DIP. BARCELONA | Cens i pla de verificació d'activitats de Cardedeu

Elaboració d'un cens d'activitats i d'un pla de verificació d'activitats al municipi de Cardedeu. (2018-2019)

La Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Cardedeu promouen de forma conjunta la realització d'un cens d'activitats del municipi, amb l'objectiu de dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per al control de les activitats i la presa de decisions.

Aquest projecte té dues vessants diferenciades:

 • Per una banda, la realització d'un cens que inclourà totes les activitats i instal·lacions, públiques i privades, classificades i no classificades, que es desenvolupin al terme municipal de Cardedeu amb l'objectiu de proporcionar a l'Ajuntament la informació necessària per a poder prendre les decisions i iniciatives oportunes conduents a la correcta gestió de les activitats tenint en compte els mitjans tècnics i administratius municipals. 
 • I per altra banda, l'elaboració d'un pla de verificació de les activitats i establiments subjectes a comunicació o a declaració responsable segons la normativa d'intervenció administrativa de les activitats i establiments i l'elaboració del programa de verificació del primer any.
AJ. COLLADO VILLALBA | Control de qualitat de la recollida de RSU

Servei d'Assistència Tècnica per al seguiment, control i informe del contracte dels serveis de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i manteniment de papereres i contenidors del municipi. (2018-2020)

sm, sistemes mediambientals va guanyar la licitació publicada per l'Ajuntament de Collado Villalba per al control de la qualitat dels serveis de recollida d'escombraries i neteja viària. L'equip tècnic de sm, ubicat a la seu de l'Ajuntament diàriament planifica i realitza els controls de tots dos serveis avaluant la seva adequació a les característiques fixades en el contracte entre l'empresa prestadora del servei i l'Ajuntament, encarregant-se dels treballs de verificació de les següents actuacions i tasques vinculades al servei:

Recollida de les diferents fraccions de RSU - Contenerització - Neteja i manteniment - Transport - Freqüències i horaris - Altres serveis dins de l'abast del servei - Control documental de personal i maquinària responsable del desenvolupament del servei - Control i supervisió de qualsevol tipus de documentació emesa per la concessionària en el desenvolupament del contracte - Control de la coordinació d'activitats empresarials - desenvolupament de projectes tècnics dins l'àmbit del contracte de referència que estimi necessari l'Ajuntament de Collado Villalba.

 

 

CONSELL DE MALLORCA | Caracteritzacions de fracció resta

Caracteritzacions de la fracció resta en el marc del Projecte Interreg-Med BlueIslands a Mallorca. (2018)

Seguint les indicacions descrites dintre del projecte europeu Interreg-Med BLUEISLANDS on es demana un estudi de la composició dels residus trobats per tipologia de zona, el Consell de Mallorca, sol·licita la realització d'unes caracteritzacions d'un circuit de fracció resta del municipi de Calvià.

Tal i com s'especifica dins del projecte BLUEISLANDS, les caracteritzacions s'han realitzat segons la norma ASTM 5231-92 (rev. 2008) "Standard Test Method for Determination of the Composition of Unprocessed Municipal Solid Waste". La norma ASTM 5231-92 considera que el numero de mostres a caracteritzar varia en funció dels components més presents al material a caracteritzar. 

Aquestes caracteritzacions es duen a terme la primera setmana (incloent dissabtes i diumenges) de cada mes durant els mesos de Juliol, Agost, Setembre, Octubre i Novembre.
Adicionalment, també es fa la caracterització d'un circuit de recollida del material de les papereres de la platja de la Torà de dilluns a divendres durant els mateixos mesos.

ACCIONA AGUA | Caracterització del contenidor resta

Caracterització de les diferents fraccions de residus recollides al contenidor verd al municipi de Molina de Segura (Múrcia). (2018)

ACCIONA Agua confia en sm per tal de satisfer la necessitat de conèixer la composició dels residus del contenidor de la resta del municipi de Molina de Segura (Múrcia).

Les caracteritzacions són realitzades en diferents tipologies urbanes dins el municipi. En el transcurs de les jornades de treball es van caracteritzar a peu de carrer un total de 18 contenidors del municipi, 3 a cadascuna de les zones d'interès sol·licitades (centre urbà, pedanies, urbanitzacions, polígons industrials, zones d'horta i zones de camp).

