ARC | Setmana europea de prevenció de residus (EWWR)

Suport tècnic per a l'organització de la EWWR - Projecte LIFE +. (2012, 2013)

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus neix d'un projecte del programa LIFE de la Comissió Europea. sm s'ha encarregat de l'organització de la IV i V edició a Catalunya.

Entre les tasques assignades destaquen: la difusió en el territori català amb l'organització d'un cicle de seminaris de formació per a tècnics municipals, tècnics d'empreses, professors d'universitats i escoles així com representants d'associacions. Suport tècnic per a l'actualització del web catalana i del programari d'inscripció, suport tècnic al procés d'inscripció. Assistència en la realització i seguiment d'actes de la Setmana a Catalunya, des de la coordinació d'esdeveniments i presència en actes. Valoració de la Setmana i de les accions mitjançant enquestes de satisfacció a les entitats participants i públic directe (adults i joves). Elaboració de 10 fitxes de casos pràctics de prevenció. Elaboració de 10 vídeos d'activitats exemplars i compilació de vídeos resum de l'edició 2012 i del 2009 al 2011. Suport tècnic en l'elecció de les candidatures catalanes als IV Premis Europeus de Prevenció de Residus. S'ha continuat amb el seguiment administratiu i tècnic del projecte LIFE/INF/F/000185 per respondre als requeriments de la Unitat LIFE de la CE i les auditories.

Resultats de la IV SEPR a Catalunya: 554 activitats organitzades per 128 responsables de projectes en 30 comarques. A Europa: més de 10.700 actuacions organitzades per 35 organitzadors de 27 països.

ARC | Introducció de fulls de seguiment de residus

Introducció de fulls de seguiment de residus a l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) (2007-2009)

Durant els anys 2007 a 2009 l'Agència de Residus de Catalunya va contractar a sm per al projecte d'introducció de fulls de seguiment de residus en el sistema informàtic de l'ARC.

El full de seguiment és el document que ha d'acompanyar cada transport individual de residus durant el trasllat i la seva tramitació està regulada per normativa autonòmica, el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. Aquest document s'ha de formalitzar obligatòriament per al transport de tots els residus excepte en alguns casos que estableix la normativa. La formalització del full de seguiment és responsabilitat del productor o posseïdor del residu.

Un tècnic de sm realitzar a jornada completa la tasca d'introducció de fulls de seguiment en el sistema informàtic de l'ARC, amb un responsable de projecte a l'ARC i un a sm. Es van introduir aproximadament uns 500 fulls diaris a la base de dades mitjançant el programa Oracle, i periòdicament un responsable realitzar controls de qualitat. Mensualment es va enviar un informe-resum del total de fulls de seguiment introduïdes que posteriorment es lliurava al responsable del projecte de l'ARC.

Aquest projecte va finalitzar el 31 de desembre de 2009, data en què l'ARC va decidir no subcontractar aquest servei a tercers i assumir de forma interna. El projecte es duia a terme des de les instal·lacions de l'Agència de Residus de Catalunya.

ARC | Informatització i revisió d'IPS

Informatització i revisió d'Informes Preliminars de Situació del Sòl a l'ARC. (2008-2010)

sm va guanyar el concurs públic de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) per a la informatització i revisió tècnica i de grau de suficiència d'un total de 4.400 Informes Preliminars de Situació de Sòls (IPS). El R.D. 9/2005 en l'article 3, obliga al lliurament d'un IPS a totes aquelles activitats relacionades en l'annex I, juntament amb altres activitats especificades en el mateix articulat. En aquests informes de situació es revisava la conveniència i suficiència de la informació adjuntada corresponent a:

Consum de matèries i productes de caràcter perillós - Plànol de l'activitat - Informació d'activitats històriques - Processos existents - Residus generats - Emmagatzematge de productes químics, residus, combustibles i matèries - Informació del tipus de paviment - Dipòsits de productes líquids (enterrats i aeris ) - Descripció de processos - Descripció d'àrees - Sistema de canalització de les aigües residuals - Sistemes d'actuació davant incidències, fuites i abocaments.

Aquesta informació va permetre a l'ARC avaluar la necessitat de disposar d'informació addicional i/o analítica que serà comparada amb els Nivells Genèrics de Referència. En cas de ser superats aquests Nivells Genèrics de Referència s'articularà per part de l'ARC l'obligació i requeriment a les diferents empreses de l'elaboració d'un estudi de valoració de riscos. Aproximadament un 32% dels IPS es van resoldre de manera directa sense que hi hagués cap tipus de mancança en el document tècnic presentat, mentre un 68% van presentar mancances i per tant van ser requerits d'informació pels nostres tècnics.

