CONSORCI DELTA DEL LLOBREGAT | Informació ambiental dels espais naturals

Servei d'informació dels espais naturals del Delta del Llobregat (2011-2013)

sha realitzat el servei d'informació dels espais naturals del Delta del Llobregat en tres espais naturals: Reserva natural del Remolar-Filipines (TM Viladecans), espais naturals del riu (TM El Prat de Llobregat), Basses de Can Dimoni (TM Sant Boi de Llobregat). Aquesta iniciativa està promoguda pel Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat.

Els espais naturals del delta del Llobregat són una xarxa d'espais protegits que alberguen una gran diversitat biològica i estan situats al costat de camps de conreu, envoltats d'algunes de les infraestructures més importants de l'entorn i molt a prop de les principals ciutats metropolitanes. Són uns espais molt importants per a la fauna, en especial per a les aus aquàtiques, pel fet de trobar-se enmig de la ruta migratòria dels ocells del nord d'Europa cap a l'Àfrica.

sm ha gestionat els punts d'informació dels espais i el personal de sm, fins a 7 informadors, s'ha encarregat d'informar els visitants sobre tot el que podien trobar i gaudir en els espais i de cuidar l'entorn mitjançant el compliment d'unes normes mínimes de civisme. Els informadors també han desenvolupat la tasca d'educadors ambientals, tant exercint de monitors en visites programades com en el seu treball diari.

AJ. EL PRAT DE LLOBREGAT | Mercats d'intercanvi i segona mà

Gestió i suport en els mercats d'intercanvi i segona mà del municipi del Prat de Llobregat. (2010-2013)

sm porta realitzant el servei des de setembre de 2010 i seguim en l'actualitat, tot i el nostre paper ha anat variant en funció de les necessitats. Va ser contractat de forma directa per l'Ajuntament del Prat de Llobregat i aquesta acció es troba emmarcada en la Campanya Municipal de Prevenció de Residus "Al Prat, menys residus".

El principal objectiu va ser el de potenciar la reutilització d'aquells objectes que ja no s'utilitzen però que encara poden ser útils. A més, es pretenia inculcar als ciutadans que el millor residu és el que no es produeix.

Les tasques realitzades fins a finals de 2011 van ser la gestió de les inscripcions, atenció telefònica i per correu electrònic per atendre possibles consultes relacionades amb el funcionament dels mercats, creació i actualització de la base de dades de contactes, coordinació de tot el servei, gestió de la cessió de materials de l'Ajuntament, cessió de 2 informadors ambientals en els mercats de diumenge, explotació d'enquestes de satisfacció i redacció d'informes. En el projecte van arribar a participar fins a 2 administratius i tres tècnics mediambientals.

Des de 2012 l'Ajuntament es fa càrrec de la gestió de les inscripcions i sm realitza les tasques informatives i de coordinació durant la realització del mercat el primer diumenge de mes.

ARMADA ESPANYOLA | Implantació d'un SGA UNE EN ISO 14001

Sistema de Gestió Ambiental segons UNE EN ISO 14001:2004 a diferents unitats de la Armada Espanyola. (2005-2006)

L'Armada Espanyola (Ministeri de Defensa) va sol·licitar la implantació de dos sistemes de gestió ambiental segons la norma UNE EN ISO 14001:2004 per a les unitats dels Polvorines de Mougá i l'Estació Ràdio Guardamar del Segura.
En aquest període de temps 2 tècnics de sm, sistemas medioambientales s.l. elaboraren amb la col·laboració de la oficialitat i la suboficialitat d’ambdues instal·lacions la següent documentació: Diagnòstic previ dels emplaçaments, Manual del SGA, Política Ambiental, Procediments generals i específics, Registres.
Ambdós sistemes foren auditats i certificats durant els anys 2006 i 2007 i així fou publicat a la web de la pròpia Armada.

L'objectiu era la disminució de l'impacte ambiental de les dues instal·lacions mitjançant la seva millora ambiental contínua en el seu funcionament diari. Dins de la implantació del SGA es va realitzar un programa de formació i sensibilització ambiental a tot el personal de les unitats (oficialitat, suboficialitat, tropa i marineria).
Els SGA implantats van ser dissenyats i implantats d'una forma senzilla, complint amb les directrius de la Norma, per tal que el seu manteniment es pogués compaginar amb les tasques diàries dels emplaçaments. Els coordinadors ambientals de les dues unitats eren suboficials i van ser les dues primeres instal·lacions de l'Armada que es van certificar en les quals el coordinador ambiental no era un oficial.
AJ. SALOU | Implantació i certificació ISO 14001

Implantació del sistema de gestió ambiental segons la norma ISO 14001:2004 a les platges de Salou. (2004-2006)

La implantació d'un sistema de gestió ambiental segons la norma de referència ISO 14001:2004 en l'àmbit de les platges del municipi de Salou ha permès disminuir la incidència i la pressió sobre l'entorn de forma considerable. Aquest projecte consistia en l'elaboració de procediments d'actuació que controlessin els diferents processos amb incidència ambiental dins de l'organització d'una temporada de bany:

Els processos de recollida i gestió de residus - Els processos de consum i control de la qualitat de l'aigua de dutxes - El consum elèctric per il·luminació del passeig i de la sorra - La qualitat de l'aigua de bany i la informació als usuaris - La incidència sonora d'activitats diürnes i, especialment, nocturnes - el compliment legal dels xiringuitos i l'assegurament del Pla d'Usos de Temporada - el sistema de comunicació i educació ambiental als usuaris de les platges - la millora d'espais naturals propers a la zona de platges - El control dels possibles abocaments d'aigües residuals - El control de possibles incidències ambientals que poguessin ocórrer en la zona de platges - Sistema d'inspecció i control que detecti les incidències diàries de la zona d'àmbit de platges.

