CONF. HIDROGRÀFICA DEL MIÑO-SIL | LIFE+ Regenera Limia

Acció E.4 del projecte LIFE+ Regenera Limia (2017-2018)

La C.H. del Miño-Sil va posar en marxa el juliol de 2014 el projecte "Regenera Limia" aprovat per la CE i emmarcat dins el programa LIFE +. El principal objectiu del projecte ve definit per demostrar la viabilitat i eficiència d'un enfocament innovador que integri mesures preventives i de regeneració d'un sistema fluvial altament modificat i amb una problemàtica accentuada d'eutrofització en una comarca amb gran concentració agroramadera, contribuint a complir amb els objectius de la Directiva Marc de l'Aigua.
En aquest projecte sm desenvolupa els treballs que s'emmarquen dins de l'Acció E.4: Gestió i seguiment del projecte, en què cal dur a terme els seguiments continus de les activitats previstes, l'avaluació dels resultats i els objectius assolits. Entre les tasques que sm porta a terme destaquen:
 • Sistema de seguiment i avaluació del projecte, desenvolupant un sistema d'indicadors de procés i d'abast dels resultats i impacte.
 • Valoració del projecte per part de la ciutadania sobre el grau de coneixement del projecte i les seves actuacions, la valoració de resultats, etc.
 • Assessorament a la Confederació Hidrogràfica en el compliment dels requisits establerts per la Comissió Europea, elaborant l'informe inicial, els informes intermedis i de desenvolupament així com l'informe final de seguiment i avaluació del projecte.
 • Relació i contacte amb les parts interessades que estan afectades per l'execució dels treballs.
ECOVIDRIO | Verificació de la qualitat de vidre

Verificació de la qualitat de vidre en Plantes de tractament RSU. (2017-2018)

L'any 2017 Ecovidrio confia a sm, sistemes mediambientals la realització del projecte de verificació de la qualitat del vidre enviat a plantes de tractament de vidre per part de les plantes de reciclatge de residus sòlids urbans (RSU), renovant aquesta confiança l'any 2018.
 
Aquests treballs de verificació es realitzen trimestralment en 15 plantes de tractament de tot el territori nacional. Depenent de la planta, les mostres de 200 kg es caracteritzen per granulometria o per fraccions fins a un mínim d'1 cm.
 
Amb les dades obtingudes en el treball de camp un tècnic realitza el corresponent informe adjuntant les fotografies dels processos, que posteriorment es lliura a Ecovidrio en format digital.
AJ. SABADELL | Control de Qualitat del servei de neteja d'equipaments municipals

Servei d'inspecció per a l'optimització del servei de neteja d'equipaments municipals. (2017-2018) 

L'Ajuntament de Sabadell té contractades 3 empreses externes per dur a terme el servei de neteja en la majoria dels seus edificis i en la totalitat dels col·legis públics d'infantil i primària. Donat el gran nombre d'equipaments i la complexitat del servei, cal dur a terme un servei d'auditoria o de control de qualitat d'aquesta prestació per a poder avaluar el grau de compliment dels contractes per part de les empreses adjudicatàries.
 
Els controls els porten a terme personal tècnic d'sm, que mitjançant una app mòbil enregistren durant la inspecció tant fotografies com valoracions o incidències destacables de cada equipament i sala (presència d'olors, productes no autoritzats o mal etiquetats, indicis de tabac, incompliments horaris, absències de personal, espais deficientment netejats...).
Es realitza primer una valoració general de la neteja de l'equipament, però també es valoren tant ubicacions concretes (dutxes, vestuaris, cuines, llums, mobiliari ...) com al personal de neteja o els productes utilitzats per dur a terme la neteja, fent èmfasi en la prevenció de riscos laborals així com en l'eficiència i estalvi energètic i en especial, al compliment del les condicions tècniques contractades per plec.
AJ. DOSRIUS | Assistència tècnica mediambiental

Suport i assessorament en matèria de Medi Ambient a l'Ajuntament de Dosrius. (2016-actualitat)

sm sistemes mediambientals realitza el servei d'assistència tècnica del Departament de medi ambient del municipi de Dosrius. Dosrius és un municipi de 5.000 habitants i escaig, de la comarca del Vallès Oriental dins de l'àmbit del Maresme. Malgrat ser un municipi petit en població, té una forma implicació ambiental i natural, atès que té influència a les serres del Corredor i de Montalt. 
 
