DIP. BARCELONA | Cens d'activitats del Papiol
Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament del Papiol,  sm està realitzant des de gener de 2016 un Cens d'activitats del municipi del Papiol. L'objectiu dels treballs va ser dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per al control de les activitats i la presa de decisions.

La primera fase del treball es porta a terme durant el primer semestre de 2016, revisant-un total de 642 expedients. Les dades obtingudes de cada activitat són introduïts en un Gestor d'Informació d'Activitats desenvolupat per la Diputació de Barcelona per als municipis de la província.

Entre juliol i setembre es realitza un treball de camp per depurar la informació introduïda en el Gestor d'Informació. El treball de camp ha permès confirmar les activitats que segueixen actives, descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines. A partir d'aquí es procedeix al tractament de les dades obtingudes en camp.
DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de St. Esteve Sesrovires
Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Esteve de Sesrovires, sm està realitzant des de gener de 2016 un Cens d'activitats del municipi. L'objectiu dels treballs és dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per al control de les activitats i la presa de decisions. El cens d'activitats i instal·lacions recull les dades de comerços, indústries i equipaments municipals.
 
En una primera fase, es revisen un total de 428 expedients. Les dades obtingudes de cada activitat es van introduir en un Gestor d'Informació d'Activitats desenvolupat per la Diputació de Barcelona per als municipis de la província.
 
En una segona fase, es realitza un treball de camp per depurar la informació introduïda en el Gestor d'Informació. El treball de camp permet confirmar les activitats que segueixen actives, descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines. El treball consisteix en llistar les activitats en funcionament i fer fotografies exteriors de les façanes dels edificis on es desenvolupen. El nom comercial de l'establiment, l'emplaçament i la fotografia de l'activitat s'introduiran en un sistema d'informació geogràfica que es podrà consultar per internet.
AZARO FUNDAZIOA | Proposta Programa LIFE Medi Ambient
La Fundació Azaro (Markina – Xemein), conjuntament amb l'institut basc d'investigació i desenvolupament NEIKER – Tecnalia  van encarregar a sm sistemes mediambientals, la preparació d'una proposta de projecte per presentar a la convocatòria 2015 del Programa LIFE (medi ambient)
 
La proposta, en el marc del format i contingut definit per la Comissió Europea, formulava un projecte basat en els principis de l'economia circular, un dels pilars de la política comuna europea, que reunia un partenariat d'actors al País Basc i el Piemont, amb l'objecte de generar sinèrgies i fomentar un desenvolupament local més sostenible a partir de la transformació  i el reaprofitament productiu dels residus provinents de la indústria vitivinícola com a subproductes i nous recursos en altres sectors diferents al primari. Un concepte que alhora que fomenta la reducció en la generació dels residus i redueix la pressió sobre els sistemes naturals gràcies a l'estalvi en el consum de matèries primeres.
COM. MADRID | Servei de processament de dades de Gestió de Residus

Gestió documental de gestors de residus de la Comunitat de Madrid. (2013-2019)

sm és l'empresa guanyadora del concurs públic de la Conselleria de Medi Ambient, Administració Local i Ordenació del Territori de la Comunitat de Madrid, durant el període 2013-2017, per dur a terme la gestió documental dels gestors de residus (perillosos, no perillosos i vehicles al final de la seva vida útil (VFVU) que desenvolupen la seva activitat a la Comunitat de Madrid.

L'objectiu és verificar que els gestors de residus donen compliment a la legislació vigent en matèria de residus, presentat els documents que se'ls requereix a aquest efecte.

L'equip tècnic de sm, avalua i valida la informació presentada i elabora informes amb la finalitat de reflectir si els centres gestors compleixen les seves obligacions legals i recollides en la seva resolució d'autorització. Posteriorment, els tècnics de l'administració de la Conselleria de Medi Ambient de Madrid a proposta de sm, determinen les mesures que corresponguin en cas.

