

MANN HUMMEL IBÈRICA, SA | Auditoria legal mediambiental

A principis de 2008, l'equip tècnic de sm va dur a terme una auditoria legal ambiental a la planta de Gavà de l'empresa MANN HUMMEL IBÉRICA, SA dedicada a la fabricació de peces de plàstic per injecció per al sector de l'automòbil. Es varen revisar i verificar tota la documentació, registres i altres evidències que justifiquessin el compliment dels requisits legals ambientals que s'aplicaven a les instal·lacions i activitat productiva de la planta. En concret, es va auditar tota la documentació relativa als següents aspectes:

 • Activitat
 • Transformadors i equips amb PCBs / PCTs
 • Instal · lacions de baixa tensió
 • Maquinària, aparells a pressió, aparells elevadors i instal·lacions frigorífiques, petrolíferes i de gasos combustibles
 • Emmagatzematge de productes químics
 • Instal · lacions de climatització
 • Residus i sòls contaminats
 • Consum d'aigua i producció / tractament d'aigües residuals
 • Emissions a l'atmosfera i soroll
 • Equips de protecció contra incendis
 • Prevenció i control de la legionel · losi
 • Responsabilitat Ambiental

 

LABORATORIS ESTEDI, S.L. | Control de l'emissió de soroll

Control de l'emissió de soroll a l'exterior a les instal·lacions de Barcelona

sm va ser contractada per LABORATORIS ESTEDI, SL al juny de 2006 per dur a terme un control dels sorolls emesos a l'exterior al seu establiment de Barcelona.

Els controls tenien com a objectiu comprovar el compliment dels límits d'immissió establerts en l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà de l'Ajuntament de Barcelona. La metodologia seguida va ser l'establerta en l'esmentada ordenança.

Per al mesurament es van triar les primeres hores del matí ja que en aquest moment el soroll de fons era més baix i interferia menys en els resultats. En l'elecció dels punts de control es van considerar aquells en què el nivell de soroll emès a l'exterior era més gran.

Com a resultat dels treballs es va emetre un informe amb el següent contingut:

 • Descripció dels focus emissors de soroll
 • Legislació aplicable i límits màxims permesos
 • Situació dels punts de control
 • Metodologia emprada per a la mesura
 • Càlculs
 • Avaluació dels resultats
 • Proposta de mesures correctores
LABOCAT | Legalització de l'establiment

El 2007 Labocat S.A. es va posar amb contacte amb sm per a la legalització del seu establiment al municipi de Terrassa, dedicat a laboratori d'anàlisi de materials de construcció.

Per tractar-se de nova instal·lació per a legalitzar l'activitat era necessari sol·licitar llicència d'obres menors, certificat de compatibilitat i llicència d'activitats.

Per obtenir aquests permisos sm va realitzar els següents treballs:

1-. Redacció d'un projecte tècnic per a l'obtenció de la llicència ambiental i del certificat urbanístic. Aquest projecte tècnic incloïa la següent informació:

 • Descripció de les instal·lacions
 • Descripció de l'activitat a desenvolupar
 • Informació relativa a incendis
 • Dades relatives al consum de recursos naturals (energia i aigua)
 • Dades relatives al medi ambient (aigües residuals produïdes, emissions a l'atmosfera, soroll i generació de residus)
 • Plànols

2-. Redacció d'un projecte per a la sol·licitud d'obres menors.

HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA | Legalització

Adequació de la llicència d'activitats a la Llei 3/1998. (2004,2009)

L'Hospital General de Catalunya es troba situat a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), ocupant unes instal·lacions construïdes el 1984. El 2003 Catalana de Diagnostics i Cirurgia, SL, en aquell moment propietària de l'Hospital, va contactar amb sm per dur a terme l'adequació de la llicència a la Llei 3/1998 d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental.

L'adequació es va dur a terme mitjançant la presentació, al juliol de 2004, d'un projecte tècnic. El projecte incloïa la descripció de les instal · lacions i activitats desenvolupades, descripció de les mesures de seguretat en cas d'incendi, dades relatives al consum de recursos naturals (aigua i energia) i dades relatives al medi ambient (gestió de les aigües residuals produïdes, emissions a l'atmosfera, gestió dels residus). El projecte incloïa també un programa d'actuacions a realitzar per adequar les instal·lacions a la normativa actual i plans.

El 2009 els propietaris de l'Hospital, en aquest moment Capio Sanitat, van tornar a contactar amb sm per legalitzar els canvis haguts en les instal · lacions des de la concessió de la llicència fins a la data, i realitzar el control inicial sol·licitat per l'Administració.

Per a això sm actualitzar els plànols incorporant les modificacions realitzades i proposar noves mesures correctores per al compliment de les condicions de la llicència.

GOV. d'ANDORRA | Caracterització de residus segons Modecom

Caracterització de residus determinant la composició, eficàcia de la recollida selectiva i components valoritzables segons la metodologia MODECOM. (2005-2013)

Aquest projecte, executat en els anys 2005, 2010, 2012 i 2013 va tenir com a principals objectius:

 • Conèixer la composició dels diversos fluxos de RSU recollits en massa i dels residus globals.
 • Conèixer l'eficàcia de les recollides selectives.
 • Conèixer la part de components valoritzables dels RSU (compostables, valoritzables, ...).

Aquest estudi es va desenvolupar mitjançant el mètode de caracterització denominat MODECOM. Va ser elaborat per L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (Govern Ambiental de França) "Caractérisation d'1 échantillon de déchets ménagers et assimilés" a l'octubre de 2000.

Es van realitzar un total de 8 caracteritzacions (al voltant de 5000 kg), sobre els quals es va realitzar una separació minuciosa de materials (un total de 30 fraccions) i es van fer determinacions analítiques d'humitat, carboni, nitrògen, sofre i metalls pesats.

GISA | Actualització legal ambiental

Servei d'identificació i actualització legislativa ambiental. (2006-2008)

Projecte d'identificació i actualització de legislació ambiental realitzat per encàrrec de Gestió d'Infraestructures, SA (GISA), empresa pública encarregada de la construcció, conservació, explotació i promoció de tot tipus d'infraestructures i edificacions promogudes per la Generalitat de Catalunya.
El projecte tenia com a principal objectiu el desenvolupament d'un servei d'identificació, recollida i actualització de tot tipus de legislació ambiental que afectés l'activitat de GISA ia la dels seus adjudicataris i / o concessionaris tant en l'àrea d'edificació com en la d'obra civil.

A trets generals, els treballs desenvolupats per sm van ser:

 • Adaptació i disseny d'una base de dades de legislació ambiental conforme a les directrius marcades per GISA.
 • Revisió i identificació de normativa ambiental de diferents àmbits (europea, estatal, autonòmica, supramunicipal, i local-municipis de tot Catalunya-) vinculada als diferents vectors ambientals afectats per l'activitat de GISA.
 • Extracció de requeriments legals ambientals i introducció a la base de dades.

Amb això, GISA proporcionava la informació legal mediambiental corresponent a tots els seus proveïdors i concessionaris independentment del municipi de Catalunya on s'anés a desenvolupar la seva activitat, donant compliment al requisit que establia el seu Sistema de Gestió Ambiental basat en la norma ISO 14001.