S'ha realitzat la cobertura horària de dilluns a divendres de 9 a 13 h, amb l'aportació de tasques addicionals en horari de tarda, per complementar l'acció inspectora i de confirmació de dades per a informes tècnics. 
 
Les tasques desenvolupades pel personal tècnic de suport a l'Ajuntament de Dosrius, són variades, des de l'atenció ciutadana, passant per treballs de revisió de finques rústiques, identificació de plagues a zones boscoses, suport als plans contra incendis de finques a dins de boscos, campanyes per la millora de recollida de residus, tramitació de denúncies i incidències a via pública, redacció de documents tècnics i preparació de subvencions o la revisió del correcte funcionament de compostadors de ciutadans per al càlcul de la taxa de residus, entre d'altres.
DIP. BARCELONA | Estudi de la viabilitat de R i PxR a la deixalleria de Manlleu

Estudi sobre la viabilitat de reutilització i preparació per a la reutilització (R i PxR) a la deixalleria de Manlleu (2016).

Dins dels Serveis d'assessorament i suport a les Deixalleries (ASDE) que desenvolupa sm sistemes mediambientals per la Diputació de Barcelona, s'ha elaborat un estudi sobre la viabilitat i perspectives de reutilització i preparació per a la reutilització a la deixalleria de Manlleu. L'objecte d'aquest estudi és avaluar l'habilitació d'un espai, associat o no a la deixalleria municipal del Verdaguer, al municipi de Manlleu, per portar a terme la reutilització i/o la preparació per a la reutilització d'alguns materials lliurats al punt verd per la ciutadania, fomentant així la prevenció de residus.

Aquest estudi també recull la descripció dels processos per a desenvolupar les activitats de reutilització de materials com: l'espai necessari, les tasques del personal, les eines, etc.,  i una orientació sobre la inversió econòmica necessària pel funcionament de les activitats de reutilització, establint comparacions entre el cost de la gestió de materials potencialment reutilitzables com a residu i la gestió mitjançant la reutilització.

DIP. BARCELONA | Cens d'activitats d'Igualada
Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Igualada, sm està realitzant des d'abril de 2016 un Cens d'activitats del municipi. L'objectiu dels treballs és dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per al control de les activitats i la presa de decisions. El cens d'activitats i instal·lacions recull les dades de comerços, indústries i equipaments municipals.
 
En una primera fase, es revisen un total de 2810 expedients. Les dades obtingudes de cada activitat es van introduir en un Gestor d'Informació d'Activitats desenvolupat per la Diputació de Barcelona per als municipis de la província.
 
En una segona fase, es realitza un treball de camp per depurar la informació introduïda en el Gestor d'Informació. El treball de camp permet confirmar les activitats que segueixen actives, descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines. El treball consisteix en llistar les activitats en funcionament i fer fotografies exteriors de les façanes dels edificis on es desenvolupen. El nom comercial de l'establiment, l'emplaçament i la fotografia de l'activitat s'introduiran en un sistema d'informació geogràfica que es podrà consultar per internet.
DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de Pineda de Mar
La Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Pineda de Mar promouen de forma conjunta la realització d'un cens d'activitats del municipi, que sm està duent a terme des d'abril de 2016 amb l'objectiu de dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per al control de les activitats i la presa de decisions.
 
Entre els mesos d'abril i setembre de 2016 s'han revisat un total de 1583 expedients. Les dades obtingudes de cada activitat s'introdueixen en el Gestor d'Informació d'Activitats desenvolupat per la Diputació de Barcelona per als municipis de la província.
 