AJ. HOSPITALET DE LLOBREGAT | Control de qualitat d'espais verds

Assistència tècnica per al Control de Qualitat dels espais verds públics i arbrat viari del municipi (2015-2016)

Des de l'any 2015, sm col·labora amb l'Àrea d'Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat en el desenvolupament de les tasques de Control de Qualitat dels Espais Verds Públics i Arbrat Viari dels diferents barris del municipi.
Des del començament del projecte, els tècnics han realitzat més de 1.000 controls de qualitat sobre diferents elements de parcs, jardins de barri, espais emblemàtics, zones de verd i talussos, a més d'equipaments públics municipals. Els principals aspectes avaluats durant la realització dels controls de qualitat són:

 • Arbrat urbà | Treballs de poda | Zones arbustives i de plantació | Zones de gespa i prats | Sistemes i elements de reg urbà | Jardineres | Àrees de jocs esportius i infantils | Espais per a gossos
Per a la realització d'aquests treballs, els tècnics han utilitzat com a eina de suport nostra aplicació "sm_gestor espais urbans®", la qual facilita la captació de la informació en camp (dades, imatges i localització) a través d'una aplicació mòbil, enviant automàticament la informació a un servidor, per a la posterior consulta on line, tractament de dades i elaboració d'informes.
DIP. BARCELONA | Assessorament a Deixalleries (ASDE)

Assessorament i suport en la gestió de deixalleries municipals (2015-actualitat)

Des del maig de 2015, sm ofereix un nou servei per la Diputació de Barcelona. Es tracta de l'oficina tècnica d'Assessorament i Suport a les Deixalleries (ASDE) adreçat als ens locals: ajuntaments, mancomunitats, consorcis i consells comarcals i als gestors de les deixalleries als que oferim un assessorament sobre temes relatius a l'organització dels recursos de les deixalleries: registres de control dels materials, organització del transport de sortida d'aquests, establiment d'horaris de funcionament de la instal·lació, etc. També resolem consultes sobre residus i compostatge a petita escala.

Des del mateix servei, a petició dels ens locals, es realitzen informes d'avaluació i millora de les deixalleries els quals recullen recomanacions i mesures correctores per millorar el funcionament i la gestió d'aquestes instal·lacions.

Trimestralment, editem un butlletí de preus dels materials que es recullen a les deixalleries, com una eina d'orientació del mercat de valorització dels materials que es recullen a les deixalleries. També organitzem visites guiades per escoles amb l'objectiu de donar a conèixer el funcionament de les deixalleries i alhora poder treballar amb els alumnes qüestions relatives als residus que s'hi poden portar, la seva classificació, valorització o tractament i les conseqüències ambientals d'una mala gestió dels residus.

ARC | Avaluació dels informes anuals de RAEEs i altres residus

Revisió dels informes anuales dels sistemes integrats de RAEE, piles i acumuladors, olis usats, neumàtics fora d'ús (NFU) i dels sistemes individuals de piles, acumuladors i RAEE (2014-actualitat) 

Des de 2014, sm sistemes mediambientals és seleccionada per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) en concurs anual per portar a terme les tasques d'avaluació dels informes anuals que presenten sistemes col·lectius i individuals per a la gestió de les següents fraccions de residus:
 
 • Residus d'aparells elèctrics i electrònics
 • Piles, bateries i acumuladors
 • Olis industrials
 • Pneumàtics forà d'ús
 • VFU Vehicles fora d'ús
El projecte contempla l'acompanyament als Sistemes Individuals (SIND) i col.lectius (SIG) en el procés de declaració (que finalitza el 31 de març de cada exercici), la revisió de la correcta presentació dels informes amb la identificació de les quantitats recollides i tractades, l'extracció d'indicadors (com ara l'índex de recollida, comparació amb les quotes de mercat, percentatges de reciclatge i valorització, entre d'altres), per a la tramesa al MAGRAMA en compliment de les obligacions informatives de les autoritats ambientals autonòmiques i finalment l'elaboració d'informes individuals i globals, per cada flux de residu.
MANC. DEBAIGOIENA | Caracterització de residus

Caracterització de residus domiciliaris recollits en massa en els municipis d'Aretxabaleta i Arrasate (Debagoieneko Mankomunitatea) (2014)