S'extreu un mínim de 60 kg de mostra de cada contenidor i es procedeix a la separació en 9 categories (fraccions) subdividides per a més precisió:

 • Matèria orgànica (menjar, poda), Paper i Cartró (paper, cartró), Vidre, Plàstic (PET, PEAD, PP, PVC, PS), Bricks, Metalls fèrrics, Metalls alumínics, Terres i runes, Altres (tèxtil, tèxtil sanitari, RAEES, residus especials, altres metalls, fusta no procedent de poda, voluminosos)
SEMESA | Caracterització de bales de bric

Caracterització de bales de cartró per a begudes i aliments (brics) a la planta de selecció d'envasos lleugers. (2018)

L'objectiu del projecte contractat per SIRESA és la prestació de serveis de caracterització de 4 bales de cartró per a begudes i aliments (BRICK) a la planta de tractament de Gavà-Viladecans.

La metodologia emprada ha estat la següent:

1. Neteja de la superfície de treball i descàrrega del material a la zona habilitada per la planta en superfície llisa i pavimentada.

2. Dimensionament i obertura de la bala.

3. Separació de la mostra en les següents fraccions: Material sol·licitat: BRICK. Impropis: PET, PEAD, film, altres plàstics, acer, alumini, paper / cartró, altres impropis

4. Verificació de materials separats i realització del reportatge fotogràfic.

5. Registre dels resultats de cada mostreig en la Fitxa de Caracterització.

TIRME | Caracterització de residus de platja de descàrrega i de rebuig

Caracterització de residus de platja de descàrrega i de rebuig al Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca (TIRME). (2018-actualitat)

TIRME, empresa concessionària del servei públic de gestió de residus urbans a Mallorca, confia en sm per dur a terme el servei de caracterització de residus a diferents instal·lacions, facilitant les mostres de la platja de descàrrega i de rebuig perquè els tècnics de sm procedeixin a la separació en les fraccions especificades a les instalacions del Parc de Tecnologies ambientals de Mallorca.

La metodologia seguida, consensuada prèviament amb TIRME, és la següent:

 • Neteja de la superfície de treball i descàrrega del material de la mostra (100 kg en el cas de residus de platja de descàrrega i 50 Kg per a material de rebuig).
 • Separació del material d'acord a les fraccions establertes.
 • Verificació de materials separats i realització del reportatge fotogràfic.
 • Anotació dels resultats de cada mostreig en la Fitxa de Caracterització i signa per la persona responsable de la caracterització.
 • Emissió de l'informe corresponent

 

AMB | Caracterització de mostres de neteja viària

Servei per a la realització de 60 caracteritzacions de residus de recollida viària. (2017-2018)

L'Àrea Metropolitana de Barcelona ha confiat en sm per dur a terme el servei de caracteritzacions de residus de recollida viària dels diferents circuits de recollida entrats a la planta de transferència de Gavà-Viladecans, segons la planificació que acordada entre les diferents parts actuants. Aquests treballs d'anàlisi permetran assolir l'objectiu determinar quina és la qualitat i tipologia d'aquest residus segons la seva procedència.

A partir de l'entrada del material, s'identifica la mostra/circuit i es procedeix a la seva pesada, passant llavors a la seva separació dels materials en les seves fraccions i subfraccions:

 • Valoritzables: Fusta, Paper i cartró, Plàstic no-envàs (rígid), ferralla voluminosa, envasos i no-envasos, PET, PEAD, MIX, Fèrric, Alumini, PEBD, Vidre (envàs i no-envàs), bateries.
 • RAEES: FR1, FR2, FR3, FR4, FR5.
 • No valoritzables: Matèria Orgànica, Fracció Vegetal, Tèxtil, Matalassos, Butà, Runa i restes d'obres, Altres residus especials, Voluminosos multimaterials i compostos, Altres i inclassificables.

Totes les fraccions i subfraccions són fotografiades un cop destriades, i passen un control de qualitat per part del personal d'sm, on es torna a comprovar de forma dirigida el contingut dels diferents contenidors.