Des de finals de setembre s'està realitzant un treball de camp per depurar la informació introduïda en el Gestor d'Informació. El treball de camp permetrà confirmar les activitats que segueixen actives, descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines.
OFIRAEE | Assistència tècnica integral de l'oficina de coordinació OfiRaee

Coordinació logística per a la gestió de RAEE procedents de deixalleries. (2016-actualitat)

OfiRaee és la Plataforma Informàtica de Coordinació Logística per a la Gestió dels RAEE procedents dels Punts Verds municipals. És per tant, el punt de trobada i coordinació de tots els principals agents que participen en el reciclatge: els SIG autoritzats, els ens locals i els Punts Nets. D'aquesta manera s'optimitzen recursos, s'homogeneïtza la informació, es facilita la facturació dels ens locals als SIG i es resolen amb més eficàcia les possibles incidències.
L'objecte del servei és la dedicació d'un equip tècnic amb experiència per a l'assistència tècnica integral de l'Oficina de Coordinació de Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics (OfiRaee). L'abast dels treballs és l'assistència tècnica integral de l'Oficina de Coordinació que inclou la totalitat dels treballs de caràcter tècnic i administratiu que està oficina té encomanada pels sistemes de responsabilitat ampliada al productor de RAEE a totes aquelles comunitats autònomes, ciutats autònomes o cabildos insulars on hi ha un conveni marc que reculli la necessitat d'aquesta oficina de coordinació. Les principals tasques que es duen a terme són:
 • Suport en el funcionament intern de l'Oficina de Coordinació.
 • Assistència tècnica en les relacions de l'Oficina de Coordinació amb altres entitats
DIP. BARCELONA | Cens d'activitats del Papiol
Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament del Papiol,  sm està realitzant des de gener de 2016 un Cens d'activitats del municipi del Papiol. L'objectiu dels treballs va ser dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per al control de les activitats i la presa de decisions.

La primera fase del treball es porta a terme durant el primer semestre de 2016, revisant-un total de 642 expedients. Les dades obtingudes de cada activitat són introduïts en un Gestor d'Informació d'Activitats desenvolupat per la Diputació de Barcelona per als municipis de la província.

Entre juliol i setembre es realitza un treball de camp per depurar la informació introduïda en el Gestor d'Informació. El treball de camp ha permès confirmar les activitats que segueixen actives, descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines. A partir d'aquí es procedeix al tractament de les dades obtingudes en camp.
DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de St. Esteve Sesrovires
Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Esteve de Sesrovires, sm està realitzant des de gener de 2016 un Cens d'activitats del municipi. L'objectiu dels treballs és dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per al control de les activitats i la presa de decisions. El cens d'activitats i instal·lacions recull les dades de comerços, indústries i equipaments municipals.
 
En una primera fase, es revisen un total de 428 expedients. Les dades obtingudes de cada activitat es van introduir en un Gestor d'Informació d'Activitats desenvolupat per la Diputació de Barcelona per als municipis de la província.
 
En una segona fase, es realitza un treball de camp per depurar la informació introduïda en el Gestor d'Informació. El treball de camp permet confirmar les activitats que segueixen actives, descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines. El treball consisteix en llistar les activitats en funcionament i fer fotografies exteriors de les façanes dels edificis on es desenvolupen. El nom comercial de l'establiment, l'emplaçament i la fotografia de l'activitat s'introduiran en un sistema d'informació geogràfica que es podrà consultar per internet.
AZARO FUNDAZIOA | Proposta Programa LIFE Medi Ambient
La Fundació Azaro (Markina – Xemein), conjuntament amb l'institut basc d'investigació i desenvolupament NEIKER – Tecnalia  van encarregar a sm sistemes mediambientals, la preparació d'una proposta de projecte per presentar a la convocatòria 2015 del Programa LIFE (medi ambient)
 
La proposta, en el marc del format i contingut definit per la Comissió Europea, formulava un projecte basat en els principis de l'economia circular, un dels pilars de la política comuna europea, que reunia un partenariat d'actors al País Basc i el Piemont, amb l'objecte de generar sinèrgies i fomentar un desenvolupament local més sostenible a partir de la transformació  i el reaprofitament productiu dels residus provinents de la indústria vitivinícola com a subproductes i nous recursos en altres sectors diferents al primari. Un concepte que alhora que fomenta la reducció en la generació dels residus i redueix la pressió sobre els sistemes naturals gràcies a l'estalvi en el consum de matèries primeres.
COM. MADRID | Servei de processament de dades de Gestió de Residus