La Mancomunitat de Debagoiena, dins les seves competències realitza la recollida i gestió de residus domiciliaris dins de la comarca de l'Alt Deba, mitjançant dos sistemes recollida:
 • Sistema de recollida de contenidors, actualment vigent en els municipis d'Aretxabaleta, Arrasate, Elgeta, i Eskoriatza. En el cas d'Aretxabaleta aquest sistema inclou la recollida de matèria orgànica a través del 5è contenidor. En el cas d'Arrasate, es va a introduir el 5è contenidor per a la recollida selectiva de matèria orgànica.
 • Sistema de recollida Porta a porta, actualment vigent a Antzuola, Bergara, Gatzaga i Oñati i que en breu es posarà en marxa a Aretxabaleta.
Amb caràcter previ a la implantació del sistema porta a porta, la Mancomunitat vol conèixer la composició dels residus, de manera que procedim a l'estudi de caracterització de residus domiciliaris recollits en massa en els municipis d'Aretxabaleta i Arrasate, per tal de determinar el potencial de recuperació de les fraccions reciclables eliminades en el contenidor resta, conèixer les diferències en la naturalesa dels residus generats en les diferents rutes (urbana, industrial i / o rural), i així poder dimensionar de forma precisa les infraestructures i mitjans més adequats per a la recollida de les diferents fraccions que componen aquests residus.
SIGs | Estudi sobre robatoris en punts verds
Els SIG (Sistemes Integrats de Gestió) de Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE,) en col·laboració amb l'Agència de Residus de Catalunya van confiar en sm per realitzar un estudi complet sobre els punts verds, amb especial interès en el tema dels robatoris de material electrònic durant l'any 2014.

Atesa la problemàtica dels robatoris que plantejava el client, sm va desenvolupar un estudi detallat de diversos aspectes relacionats amb els punts verds que permetés tenir el màxim de dades possibles per conèixer així la situació real d'aquestes instal·lacions, tant municipals com comarcals. Els tècnics de sm visitar 67 punts verds per avaluar i valorar el seu estat, van parlar amb els responsables per conèixer la incidència dels robatoris i van estudiar i van plantejar possibles mesures de protecció. Es van crear formularis específics per obtenir dades reals i es van enviar als responsables municipals, a les empreses concessionàries de la gestió dels punts verds i als treballadors de totes les instal·lacions.
 
Per obtenir un major control es van etiquetar amb codis QR 5 televisors i 5 neveres de cada punt verd amb el que sm va poder fer un seguiment total dels electrodomèstics fins a la planta de tractament de Pont de Vilomara. Per finalitzar el projecte es va realitzar un mostreig amb sistemes de geolocalització que van permetre seguir el destí d'algunes de les unitats i estudiar així tot el seu recorregut.
 
Els resultats d'aquests estudis es van plasmar en un dossier final i es van presentar de manera oficial als SIG ia l'Agència de Residus.
AJ. DE RODA DE BERÀ | Tramitació de la bandera blava de les platges

Documentació per a la tramitació de la bandera blava a les platges Llarga i Costa Daurada de Roda de Berà. (2013-2014)

sm sistemes mediambientals va dur a terme l'elaboració de la documentació tècnica per aconseguir la bandera blava a dues platges de Roda de Berà segons els models establerts per l'ADEAC (Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor). L'àmbit de certificació van ser les platges Llarga i Costa Daurada.

Es va recopilar tota la informació necessària a través de documentació de l'Ajuntament de Roda de Berà i, a la vegada, es va treballar per desenvolupar qüestionaris que permetrien conèixer tant l'opinió dels usuaris com l'estat real i els serveis de les dues platges.

Es van crear tres qüestionaris per repartir al municipi i conèixer una opinió general i, en particular, un qüestionari específic per a la platja Llarga i un altre per a la platja Costa Daurada.

DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de Sant Vicenç de Castellet
Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castelellet sm va dur a terme durant entre gener i octubre de 2014 un Cens d'activitats del municipi de Sant Vicenç de Castellet. L'objectiu dels treballs va ser dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per al control de les activitats i la presa de decisions.
Els treballs es van iniciar amb la consulta dels expedients d'activitats de l'arxiu municipal. Es van consultar els expedients compresos entre els anys 1972 i 2014, revisant-un total de 1189 expedients. El posterior treball de camp va permetre descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines. Com a resultat es van detectar 492 activitats presents al municipi.
Les dades obtingudes de cada activitat es van introduir en un Gestor d'Informació d'Activitats desenvolupat per la Diputació de Barcelona per als municipis de la província que conté la següent informació:
 • Dades generals (adreça, telèfon, fax, e-mail de la raó social, representant, i establiment)
 • Legalització i control (llicència i actes de control, ampliacions, canvis de titular)
 • Classificació i tipus d'activitat
 • Dades tècniques (superfícies, coordenades UTM, plantilla, horaris)
 • Dades d'incendis (càrrega de foc, aforament d'incendis, alçada evacuació, risc intrínsec, ...)
 • Fotografia de la façana i llicències escanejades
PATRONAT DE TURISME DE SALOU | Control i certificació de platges