ARC | Informatització i revisió de EMRE i d'Inventaris de PCB

L'any 2001, l'ARC va començar a gestionar els Estudis de Minimització de Residus Especials (EMRE), així com l'Inventari de PCB, però des de l'any 2005 a l'actualitat es va subcontractar a sm per dur a terme aquestes tasques, segons un contracte negociat. Un tècnic de sm realitza a les dependències de l'ARC els projectes de EMRE s i PCB, amb un responsable de projecte en sm i un responsable de projecte a l'ARC (es realitzen informes mensuals per als dos projectes).

Estudis de Minimització de Residus Especials (EMRE): L'ARC va començar a gestionar els estudis de minimització en l'any 2001, realitzant control documental dels primers estudis, però no la introducció i revisió dels mateixos. Des de gener de 2005, es va dur a terme de manera sistemàtica, amb la col · laboració d'un tècnic de sm i la supervisió d'un tècnic de l'ARC. Els EMRE es presenten cada 4 anys i són obligatoris per a totes les activitats que generen residus especials, independentment de la quantitat generada, segons RD952/1997. Les tasques que es realitzen principalment són: Informatització, Valoració de l'estudi, Assessorament, Control informàtic, Revisió documental, Propostes de millora.

Inventari de PCB'S: Des de 2001, aquest projecte el assumia internament l'ARC, però des de gener de 2005, la gestió la porta a terme un tècnic de sm, amb la supervisió d'un tècnic de l'ARC. Les declaracions d'aparells sotmesos a l'inventari de PCB són des de l'any 2006 de caràcter anual i obligatori per a totes les empreses que continguin aparells afectats segons RD1378/1999 i RD 228/2006. Les tasques a realitzar són: Informatització, Revisió de les declaracions, Revisió de la documentació adjunta.

ARC | Caracteritzacions de la FORM

Control de qualitat i caracterització de la fracció orgànica de residus municipals (FORM) - Agència Residus Catalunya (2004-actualitat)

sm realitza el projecte de control de qualitat i caracterització de residus de la FORM a diferents plantes de gestió de Catalunya. Des de l'inici del projecte s'han realitzat més de 2000 controls-caracteritzacions de residus per a un total d'uns 100 municipis i uns 200 circuits diferents. El principal objectiu d'aquest projecte consisteix en la determinació de la qualitat de la recollida selectiva de fracció orgànica, perquè l'ARC pugui determinar l'import de retorn del cànon que rebran els diferents ens municipals.

La caracterització requereix una identificació inequívoca de la mostra, homogeneïtzació i quarteigs successius fins arribar a una quantitat d'uns 250 Kg. Posteriorment es realitzarà la selecció de material i de les diferents fraccions: orgànica, poda, vidre, paper-cartró, bosses, plàstics, tèxtil, tèxtil sanitari, metall ferri, metall no ferri, especials, voluminosos i altres. Tot el treball realitzat queda reforçat per un reportatge fotogràfic minuciós sobre el procés i cadascuna de les fraccions.

El grau de qualitat de la FORM és variable, partint de nivells amb molt baixa quantitat d'impropis (2-3%, típics de sistemes porta a porta i municipis rurals) fins a mostres que arriben a quantitats d'impropis de fins al 50-60% , fet que implica una reducció nul·la del cànon i un major cost de gestió.

AMB | Control de qualitat en material embalat de Ecoparcs

Control del contingut de matèria orgànica en el rebuig embalat procedent de Ecoparcs metropolitans previ a la disposició a l'abocador argilós d'Elena (2010-2011).

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va contractar l'estudi de determinació de la matèria orgànica (diferenciant la de ràpida degradabilitat de la que no ho és). Es van caracteritzar bales de rebuig tant d'Ecoparc-1 (Zona Franca) com d'Ecoparc-2 (Montcada i Reixac). En total s'han realitzat 120 determinacions de bales, a raó de 70 a Ecoparc-1 i 50 en Ecoparc-2.