Gestió documental de gestors de residus de la Comunitat de Madrid. (2013-2019)

sm és l'empresa guanyadora del concurs públic de la Conselleria de Medi Ambient, Administració Local i Ordenació del Territori de la Comunitat de Madrid, durant el període 2013-2017, per dur a terme la gestió documental dels gestors de residus (perillosos, no perillosos i vehicles al final de la seva vida útil (VFVU) que desenvolupen la seva activitat a la Comunitat de Madrid.

L'objectiu és verificar que els gestors de residus donen compliment a la legislació vigent en matèria de residus, presentat els documents que se'ls requereix a aquest efecte.

L'equip tècnic de sm, avalua i valida la informació presentada i elabora informes amb la finalitat de reflectir si els centres gestors compleixen les seves obligacions legals i recollides en la seva resolució d'autorització. Posteriorment, els tècnics de l'administració de la Conselleria de Medi Ambient de Madrid a proposta de sm, determinen les mesures que corresponguin en cas.

AJ. HOSPITALET DE LLOBREGAT | Control de qualitat d'espais verds

Assistència tècnica per al Control de Qualitat dels espais verds públics i arbrat viari del municipi (2015-2016)

Des de l'any 2015, sm col·labora amb l'Àrea d'Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat en el desenvolupament de les tasques de Control de Qualitat dels Espais Verds Públics i Arbrat Viari dels diferents barris del municipi.
Des del començament del projecte, els tècnics han realitzat més de 1.000 controls de qualitat sobre diferents elements de parcs, jardins de barri, espais emblemàtics, zones de verd i talussos, a més d'equipaments públics municipals. Els principals aspectes avaluats durant la realització dels controls de qualitat són:

 • Arbrat urbà | Treballs de poda | Zones arbustives i de plantació | Zones de gespa i prats | Sistemes i elements de reg urbà | Jardineres | Àrees de jocs esportius i infantils | Espais per a gossos
Per a la realització d'aquests treballs, els tècnics han utilitzat com a eina de suport nostra aplicació "sm_gestor espais urbans®", la qual facilita la captació de la informació en camp (dades, imatges i localització) a través d'una aplicació mòbil, enviant automàticament la informació a un servidor, per a la posterior consulta on line, tractament de dades i elaboració d'informes.
DIP. BARCELONA | Assessorament a Deixalleries (ASDE)

Assessorament i suport en la gestió de deixalleries municipals (2015-actualitat)

Des del maig de 2015, sm ofereix un nou servei per la Diputació de Barcelona. Es tracta de l'oficina tècnica d'Assessorament i Suport a les Deixalleries (ASDE) adreçat als ens locals: ajuntaments, mancomunitats, consorcis i consells comarcals i als gestors de les deixalleries als que oferim un assessorament sobre temes relatius a l'organització dels recursos de les deixalleries: registres de control dels materials, organització del transport de sortida d'aquests, establiment d'horaris de funcionament de la instal·lació, etc. També resolem consultes sobre residus i compostatge a petita escala.

Des del mateix servei, a petició dels ens locals, es realitzen informes d'avaluació i millora de les deixalleries els quals recullen recomanacions i mesures correctores per millorar el funcionament i la gestió d'aquestes instal·lacions.

Trimestralment, editem un butlletí de preus dels materials que es recullen a les deixalleries, com una eina d'orientació del mercat de valorització dels materials que es recullen a les deixalleries. També organitzem visites guiades per escoles amb l'objectiu de donar a conèixer el funcionament de les deixalleries i alhora poder treballar amb els alumnes qüestions relatives als residus que s'hi poden portar, la seva classificació, valorització o tractament i les conseqüències ambientals d'una mala gestió dels residus.