SIGFITO | Caracterització d'envasos agraris

Caracterització de residus d'envasos agraris en 44 punts de recollida. (2018-2020)

Sigfito Agroenvases SL és un sistema col·lectiu creat amb l'objectiu de gestionar la recollida d'envasos buits agraris per donar-los un tractament mediambientalment correcte.
Sigfito el formen un conjunt d'empreses adherides que posen al mercat productes agraris, les quals porten a l'etiqueta dels seus envasos el logotip que acredita que participen en el sistema de recollida.
 
Les caracteritzacions són normalment d'un dia de durada i estan dirigides a determinar el percentatge d'impropis (envasos sense logo Sigfito) que es troben a les borses de recollida disponibles a les plantes d'emmagatzematge i tractament. La quantitat mínima a caracteritzar per jornada és de 35 bosses de recollida d'envasos. Finalitzada la separació i classificació dels residus, es procedeix al pesat i anotació de dades en el full resum, i es conclouen els treballs amb el reportatge fotogràfic de les diferents fraccions classificades.
 
Es realitzen 44 caracteritzacions anuals en instal·lacions d'Andalusia, Catalunya, Aragó, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Illes Canàries, Extremadura, Galícia, Castella i Lleó, Castella-la Manxa.

COGERSA | Caracterització de residus domèstics mesclats

Servei de determinació de la composició macroscòpica dels residus domèstics mesclats d'Astúries (projecte coPEREDA 2020). (2018)

COGERSA diposita la confiança en sm per a la prestació d'un servei de caracterització macroscòpica dels residus domèstics mesclats (RDM) d'Astúries en el context del projecte coPEREDA 2020, l'objectiu del qual és investigar la valorització energètica i química de residus en centrals de llit fluid circulant.

L'abast dels treballs inclou les tasques de planificació del mostreig degudament fonamentada, el clivellatge dels lots, el seu mostreig, la preparació de les mostres incloent la seva manipulació, les caracteritzacions macroscòpiques pròpiament dites, la determinació dels atributs (envàs/no envàs, malbaratament aprofitable/no aprofitable, etc.), l'expressió de resultats en brut (incloent humitat) i en pes sec, l'anàlisi crítica dels resultats, la seva contextualització amb campanyes anteriors i amb l'entorn d'Astúries, i la preparació dels informes detallat i executiu.

Tots els mostrejos es realitzen a les instal·lacions de complex de tractament de residus de Serín, on arriben els Residus domèstics mesclats d'Astúries en camions recol·lectors i contenidors de transferència.

AJ. BARCELONA | Caracteritzacions de la fracció orgànica

Caracteritzacions de circuits de recollida de la FORM de procedència comercial i domiciliària de la ciutat de Barcelona. (2010-actualitat)

El Centre de Coordinació de la Contracta dels Serveis de Neteja de l'Espai Públic i Recollida de Residus Municipals de la Ciutat de Barcelona porta des de 2010 comptant amb els serveis dels equips de caracterització de residus d'sm per portar a terme les caracteritzacions de residus provinents dels diferents circuits de recollida de la fracció orgànica de residus municipals procedents de comerços i domicilis de la ciutat de Barcelona.

Un dels objectius prioritaris en la recollida de la fracció orgànica aconseguir la máxima qualitat possible d'aquesta fracció. En aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona ha implantat un programa de seguiment de la qualitat de la FORM comercial i domiciliària que es desenvolupa anualment. Per poder aconseguir aquest objectiu es porta a terme un control de la qualitat dels residus recollits mitjançant caracteritzacions de la fracció orgànica a la planta d'Ecopoarc-1.

Amb l'anàlisi de les dades de caracterització de la FORM domiciliària es poden detectar els barris de la ciutat amb pitjors resultats i definir llavors accions comunicatives específiques. Igualment, amb l'anàlisi de les dades de caracterització dels itineraris de recollida de la FORM comercial es podran detectar els establiments que pressumptament no separen correctament els residus.