Suport, assessorament i auditoria per al compliment del sistema de gestió basat en la UNE-ISO 13.009:2016 a les platges de Salou. (2014-actualitat)

sm ha estat l'empresa responsable de donar suport i assessorament a l'Ajuntament de Salou per a complir la gestió basada en la UNE-ISO 13.009:2016 (abans UNE 187.001:2011) de les platges de llevant i ponent durant les temporades de bany des de 2014.

Aquesta certificació es va normalitzar a nivell nacional com a norma UNE al 2008, convertint-se en la norma de qualitat UNE 187001: 2008, i actualment està vigent l'edició de 2016 convertint-se en la UNE-ISO 13.009:2016 . 
 
Els principals aspectes que es tenen en compte per a poder arribar a obtenir aquest certificació són: la seguretat, el salvament i primers auxilis, la informació que es dóna a la platja, la neteja i la recollida de residus, el manteniment de les instal·lacions i els equipaments, els accessos, els serveis higiènics, els serveis de menjar i beure, lloguer de material i equipament i la gestió del propi sistema. 
 
Es realitza una auditoria sobre més de 140 aspectes de les platges plantejant enquestes als usuaris per conèixer el seu nivell de satisfacció i presentant documentació gràfica, fotos i informes escrits detallats de cadascun dels punts que ajuden a desenvolupar, adaptar i renovar el sistema de gestió per aconseguir la certificació UNE-ISO 13.009:2016.

 

AJ. TEROL | Projecte LIFE+. Equilibri ambiental sostenible

L'Ajuntament de Terol va posar en marxa a finals de l'any 2012 el projecte "Recovery of the natural periurban area Las Arcillas: sustainable environmental balance" aprovat per la Comissió Europea i que s'emmarca dins del programa LIFE+. L'objectiu d'aquest projecte és la recuperació de l'entorn de les antigues pedreres d'argila situades a l'extraradi del municipi, no només com un espai d'oci integrant-lo en l'entorn urbà de Terol, sinó també contribuint amb això a promoure la mobilitat sostenible i per tant pal·liar el canvi climàtic mitjançant la creació i connexió d'eixos a la ciutat.

Per a aquest projecte, l'Ajuntament de Terol ha confiat en sm per als treballs que s'emmarquen dins de l'acció E.1 Gestió i seguiment del projecte, en la qual s'estableix l'obligació de comptar amb una consultoria externa que dugui a terme els seguiments continus de les activitats previstes, l'avaluació dels resultats i els objectius aconseguits. Entre les diferents tasques que du a terme l'equip tècnic de sm, destaquen:

a) Definició i presentació d'un sistema de seguiment i avaluació del projecte, desenvolupant un sistema d'indicadors de procés i d'abast dels resultats i impacte.
b) Realització d'una valoració del projecte per part de la ciutadania sobre el grau de coneixement del projecte i les seves actuacions, la valoració de resultats, etc.
c) Assessorament a l'Ajuntament de Terol en el compliment dels requisits establerts per la Comissió Europea, elaborant l'informe inicial, els informes intermedis i de desenvolupament així com l'informe final de seguiment i avaluació del projecte.
d) Desenvolupament de tasques de relació i contacte amb les unitats administratives de l'Ajuntament afectades per l'execució dels treballs.