En el projecte es realitzava una primera separació del residu en tamís de 20 mm de llum. Els materials gruixuts, eren separats segons si era matèria orgànica de ràpida biodegradabilitat (restes de menjar, vegetals no llenyosos) de la resta (no orgànics o orgànics d lenta descomposició, com llenyosos, cel·luloses etc). Dels materials fins, es realitzava una homogeneïtzació i una posterior extracció de mostra de 3 kg per a la determinació en laboratori de la humitat (pèrdua de pes a 105 º C) i Matèria Orgànica Total (MOT), mitjançant pèrdua de pes per calcinació a 500 º C.

Els resultats obtinguts permetien determinar la qualitat de les bales, com a criteri d'acceptació de les mateixes per part de l'abocador argilós d'Elena (a Cerdanyola del Vallès). El valor límit es va establir en 15% de matèria orgànica de Degradabilitat Ràpida (MODR). Passat aquest percentatge el lot de bales de l'Ecoparc no superava la qualitat mínima exigible per ser acceptat en abocador, davant les problemàtiques de lixiviats i inestabilitat que es poguessin generar. El projecte va finalitzar al clausurar per esgotament del propi abocador de Cerdanyola del Vallès.

ALSTOM | Implantació del SGMA segons ISO 14001

Implantació del Sistema de Gestió Ambiental segons UNE-EN-ISO 14001 en ALSTOM TRANSPORT. (1997-2000)

sm va ser la contractada per ALSTOM-TRANSPORT, SA per portar el disseny i implantació del Sistema d'Ambiental segons la norma ISO 14001 en el seu centre de producció de Santa Perpètua de Mogoda. Es va elaborar la documentació del Sistema de Gestió Ambiental i es va participar activament en la implantació i posada en marxa del Sistema. Durant la implantació es van dur a terme accions formatives i de conscienciació dirigides al responsable de medi ambient, directius i al personal en general. sm assessorar ALSTOM durant el procés de certificació fins a l'obtenció del certificat final i realitzar el manteniment del Sistema de Gestió Ambiental i un servei d'Outsourcing ambiental. En aquest marc es van realitzar, entre altres, les següents accions:
 • Realització de les auditories internes, Gestió de les no conformitats detectades, Control documental de la gestió de residus i presentació de les Declaracions Anuals de Residus, Legalització dels focus d'emissió a l'atmosfera, Optimització del sistema informàtic de gestió ambiental, Control de les aigües freàtiques, Elaboració dels informes sobre el comportament ambiental per a l'empresa matriu, Formació interna.

La implantació del Sistema de Gestió Ambiental va permetre la millora del comportament ambiental del centre, així com la creació dels mecanismes per a la presa de decisions en matèria de medi ambient.

AGÈNCIA ECOLOGIA URBANA | Caracteritzacions de residus de recollida pneumàtica

Caracteritzacions dels residus de recollida pneumàtica de Barcelona en diferents zones. (2008)

sm col·laborar en una prova pilot amb l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència d'Ecologia Urbana per determinar els tipus de materials que s'estaven generant com a residus en el sistema de recollida pneumàtica de les zones de Vila Olímpica, Santa Caterina Sagrera i Horta, Raval, Diagonal-Poble Nou i amb destinació a la planta d'Ecoparc-1. La recollida pneumàtica es va caracteritzar tant per al flux de RSU (Residus Sòlids Urbans) com per al flux de recogdida selectiva d'orgànica, podent correlacionar dos àmbits entre si.

En total es van realitzar un total de 14 caracterizciones, separant un total de 3675 kg, en diferents fraccions. La determinació de separació de materials va ser estesa, és a dir, es van realitzar segregacions de material en 13 categories (orgànica, paper, cartró, vidre, plàstics, metalls (fèrrics i no fèrrics), mixtos, tèxtil, tèxtil-sanitari, especials, fustes , aparells elèctrics i electrònics, voluminosos, terres i enderrocs i altres). D'aquestes 13 categories, posteriorment es va fer una separació en detall d'un total de 52 subcategories. A títol d'exemple, els plàstics eren separats, segons si eren film, bosses, ampolles, flascons o no envases.El projecte va ser realitzat per un equip de tres caracteritzadors com a experiència de 4 anys en processos de selecció de materials i caracterització.

Les dades van permetre a l'Ajuntament de Barcelona plantejar alternatives de millora de la recollida pneumàtica, tant a nivell de freqüència de recollida, informació a peu de punt de portació i campanyes de sensibilització.