ARC | Avaluació dels informes anuals de RAEEs i altres residus

Revisió dels informes anuales dels sistemes integrats de RAEE, piles i acumuladors, olis usats, neumàtics fora d'ús (NFU) i dels sistemes individuals de piles, acumuladors i RAEE (2014-actualitat) 

Des de 2014, sm sistemes mediambientals és seleccionada per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) en concurs anual per portar a terme les tasques d'avaluació dels informes anuals que presenten sistemes col·lectius i individuals per a la gestió de les següents fraccions de residus:
 
 • Residus d'aparells elèctrics i electrònics
 • Piles, bateries i acumuladors
 • Olis industrials
 • Pneumàtics forà d'ús
 • VFU Vehicles fora d'ús
El projecte contempla l'acompanyament als Sistemes Individuals (SIND) i col.lectius (SIG) en el procés de declaració (que finalitza el 31 de març de cada exercici), la revisió de la correcta presentació dels informes amb la identificació de les quantitats recollides i tractades, l'extracció d'indicadors (com ara l'índex de recollida, comparació amb les quotes de mercat, percentatges de reciclatge i valorització, entre d'altres), per a la tramesa al MAGRAMA en compliment de les obligacions informatives de les autoritats ambientals autonòmiques i finalment l'elaboració d'informes individuals i globals, per cada flux de residu.
MANC. DEBAIGOIENA | Caracterització de residus

Caracterització de residus domiciliaris recollits en massa en els municipis d'Aretxabaleta i Arrasate (Debagoieneko Mankomunitatea) (2014)

La Mancomunitat de Debagoiena, dins les seves competències realitza la recollida i gestió de residus domiciliaris dins de la comarca de l'Alt Deba, mitjançant dos sistemes recollida:
 • Sistema de recollida de contenidors, actualment vigent en els municipis d'Aretxabaleta, Arrasate, Elgeta, i Eskoriatza. En el cas d'Aretxabaleta aquest sistema inclou la recollida de matèria orgànica a través del 5è contenidor. En el cas d'Arrasate, es va a introduir el 5è contenidor per a la recollida selectiva de matèria orgànica.
 • Sistema de recollida Porta a porta, actualment vigent a Antzuola, Bergara, Gatzaga i Oñati i que en breu es posarà en marxa a Aretxabaleta.
Amb caràcter previ a la implantació del sistema porta a porta, la Mancomunitat vol conèixer la composició dels residus, de manera que procedim a l'estudi de caracterització de residus domiciliaris recollits en massa en els municipis d'Aretxabaleta i Arrasate, per tal de determinar el potencial de recuperació de les fraccions reciclables eliminades en el contenidor resta, conèixer les diferències en la naturalesa dels residus generats en les diferents rutes (urbana, industrial i / o rural), i així poder dimensionar de forma precisa les infraestructures i mitjans més adequats per a la recollida de les diferents fraccions que componen aquests residus.
SIGs | Estudi sobre robatoris en punts verds
Els SIG (Sistemes Integrats de Gestió) de Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE,) en col·laboració amb l'Agència de Residus de Catalunya van confiar en sm per realitzar un estudi complet sobre els punts verds, amb especial interès en el tema dels robatoris de material electrònic durant l'any 2014.

Atesa la problemàtica dels robatoris que plantejava el client, sm va desenvolupar un estudi detallat de diversos aspectes relacionats amb els punts verds que permetés tenir el màxim de dades possibles per conèixer així la situació real d'aquestes instal·lacions, tant municipals com comarcals. Els tècnics de sm visitar 67 punts verds per avaluar i valorar el seu estat, van parlar amb els responsables per conèixer la incidència dels robatoris i van estudiar i van plantejar possibles mesures de protecció. Es van crear formularis específics per obtenir dades reals i es van enviar als responsables municipals, a les empreses concessionàries de la gestió dels punts verds i als treballadors de totes les instal·lacions.
 