ECOEMBES | Caracterització i control de qualitat de residus

Serveis de caracterització de residus, control de qualitat de materials, controls d'estoc i determinacions d'humitat i brutícia a Catalunya i Illes Balears. (2018-2020, 2021-2022)

Ecoembes va confiar a sm, sistemes mediambientals la prestació dels serveis a 15 instal·lacions de la zona geogràfica de Catalunya (40%) i Illes Balears, consistents en:

 • Caracterització de residus
 • Control de qualitat de materials recuperats en plantes de selecció, plantes d'escombraries en massa, instal·lacions de recicladors/recuperadors i altres instal·lacions semblants
 • Control d'estocs de materials recuperats en plantes de selecció, plantes d'escombraries en massa i instal·lacions de recuperadors/recicladors
 • Determinacions d'humitat i de brutícia adherida

Tots aquests serveis es desenvolupen segons metodologies, manuals, procediments i instruccions tècniques d'Ecoembes, complint les especificacions que es determinen al plec tècnic. Per a això, sm posa a disposició d'Ecoembes diferents equips de caracteritzadors que realitzen les visites necessàries a les 15 instal·lacions indicades, amb els mitjans materials necessaris per al desenvolupament de les diferents tasques (vehicles, EPI, bàscules, dispositius digitals i material específic ...), elaborant un detallat informe de cada actuació, acompanyat per un reportatge fotogràfic que il·lustra el procés de principi a fi.

DIP. BARCELONA | Verificació del compliment de normativa

Campanyes de verificació del compliment de la normativa exigible als establiments comercials en l'àmbit de la informació als consumidors en els municipis de la província de Barcelona, ​​exceptuant la capital. (2017-2018)

La Diputació de Barcelona ha comptat amb sm per a la realització de la campanya informativa i explicativa adreçada a establiments comercials de més de 30 municipis sobre els elements de bàsic compliment en matèria normativa exigible. Un equip d'informadors d'sm ha informat sobre aspectes de compliment lingüístic, informació bàsica relativa a l'tiquet de compra i factures, obligatorietat de disposar de preus visibles al públic o de disposar de fulls de reclamacions oficials, obligatorietat d'incloure el lloc de procedència de certs productes ...

En aquesta campanya s'ha interactuat amb més de 2.000 establiments comercials, generant els corresponents informes de compliment per àmbit territorial (municipi) i diferenciant les visites segons tipologia d'establiment:

 • Visita a establiments comercials situats en mercats municipals no sedentaris (ambulants)
 • Visita a establiments comercials situats en zones comercials
DIP. BARCELONA | Verificació d'activitats comunicades de 5 municipis de Barcelona

Pla i programa de verificació d'activitats comunicades dels municipis de Collbató, Sant Climent de Llobregat, El Papiol, Sant Esteve Sesrovires, Les Cabanyes. (2018)

Els plans i programes de verificació es realitzen per tal d'organitzar, donar periodicitat, planificar i establir la metodologia de les actuacions de comprovació sobre les activitats i els establiments subjectes a règims de declaració responsable i comunicació prèvia, amb l'objectiu de comprovar que compleixen amb els requisits establerts en les normes que els siguin aplicables.

Per a poder elaborar els plans i els programes de verificació dels municipis que la Diputació de Barcelona ha confiat a sm, es fa una revisió prèvia de la classificació de les activitats i un cribatge per separar les activitats que entren o no en el pla de verificació. Aquest pla defineix els objectius i les prioritats de les accions de verificació i sobre aquesta base fixa els criteris que s'aplicaran per establir l'ordre cronològic de les verificacions.

A continuació es redacta el programa de verificació segons el model de la Diputació de Barcelona, implementant el pla de verificació i contenint la previsió de les actuacions de verificació que s'han de dur a terme. El programa permet l'execució del pla dins d'un marc flexible als canvis, ja que es pot adaptar a nous requeriments o necessitats, a la comunicació de noves activitats, al cessament d'activitats existents, els recursos disponibles i en l'experiència adquirida durant la seva implantació.

AJ. MASNOU | Control dels serveis de neteja i recollida de residus municipals

Servei d'assistència tècnica i assessorament en el contracte de serveis de recollida de residus, neteja viària, passeig marítim i platges del municipi. (2017-2020)

L'Ajuntament del Masnou ha confiat en sm per a portar a terme aquest projecte de control i supervisió dels serveis de neteja i recollida de residus del municipi, que inclou la recollida de residus de totes les seves fraccions (FORM, envasos, paper-cartró, vidre i resta), la recollida de mobles i residus voluminosos, d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i de piles, el transport dels residus, el manteniment de contenidors de totes les fraccions (inclosos els soterrats), la neteja dels contenidors, neteja viària i buidat i neteja de les papereres, neteja del passeig marítim i de les platges.