ACA | Revisió, valoració tècnica i introducció de DUCA's per a l'aplicació del cànon de l'aigua

Servei per a la revisió, valoració tècnica i introducció de les Declaracions d'Ús i Contaminació de l'Aigua (DUCA) per a l'aplicació del cànon de l'aigua. (2001-2005 i 2008)

sm realitzar aquest servei des de setembre de 2001 fins a setembre de 2005, moment en què hi ha una modificació de la normativa i la periodicitat de la presentació de les duca s s'amplia.
Les funcions d'aquest projecte van ser tant la introducció de les dades declarades pels usuaris industrials i assimilables, com la seva validació, valoració tècnica i posterior resolució

Paral · lelament es va efectuar requeriment a tots els usuaris que no van presentar les declaracions tot i estar obligats o en el cas que les divergències entre el declarat i la informació disponible fossin significatives i finalment es va arxivar tot la documentació generada en els expedients corresponents.

Així mateix, també es va donar suport a qualsevol consulta telefònica o visita rebuda en relació amb la formalització de les declaracions.

L'equip del projecte va arribar a ser fins a 9 tècnics en alguns trimestres de l'any i sempre va treballar des de les instal · lacions de l'Agència Catalana de l'Aigua, cobrint horari de 9h a 18h. L'objectiu va ser la revisió de les Declaracions d'Ús i Contaminació de l'Aigua (DUCA), presentada pels usuaris per a la determinació del cànon de l'aigua i la introducció en suport informàtic de les dades declarades.

ACA | Elaboració del mapa d'actors socials

Elaboració del Mapa d'Actors Socials al Baix Llobregat-Anoia per un procés participatiu de gestió integral de l'aigua. (2007-2008)

La directiva marc de l'aigua (DMA) impulsa una nova forma d'entendre i gestionar les conques hidrogràfiques basada en la implicació de les persones.

La DMA estableix que tant el diagnòstic sobre l'estat de les masses d'aigua a les conques fluvials com el pla de gestió s'han d'elaborar a través d'un procés on s'incorpori la participació activa dels diferents actors i ciutadans com a pas previ a la presa de decisions per part de les administracions. L'àmbit del projecte incorporar les zones d'afectació a conca de les comarques del Baix Llobregat i Anoia.

Es va realitzar una recerca en diferents administracions per tal d'identificar els diferents agents que poguessin tenir veu i vot en processos de gestió de masses hídriques. Dins d'aquest àmbit es van identificar associacions, col · lectius, grups de professionals, representants de sectors o persones que expressament han demostrat interès pel procés.

Totes les dades es van recollir en una base de dades en què es van registrar 1188 entitats: 128 actors d'educació ambiental, 27 professionals i representants del primer sector, 21 indústries i empreses, 10 activitats de turisme i oci al riu, 11 responsables en la gestió de l'aigua, 862 actors rellevants pel que fa a l'estructuració social del territori (AAVV, partits polítics, etc.) i 129 administracions locals i supramunicipals.

ACA | Adequació del Cens d'abocaments i depuradores

Assistència Tècnica per a l'Adequació del Cens d'Abocaments i Depuradores a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). (2007-2009)

sm va col·laborar amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) a l'adequació del seu cens d'abocaments, elaborat en compliment de la normativa sectorial tant estatal com autonòmica i en el qual es recull la informació derivada de cadascun dels expedients d'autoritzacions d'abocament, tant a llera pública com a sistemes de depuració d'aigües residuals, sol · licitats per organitzacions públiques i privades.

Durant aquesta col · laboració, l'equip tècnic designat per sm exercir les següents tasques:

 • Revisió dels diferents expedients d'autorització d'abocament gestionats per l'ACA.
 • Revisió i actualització de les dades tant administratius com tècnics inclosos en l'aplicatiu informàtic de l'ACA.
 • Realització de propostes de modificació de les condicions reflectides en les diferents autoritzacions d'abocament avaluades (paràmetres, ubicació, zones d'abocament, etc.)

En una segona fase del projecte, els tècnics de sm revisar i actualitzar el Cens de les depuradores gestionades per l'ACA. Per a això, es va procedir a la revisió dels projectes "as built" de les diferents estacions depuradores d'aigües residuals que s'emmarcaven dins l'àmbit dels treballs, revisant els valors límit de l'efluent, comprovant la seva adequació a la normativa europea d'aplicació i incloent-hi tota aquesta informació a l'aplicatiu de l'ACA.