ECOEMBES | Control de qualitat del servei i nombre de contenidors

Servei de control de qualitat del servei i del nombre de contenidors. (2013-2019)

L'objectiu és auditar l'estat dels contenidors de paper-cartró (blau) i envasos (groc) que els ajuntaments tenen ubicats a les seves vies públiques. Els auditors d' sm, sistemes mediambientals s'avaluen per cada contenidor les següents característiques:

- Estat del cos,
- Percentatge d'ompliment,
- Boques,
- Elements d'elevació,
- Serigrafia,
- Tipologia de contenidor (càrrega lateral, càrrega posterior, soterrat, etc.)

Prèviament a la inspecció, els tècnics de sm es posen en contacte amb els municipis i els demanen l'inventari de contenidors i freqüències de recollida per establir les rutes de les auditories. El control normal a un Ajuntament arriba al 25% dels contenidors instal·lats. Tota la informació presa juntament amb les fotografies dels contenidors s'incorporen a una aplicació informàtica que s'envia directament a Ecoembes per a la seva avaluació. En el projecte treballen actualment 4 equips de camp més un equip coordinador a les oficines.

OLSER IMPREMTA | Actualització legislativa

El servei que s'ha prestat a l'empresa OLSER IMPREMTA, situada a Olot, durant els anys 2009-2010 s'engloba dins dels treballs d'identificació i actualització de legislació ambiental que porta a terme l'equip de sm, sistemes mediambientals a través de la eina legislativa sm legis.

Durant aquest període de temps, els tècnics de sm realitzar una auditoria legal de les instal · lacions i l'activitat productiva de OLSER identificant amb això la normativa mediambiental i els requisits legals ambientals que els aplicaven.

Un cop realitzada aquesta primera identificació, es va dissenyar un perfil d'usuari en el sm legis per OLSER IMPREMTA, bolcant tota la legislació i requisits que aplicaven a l'activitat de l'empresa. D'aquesta manera, el responsable de medi ambient de OLSER podia accedir on line a l'aplicatiu i consultar la normativa ambiental, a més de realitzar el seguiment cada un dels requisits legals d'obligat compliment que els afectaven, donant compliment als requeriments que establia el seu Sistema de Gestió Ambiental basat en la Norma ISO 14001:2004.

Com en la resta d'usuaris del sm legis, tota la informació continguda en el perfil de OLSER s'actualitzava mensualment, garantint d'aquesta manera la inclusió de totes les novetats legislatives que afectaven l'empresa.

WASHTRUCK | Seguiment Integral de Gestió Ambiental (SIGA)

Des de l'any 2003 fins ben entrat l'any 2010, la nostra empresa va realitzar el projecte d'externalització del Departament de Medi Ambient de l'empresa WashTruck SL, dedicada al sector de rentadors de cisternes.

El projecte consistia en l'assignació d'un equip de suport d'experts en Medi Ambeint que donés cobertura i solució a totes les problemàtiques derivada de la gestió administrativa i legal de l'empresa en matèria de medi ambient.

Es van obtenir diversos èxits en el present projecte, com van ser la tramitació de la llicència ambiental, l'obtenció del certificat europeu de rentadors de cisternes, la consecució del certificat Europeu SQAS (Safety and Quality Assessment System) de rentat.

Addicionalment, es van gestionar tot tipus de documentació periòdica, com és:
1. - La Declaració Anual de Residus Industrials (DARI),
2. - La Declaració d'Usos i Contaminació de l'Aigua (DUCA),
3. - La realització d'un EMRE (Estudi de Minimització de Residus Especials)
4. - El control documental de fulls de seguiment i fulls de control.

De forma excepcional es van realitzar tramitacions contra d'expedients administratius de diferent índole i sancions, reduint en la majoria dels casos els imports punitius.

VIDROCICLO | Control de Qualitat de vidre triturat de Vidre

Control de Qualitat de vidre triturat de Vidre en plantes de selecció. (2008-2009)

Sol·licitat per l'empresa de reciclatge de vidre Vidrociclo amb l'objectiu de determinar la qualitat del vidre reciclat per fosa que és enviada a la planta de Sant Jorge situada a Montblanc (Tarragona) des de diferents països de la Unió Europea.
 
Els controls de qualitat es realitzen tres cops l'any i consisteixen en la separació de mostres aleatòries de vidre segons la seva granulometria (material major de 50 mm, material entre 50 i 5 mm, material menor de 5 mm), per a posteriorment estudiar la seva composició: vidre, metalls magnètics, metalls no magnètics i altres materials.
 