L'equip tècnic d'sm responsable del servei, format per un coordinador tècnic i un inspector de camp, s'encarrega de la supervisió, coordinació i gestió diària de les tasques a realitzar així com de tasques complementàries (seguiment, inspecció i control d'execució), de la interlocució amb l'empresa prestadora dels serveis, i de la coordinació amb els tècnics municipals, a més de donar assessorament tècnic, econòmic i de formular propostes de millora.​

ECOVIDRIO | Determinació de la qualitat de vidre en plantes rsu

Verificació extraordinària de la qualitat de vidre en Plantes de tractament d'Urbaser-Granada. (2017)

Durant l'últim trimestre del 2017 Ecovidrio va sol·licitar a sm, sistemes mediambientals realitzar uns treballs extraordinaris per a la verificació de la qualitat del vidre d'unes mostres específiques a la planta de tractament ECOCENTRAL Granada-Alhendin.

Un equip especialista en caracteritzadors de sm es va desplaçar a la planta per procedir als treballs de verificació, consistents en la caracterització de 6 mostres al novembre i 4 mostres al desembre de 20 kg cadascuna de material, procedint a la separació granulomètrica (<> 10 mm) i per fraccions: vidre, opal, infusibles (porcellana, pedres no rodants i argiles), o-gravetes (pedres rodants), metalls fèrrics, metalls no-fèrrics, plàstics, matèria orgànica i altres impureses.

Amb les dades obtingudes en els treballs de camp, l'equip tècnic va realitzar els corresponents informes adjuntant les fotografies dels processos, que posteriorment es van lliurar a Ecovidrio en format digital.

CRACK HOGAR | Auditoria de Residus

Auditoria de residus del magatzem logístic de l'empresa Crack Hogar a Vilanova i la Geltrú. (2017)

L’objecte d’aquesta auditoria és la descripció dels residus produïts per l’activitat, comprovar que es realitza una gestió adequada dels residus generats i quantificar la producció anual real o estimada dels residus que es gestionen. Aquesta auditoria consisteix en la caracterització i identificació de la generació de residus a les instal·lacions del magatzem logístic de Vilanova i la Geltrú de l'empresa Crack Hogar, dedicada a la venda d'articles per a la llar i decoració durant la jornada de treball, per tal de poder identificar punts degeneració de residus i quantificació dels mateixos.

 • Identificació dels tipus de material residual generat a les instal·lacions.
 • Identificació dels punts de generació.
 • Quantificació dels residus generats al llarg de diferents períodes i projecció prevista anual.

Donat que l’activitat genera poca quantitat de residus, es varen acumular per un període d’una setmana. Durant la inspecció es va comprovar el tipus de residus generats i es van quantificar tots aquells que es gestionen a través de recollides municipals, pesant-los si calia amb un dinamòmetre digital.

C. BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS | Caracterització fracció orgànica i rebuig

Servei de caracterització de la FORM i fracció resta de la planta de compostatge de Manresa. (2017)

El Consorci del Bages per a la Gestió de Residus contracta els serveis d'sm amb l'objectiu de la inspecció i control de la qualitat de la fracció orgànica de la planta de compostatge, pel compliment de la llicència ambiental de la planta de compostatge corresponent al tercer trimestre de 2017. L'àmbit funcional del servei és el Parc Ambiental de Bufalvent, i les tasques de caracterització es realitzen a la planta de compostatge segons el protocol de l'ARC.

El procediment de la caracterització segueix els següents passos:

 • Entrada de material (identificació de lot/circuit) -> pesada material (identificació de lot) -> Descàrrega -> Homogeneïtzació del lot -> presa de mostra -> quarteigs i homogeneitzacions successives (fins a mostra de 250 kg) -> Pesada de mostra -> Caracterització (separació en fraccions i subfraccions) -> Resultats i redacció informes.