AJ. BELLPUIG | Implantació de la FORM

Implantació de la Fracció Orgànica al Municipi de Bellpuig

L'acció sensibilitzadora es va realitzar de juliol a octubre de 2006 i va ser contractada de manera directa per l'Ajuntament de Bellpuig, sobre la base de la subvenció atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya per a la implantació de la Fracció Orgànica de Residus Municipals (FORM). El principal objectiu va ser el de difondre el nou servei de recollida de la FORM així com recordar quins residus s'han de dipositar a cadascun dels contenidors de recollida selectiva. A aquest efecte, es va actuar sobre 4500 habitants distribuïts en 1500 habitatges de nova edificació.

Les tasques realitzades abastar el disseny del tríptic sensibilitzador, la formació a educadors ambientals, l'explicació directa i personalitzada a ciutadania a través de visites porta a porta i el lliurament de materials de recollida (cubells i bosses compostables). Mitjançant l'eslògan "Aprovéchame. La matèria orgànica té valor. A Bellpuig l'aprofitem ", es va transmetre un missatge clar i positiu sobre la necessitat d'un nou hàbit ciutadà pel que fa al reciclatge de residus domèstics. Amb tot això, es va aconseguir aproximar la informació de la campanya al 100% de la població.

El projecte va ser realitzat per 3 tècnics especialitzats en medi ambient, disseny i comunicació. Aquest equip es va encarregar de formar un total de 6 educadors ambientals de la zona, que van realitzar les visites porta a porta.

GOV. ILLES BALEARS | Programa de Centres Ecoambientals de Menorca

Assessorament a centres educatius de Menorca participants en el Programa de Centres Ecoambientals. (2011-2013)

sm realitza des de maig de 2011 un servei d'assessorament als centres educatius de Menorca inscrits en el Programa de Centres Ecoambientals promogut pel Govern Balear. Les conselleries d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, i d'Educació, Cultura i Universitats iniciaren el Programa de Centres Ecoambientals, seguint un dels objectius marcats per l'Agenda 21 d'impulsar l'educació ambiental als centres educatius:

 • Informar sobre el procés d'inscripció i la presentació de la memòria final del programa.
 • Proporcionar informació als coordinadors ambientals dels centres educatius sobre recursos didàctics, oferta d'activitats en educació ambiental i d'ajudes o subvencions.
 • Fer un seguiment del Pla d'Acció descrit en el projecte ambiental perquè es compleixin els terminis i els objectius marcats.
 • Omplir fitxes de seguiment dels centres i redactar informes mensuals i trimestrals.

El projecte compta amb dos tècnics ambientals d'sm que presten assessorament presencial en els diferents vectors ambientals que es treballen en el programa: residus, aigua, energia i canvi climàtic, biodiversitat, hort i jardí, mobilitat i consum responsable. Aquest assessorament es realitza durant 10 mesos a l'any, segons el calendari escolar.

AJ. SANT CUGAT DEL VALLÈS | Oficina Sant Cugat Sostenible

Gestió dels serveis de l'Oficina Sant Cugat Sostenible a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. (2008-2011)

Des de l'oficina Sant Cugat Sostenible, l'equip tècnic de sm atendre consultes telefòniques, presencials i via mail referents a qüestions ambientals i de sostenibilitat. D'altra banda, dinamitzar el Pla d'acció de l'Agenda 21 i l'estratègia local de canvi climàtic i es va transmetre la importància d'incloure criteris ambientals en les tasques que realitzem des del nostre dia a dia.

L'equip estava format per un tècnic treballant presencialment a l'Ajuntament, un coordinador de projecte des sm i un tècnic de suport. El tècnic principal realitzar tasques de manteniment de la pàgina web, atenció al públic, dinamització del Pla d'Acció de l'Agenda 21, així com activitats de sensibilització cap ciutadania i entitats. Paral · lelament, des de l'oficina de sm es va realitzar un reforç setmanal en pics de treball per a l'edició del butlletí mensual i l'actualització dels indicadors socioambientals així com assessorament a tècnics municipals, entitats i ciutadans. Mensualment es va elaborar un informe comptabilitzant les tasques d'atenció al públic, així com els projectes desenvolupats al llarg del mes per a la valoració contínua del projecte.