Un cop realitzat el treball de camp s'elabora un informe en què es recullen les dades analítiques i es comparen amb els límits de qualitat fixats per l'Associació de Recuperadors de Vidre per determinar si és possible la seva reutilització en plantes de fabricació de vidre.

 

 
UIC | Legalització de les instal·lacions de la UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA

El 2008 la UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA (UIC). es va posar amb contacte amb sm per a la legalització de les instal·lacions que disposa al municipi de Sant Cugat del Vallès, dins de l'edifici pertanyent a l'Hospital General de Catalunya.

Per a l'obtenció de la llicència d'activitats i el certificat de compatibilitat urbanística  sm redactar un projecte tècnic amb el contingut següent:

 • descripció de les instal·lacions
 • descripció de l'activitat a desenvolupar
 • Informació relativa a incendis
 • dades relatives al consum de recursos naturals (energia i aigua)
 • dades relatives al medi ambient (aigües residuals produïdes, emissions a l'atmosfera, soroll i generació de residus)
 • plànols

El 2009 va tornar a contactar amb sm per sol·licitar l'ampliació de la llicència d'activitats obtinguda per la qual cosa va ser necessari la redacció d'un nou projecte de similar contingut però circumscrit a la zona ampliada.

SM | sm_legis: servei de legislació mediambiental
sm, sistemes mediambientals té implantat fa diversos anys un sistema d'identificació i actualització de legislació basat en una eina informàtica denominada sm legis, que té com a principal objectiu assistir als nostres clients en les tasques de manteniment i actualització periòdica de la legislació ambiental, de seguretat industrial i prevenció de riscos laborals.
 
El sm legis es basa en una aplicació informàtica on line. Tot aquest sistema està orientat a assegurar una adequada identificació i actualització de la normativa i els requisits legals que afecten cada un dels usuaris i garantir el compliment dels mateixos, tal com s'estableix en els diferents sistemes de gestió ambiental (ISO 14001 : 2004 i EMAS) que les organitzacions tenen implantats.
 
Les principals característiques del sm legis són:
- Presentació i visualització en línia de les normes i requisits actualitzats
- Motor de recerca, tant de normativa com de requeriments específics.
- Sistema d'alertes de manca de compliment dels requisits legals
- Agenda d'pròxims seguiments
- Butlletins periòdics d'actualització
- Consulta de textos normatius en versió pdf.
 
L'equip tècnic de smsistemes mediambientals és l'encarregat d'actualitzar periòdicament la normativa que s'aplica als diferents usuaris del sm legis, a més d'oferir una atenció personalitzada en la resolució de dubtes referents a la interpretació de normativa.
SAFIC-ALCAN | Estudi de minimització de residus especials

Estudi de minimització de residus especials. (2005)

En virtut del que estableix el RD 952/97, "Disposició addicional segona es requereix que en un termini de quatre anys (...) els productors de residus tòxics i perillosos han d'elaborar i remetre a la comunitat autònoma corresponent un estudi de minimització d'aquests residus per unitat produïda, comprometent-se a reduir la producció de residus tòxics i perillosos, en la mesura de les seves possibilitats. L'estudi de minimització de residus especials dóna compliment a aquest requeriment normatiu.

L'estudi contempla les següents fases: Identificació dels residus perillosos generats, identificació dels productes o béns que generen els residus perillosos, quantificació dels residus perillosos i els productes / béns associats, identificació i selecció de mesures per minimitzar els residus descrits, avaluació de la viabilitat tècnica i econòmica de les mesures seleccionada/es i estimació dels residus i els productes / béns associats que es generaran en els propers quatre anys.

L'estudi va ser realitzat en el magatzem de Safic-Alcan de Sta. Perpètua de Mogoda per un tècnic superior amb una durada de 3 mesos, i es van plantejar alternatives d'emmagatzematge que van permetre planificar una generació de residus de tan sols 0,008 t residu/tona de matèria distribuïda. Les propostes de minimització van ser la utilització d'una eina informàtica de gestió que reduïa la generació de residus per caducitat i en la millora dels processos de càrrega i descàrrega per minimitzar la generació de residus per trencaments d'envasos i contaminacions de matèries.