Per obtenir un major control es van etiquetar amb codis QR 5 televisors i 5 neveres de cada punt verd amb el que sm va poder fer un seguiment total dels electrodomèstics fins a la planta de tractament de Pont de Vilomara. Per finalitzar el projecte es va realitzar un mostreig amb sistemes de geolocalització que van permetre seguir el destí d'algunes de les unitats i estudiar així tot el seu recorregut.
 
Els resultats d'aquests estudis es van plasmar en un dossier final i es van presentar de manera oficial als SIG ia l'Agència de Residus.
AJ. DE RODA DE BERÀ | Tramitació de la bandera blava de les platges

Documentació per a la tramitació de la bandera blava a les platges Llarga i Costa Daurada de Roda de Berà. (2013-2014)

sm sistemes mediambientals va dur a terme l'elaboració de la documentació tècnica per aconseguir la bandera blava a dues platges de Roda de Berà segons els models establerts per l'ADEAC (Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor). L'àmbit de certificació van ser les platges Llarga i Costa Daurada.

Es va recopilar tota la informació necessària a través de documentació de l'Ajuntament de Roda de Berà i, a la vegada, es va treballar per desenvolupar qüestionaris que permetrien conèixer tant l'opinió dels usuaris com l'estat real i els serveis de les dues platges.

Es van crear tres qüestionaris per repartir al municipi i conèixer una opinió general i, en particular, un qüestionari específic per a la platja Llarga i un altre per a la platja Costa Daurada.

DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de Sant Vicenç de Castellet
Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castelellet sm va dur a terme durant entre gener i octubre de 2014 un Cens d'activitats del municipi de Sant Vicenç de Castellet. L'objectiu dels treballs va ser dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per al control de les activitats i la presa de decisions.
Els treballs es van iniciar amb la consulta dels expedients d'activitats de l'arxiu municipal. Es van consultar els expedients compresos entre els anys 1972 i 2014, revisant-un total de 1189 expedients. El posterior treball de camp va permetre descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines. Com a resultat es van detectar 492 activitats presents al municipi.
Les dades obtingudes de cada activitat es van introduir en un Gestor d'Informació d'Activitats desenvolupat per la Diputació de Barcelona per als municipis de la província que conté la següent informació:
 • Dades generals (adreça, telèfon, fax, e-mail de la raó social, representant, i establiment)
 • Legalització i control (llicència i actes de control, ampliacions, canvis de titular)
 • Classificació i tipus d'activitat
 • Dades tècniques (superfícies, coordenades UTM, plantilla, horaris)
 • Dades d'incendis (càrrega de foc, aforament d'incendis, alçada evacuació, risc intrínsec, ...)
 • Fotografia de la façana i llicències escanejades
PATRONAT DE TURISME DE SALOU | Control i certificació de platges

Suport, assessorament i auditoria per al compliment del sistema de gestió basat en la UNE-ISO 13.009:2016 a les platges de Salou. (2014-actualitat)

sm ha estat l'empresa responsable de donar suport i assessorament a l'Ajuntament de Salou per a complir la gestió basada en la UNE-ISO 13.009:2016 (abans UNE 187.001:2011) de les platges de llevant i ponent durant les temporades de bany des de 2014.

Aquesta certificació es va normalitzar a nivell nacional com a norma UNE al 2008, convertint-se en la norma de qualitat UNE 187001: 2008, i actualment està vigent l'edició de 2016 convertint-se en la UNE-ISO 13.009:2016 . 
 
Els principals aspectes que es tenen en compte per a poder arribar a obtenir aquest certificació són: la seguretat, el salvament i primers auxilis, la informació que es dóna a la platja, la neteja i la recollida de residus, el manteniment de les instal·lacions i els equipaments, els accessos, els serveis higiènics, els serveis de menjar i beure, lloguer de material i equipament i la gestió del propi sistema. 
 
Es realitza una auditoria sobre més de 140 aspectes de les platges plantejant enquestes als usuaris per conèixer el seu nivell de satisfacció i presentant documentació gràfica, fotos i informes escrits detallats de cadascun dels punts que ajuden a desenvolupar, adaptar i renovar el sistema de gestió per aconseguir la certificació UNE-ISO 13.009:2016.