Com a dada orientativa, podem dir que durant l'any 2009 es van atendre més de 500 consultes i es van organitzar actes festius en motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, la 1a fira contra el canvi climàtic, el Dia internacional de l'aigua, la Setmana de la mobilitat sostenible i segura, 6 taules rodones de temàtiques variades, 9 tallers de llars verdes i la campanya Nadal sostenible.

JUNTA DE CASTELLA LA MANXA | Centre de visitants del Parc Natural de les Llacunes de Ruidera

Gestió del centre de visitants del Parc Natural de les Llacunes de Ruidera. (2010-2012)

El Parc Natural de les Llacunes de Ruidera situat en el límit entre les províncies de Ciutat Real i Albacete va ser declarat en 1979 per la Junta de Castella la Manxa. Disposa d'un Centre d'informació per al visitant que és gestionat per sm, sistemes mediambientals després d'una adjudicació després d'una licitació pública.

L'objectiu d'aquesta instal · lació és facilitar al visitant la informació sobre els valors naturals i culturals del parc, així com els diferents recursos disponibles a aquesta Reserva de la Biosfera per al seu aprofitament. La informació al visitant es completa amb visites guiades a grups tant pels diferents llocs d'interès del Parc com per l'exposició permanent del Parc.

A més es desenvolupa un programa específic d'educació ambiental per a la població local amb l'objectiu de promoure i ensenyar els valors i beneficis que la conservació de l'Espai Protegit porta per a l'economia de la zona.

El projecte es completa amb la implantació i manteniment del sistema Q de qualitat turística per a espais protegits d'acord amb la norma UNE 18702:2008.

GOV. ILLES BALEARS | Centre d'interpretació Es Amunts d'Eivissa

Gestió del centre d'interpretació "Es Amunts" d'Eivissa (2011-2015)

El Centre d'Interpretació Es Amunts d'Eivissa és un equipament inaugurat pel Govern de les Illes Balears al desembre de 2009 amb l'objectiu de promoure el respecte i la defensa del medi natural, donant a conèixer la gran diversitat d'hàbitats i paisatges existents a la regió muntanyosa de la Tramuntana d'Eivissa, coneguda popularment com Es Amunts.

Des de març de 2011, sm gestiona aquest centre amb l'objecte de: proporcionar informació als visitants sobre les instal·lacions, llocs d'interès, possibilitats recreatives i educatives de la zona; informar sobre els recursos del Centre - Jardí Botànic, exposicions permanents i temporals, biblioteca, videoteca i assessorament ambiental; donar a conèixer els valors naturals i culturals que acull la zona d'Es Amunts mitjançant itineraris guiats i tallers; desenvolupar un programa educatiu específic per a la població local i escolar.

El projecte compta amb un informador ambiental que realitza tasques de recepció i informació a visitants, així com de monitor ambiental a les activitats per a escolars, i amb un tècnic mediambiental que realitza les tasques de coordinació. A més, el centre compta amb la col·laboració d'un tècnic mediambiental del Govern Balear que realitza les rutes guiades i els tallers botànics.

AJ. ALCOBENDAS | Campanya de sensibilització de l'oli domèstic en el municipi d'Alcobendas

sm, sistemes mediambientals S.L. es fa càrrec de la gestió de l'Aula d'Educació Ambiental d'Alcobendas seu objectiu és el desenvolupament de programes ambientals dirigits a tots els grups de població.

Es realitzen cursos de formació tant per a habitants d'Alcobendas (Horts en terrasses, cosmètica natural, conducció sostenible) com per a treballadors d'empreses que estiguin establertes al municipi (Sistemes de gestió ambiental i Gestió de residus).

A l'estiu es realitzen campaments quinzenals en què els nens fan tallers i reben formació ambiental relacionada amb alguna temàtica específica com els "Oficis tradicionals".

L'activitat estrella tots els anys és la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient amb una fira que cada any es dedica a un tema ambiental i es dóna l'oportunitat d'exposar productes "ecològics" als comerços que ho desitgin. Aquesta fira s'acompanya amb el lliurament dels premis als concursos que potencien des de l'Aula (Concurs d'Ornamentació de Patis, terrasses i Balcons i Concurs de pintura ambiental per a nens).

A més, L'Ajuntament ha implantat un sistema de recollida d'oli de cuina amb contenidors al carrer i es van repartir uns embuts per facilitar la recollida de l'oli. L'any passat van gaudir d'aquestes activitats unes 9.000 persones.