El 2006 es va aconseguir la certificació ISO 14001:2004 i des d'aquest any s'han assolit els objectius de minimització i millora ambiental i, de forma indirecta, s'ha donat servei a aproximadament 20.000 usuaris diaris entre els períodes de màxima ocupació (juliol a setembre) i cada any es redueix el grau de queixes dels usuaris de les platges.

SIERRA del RINCÓN | Agenda 21 Local

La Mancomunitat de la Sierra del Rincón va adjudicar el 2002 aquesta licitació pública a sm per a la implantació de l'Agenda 21 Local en els 5 municipis que componen la Mancomunitat.
L'objectiu d'aquest procés és la millora contínua d'aquests municipis des del punt de vista ambiental, econòmic i social amb la participació ciutadana. La implantació de l'Agenda 21 local  es divideix en tres parts:

  1. Es realitza una anàlisi de la situació ambiental social i econòmica determinant les mancances i els aspectes forts de cada municipi.
  2. Posteriorment es consensua un pla d'acció amb mesures per millorar el desenvolupament sostenible del municipi.
  3. S'acaba amb un seguiment de l'eficàcia d'aquestes mesures, proposant-ne de noves que segueixin millorant la població.

En el procés d'implantació de l'Agenda 21 Local dels municipis de la Mancomunitat de la Sierra del Rincón es van adoptar mesures de millora en la gestió dels residus i de l'aigua, i es van desenvolupar actuacions per facilitar la posada en marxa d'iniciatives d'emprenedors , que diversifiquessin l'economia mancomunada. Una d'aquestes mesures va ser promoure la Declaració de tota aquesta zona com a Reserva de la Biosfera, fet que va succeir al juny de 2005.

AJ. BARCELONA | Formació de promotors de sostenibilitat

Activitats formatives de Promotors de Sostenibilitat al barri de Trinitat Nova de la ciutat de Barcelona. (2010-2011)

El projecte es va desenvolupar en el marc de la Iniciativa Urbana (URBAN) de Trinitat Nova, seleccionada en el Programa Operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional. Va implicar la capacitació professional com Promotors en Sostenibilitat d'un grup de 12 alumnes de diferent perfil educatiu i experiència professional. L'àmbit geogràfic va quedar circumscrit al mateix Barri de Trinitat Nova i l'àmbit formatiu - capacitatiu el de la millora ambiental, econòmica i social del barri. Es van formar a agents que van desenvolupar activitats d'educació i de promoció de la sostenibilitat.

En una primera fase es va impartir formació (400 h) per després donar pas a una segona fase laboral, en què es va contractar als alumnes per a exercir les tasques de promoció de sostenibilitat al barri. La formació va ser impartida per 6 tècnics d' sm especialistes en Educació Ambiental, Gestió de Residus, Gestió de Sòls i Contaminació Atmosfèrica, i Prevenció de Riscos Laborals.

Dins la relació de treballs realitzats per l'equip de promotors van destacar l'ambientalització de festes, la creació d'un punt d'informació mòbil i un altre fix, la creació d'un mapa ambiental del barri, la neteja de la zona boscosa d'accés a l'edifici emblemàtic de Torre Baró, enquestes d'opinió a 300 ciutadans, creació d'un Facebook de promotors de sostenibilitat o tallers ambientals en escoles i en via pública. En total s'estima que hi va haver interacció amb aproximadament uns 2000 ciutadans durant la durada de les tasques laborals dels promotors de sostenibilitat.

DPT. de MEDI AMBIENT | ECOSIND: Ecosistema Industrial

Projecte ECOSIND: Ecosistema Industrial. Cofinançat per la UNIÓ EUROPEA (2006).

sm va ser l'empresa adjudicatària per al projecte ECOSIND, resultat de la iniciativa comunitària INTERREG IIIC Sud promogut per la UE i liderat pel Dept. de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i en què, a més de Catalunya, han participat les regions de Toscana (Itàlia), Abruzzo (Itàlia) i Peloponès (Grècia).

El programa ECOSIND tenia per objecte establir els fonaments d'una nova estratègia de desenvolupament sostenible i cooperatiu de les activitats industrials en les regions del sud d'Europa. Aquesta estratègia consisteix a crear sinergies entre les empreses presents en un territori formant entre elles un ecosistema industrial, de manera que els corrents residuals generats per unes activitats puguin convertir en entrades d'altres.

Es va redactar la "Guia de recomanacions per a la planificació i gestió de les zones industrials mitjançant l'ecologia industrial" en 4 idiomes (castellà, català, anglès i francès) i amb el següent contingut: Introducció a l'ecologia industrial - Situació actual de les activitats a Catalunya, Toscana, Abruzzo i Peloponès - Anàlisi global dels problemes de sostenibilitat - Recomanacions per a la planificació de noves zones industrials - Recomanacions per a la gestió de les zones industrials existents - Referències a subprojectes relacionats amb ECOSIND.

Com a tancament del projecte, sm va organitzar una conferència internacional a l'Institut Cartogràfic de Catalunya el dia 17 de novembre de 2006, on es van presentar els resultats del projecte i també la guia.