Es realitzen un total de 34 caracteritzacions de FORM i 4 de rebuig de planta, adjuntant als informes de resultats un minuciós reportatge fotogràfic on s'inclouen fotografies del Lot, la Mostra, la FORM i FV seleccionada, així com de les diverses fraccions residuals d’impropis.

GOV. d'ANDORRA | Estudis Modecom de caracterització de residus

Caracterització de residus segons metodologia MODECOM de fraccions rebuig, vidre, envasos i paper/cartró d'Andorra. (2014-2017)

El Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern d'Andorra ha confiat en sm des de 2014 per a l' estudi Modecom de caracterització de residus, que consisteix a obrir, destriar i quantificar les fraccions que es troben dins les bosses d’escombraries de la fracció de rebuig dels residus sòlids urbans (RSU) i també de la recollida selectiva (vidre, envasos i paper/cartró) que arriben al Centre de Tractament de Residus (CTR) segons un protocol (estàndard) conegut com a MODECOM. Gràcies a això, es pot analitzar quins residus hi ha i en quina quantitat hi són presents, i també es pot saber quins haurien d’haver estat destinats a la recollida selectiva, com els envasos, el paper i el cartró, el vidre o altres components que es recullen en deixalleries com ara ferralla, petits aparells electrònics i cablejat, etc. Durant el període 2014-2017 s'han realitzat un total de 108 caracteritzacions.

Per a la caracterització es prenen mostres de totes les parròquies. Els mostrejos es fan amb cadència mensual per tenir una millor representativitat de les dades i evitar períodes atípics o excepcionals. Els residus analitzats són separats minuciosament com a mínim en 13 fraccions diferents (puntualment 50 sots-fraccions) i pesats per determinar la proporció de residus present a les bosses d’escombraries, establir l’eficàcia de les recollides selectives i conèixer els components valoritzables.

DEFESA | Caracterització de residus de paper-cartró

Caracterització de residus de paper-cartró procedent de recollides del contenidor viari blau, compactadores, confiscacions i recollida de cartró comercial. (2017)

L'objecte del projecte és obtenir resultats de la caracterització de 4 procedències de residus de paper-cartró per determinar la seva composició segons especificacions del Grup Defesa:

 • Paper-cartró procedent de compactadores de grans generadors
 • Recollida de cartró comercial
 • Paper-cartró procedent de la recollida del contenidor blau-iglú
 • Paper-cartró procedent de confiscacions de la Policia

L'equip especialista en caracteritzacions de sm, després d'aconseguir una mostra homogènia i representativa mitjançant homogeneïtzació, separació i quarteigs successius, es procedeix a la separació manual de materials en les diferents fraccions:

 1. Material sol·licitat: paper, cartró
 2. Impropis: plàstics, vidre, fusta, bric, metalls, altres
ICL IBERIA SURIA & SALLENT | Auditoria Interna del Sistema de Gestió Ambiental

Auditoria interna del Sistema de Gestió Ambiental segons ISO 14001:2015. (2017)

ICL Iberia Súria & Sallent (abans IBERPOTASH, SA) és una companyia del sector miner dedicada a l'extracció, tractament i comercialització de sals sòdiques i potàssiques. sm ha realitzat una auditoria del seu sistema de gestió ambiental a les seves instal·lacions situades al Bages. El sistema de gestió està basat en la norma ISO 14001:2015 i l'auditoria es va realitzar a les ubicacions de Súria (oficines centrals, planta de tractament de minerals, planta de cristal·lització), Sallent (planta de tractament de minerals), Cabanasas (extracció de minerals) i Vilafruns (extracció de minerals).
 
L'auditoria va ser realitzada seguint la metodologia establerta a la norma ISO 19011:2012, a finals de maig de 2017. Els seus objectius van ser verificar:
 
 • L'adequació del sistema amb la norma ISO 14001: 2015, La conformitat de les activitats respecte als documents del sistema de gestió, El grau d'implantació i eficàcia del sistema de gestió, La coherència del sistema de gestió amb la política de l'organització, El compliment dels requisits legals aplicables per part de l'organització
Com a resultat es va emetre un informe d'auditoria el contingut del qual incloïa les no conformitats i observacions trobades, així com els punts forts i oportunitats de millora.