AJ. SALOU | Campanya d'educació ambiental per la recollida de la FORM

El projecte, contractat mitjançant licitació per l'Ajuntament de Salou en base a la concessió de la subvenció atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya per a la implantació de la Fracció Orgànica de Residus Municipals (FORM), va ser realitzat durant l'any 2010. Es va actuar sobre 24.000 habitatges (sense incloure apartaments turístics), i una població efectiva de 97.000 habitants (estiu), amb l'objectiu de fomentar la recollida selectiva de la FORM i millorar la qualitat dels altres serveis de recollida municipal.

Algunes de les tasques realitzades són la creació i disseny de l'informatiu, la formació dels educadors ambientals, la informació a ciutadania i grans productors del nou sistema de recollida selectiva de la FORM instaurat a la zona de Ponent i la sensibilització per millorar la qualitat de residus recollits selectivament a la resta de fraccions en la totalitat del municipi. A més, la campanya es va reforçar amb caracteritzacions de residus, enquestes telefòniques, visites a grans productors, documents explicatius per a inquilins absents durant el porta a porta, punt informatiu en diferents zones d'atracció de mobilitat del municipi, xarrades a escolars i creació de la figura del "vigilant selectiu" a les platges. D'altra banda, segons petició del mateix Ajuntament, la imatge i l'eslògan utilitzats seguir la línia elaborada per campanyes anteriors.

El resultat va ser el contacte directe porta a porta amb el 30% de la població, el lliurament de materials informatius i de recollida selectiva al gruix de la població i un clar reforç en la implicació de la ciutadania en la política ambiental de Salou.

El projecte el van desenvolupar 4 tècnics especialitzats en medi ambient, disseny i comunicació, i 5 informadors ambientals de la zona que van realitzar les visites porta a porta.

AJ. ALCOBENDAS | Ecofira en el dia mundial del medi ambient

El 8 juny 2013 sm, que gestiona l'Aula d'Educació Ambiental d'Alcobendas, va organitzar en col · laboració amb l'Ajuntament la 1a Ecofira d'Alcobendas, amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient.

L'objectiu va ser la promoció i desenvolupament de les empreses que fomenten la sostenibilitat en els productes que comercialitzen. Van participar 15 empreses del municipi que van mostrar als veïns els seus productes i van informar de la seva activitat comercial. Unes 8.000 persones van acudir a la cita i més d'interessar pels diferents expositors van poder participar en les diferents xerrades i tallers que van desenvolupar alguns d'ells durant la jornada. Els sectors representats van ser:

 • Mobilitat sostenible (vehicles de motor i bicicletes).
 • Bioconstrucció.
 • Alimentació ecològica.
 • Energies alternatives a partir de cultius d'algues
 • Oci sostenible.
 • Restauració.

Durant la jornada hi va haver una trobada entre professionals que va permetre l'acostament entre les empreses per realitzar futures sinergies o col · laboracions. A la Ecofira també va acudir l'alcalde d'Alcobendas així com tota la corporació municipal.

 

DIP. BARCELONA | Cens d'activitats i locals comercials d'Arenys de Mar

Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament Arenys de Mar sm va dur a terme el 2011 un cens d'activitats del municipi d'Arenys de Mar L'objectiu dels treballs va ser dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per a la presa de decisions relacionades amb la gestió de les activitats.

Els treballs es van iniciar amb la consulta dels expedients d'activitats de l'arxiu municipal. Es van consultar els expedients compresos entre els anys 1980 i 2011, revisant un total de 2033 expedients.

La informació extreta dels expedients es va depurar i ampliar amb el treball de camp. El treball de camp va permetre descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines.Com a resultat es van detectar 957 activitats presents al municipi.

Les dades obtingudes de cada activitat es van introduir en un Gestor d'Informació d'Activitats desenvolupat per la Diputació de Barcelona per als municipis de la província que conté la següent informació:

 • Dades generals (adreça, telèfon, fax, e-mail de la raó social, representant, i establiment)
 • Legalització i control (llicència i actes de control, ampliacions, canvis de titular)
 • Classificació i tipus d'activitat
 • Dades tècniques (superfícies, coordenades UTM, metres lineals de façana, plantilla, horaris)
 • Dades d'incendis (càrrega de foc, aforament d'incendis, altura evacuació, risc intrínsec, ...)
 • Fotografia de la façana i llicències escanejades