FGC | Elaboració d'un Pla de Gestió de Residus

El 2011 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) va contactar amb sm per a l'elaboració d'un Pla per a la Gestió dels Residus produïts en els tallers de Martorell. L'objectiu dels treballs és identificar la totalitat dels residus produïts, analitzar la gestió realitzada, proposar accions per millorar la seva gestió i organitzar un punt net per centralitzar la seva gestió en un únic punt dins de la instal·lació.

La primera fase va consistir en identificar tots els residus produïts en la instal·lació i la gestió realitzada. Analitzades les dades obtingudes es van proposar millores conduents a una millor gestió dels mateixos així com a la minimització de les quantitats produïdes. Amb aquestes dades es va elaborar un informe preliminar en el qual s'incloïa una proposta d'organització de la deixalleria així com models d'etiquetes i cartells per identificar els residus i les zones de disposició.

La segona fase va consistir en l'elaboració d'un procediment operatiu de gestió dels residus en els tallers. En el procediment es definia la gestió a realitzar així com les responsabilitats i l'arxiu de la documentació generada.
L'objectiu últim d'FGC era la contractació d'una empresa externa que portés a terme la gestió integral dels residus produïts en el taller. sm va realitzar un estudi econòmic del cost que podria suposar per a FGC la gestió dels residus tenint en compte les millores proposades. Per a això es van contactar amb diversos gestors i transportistes de residus amb l'objecte de poder tenir un cost aproximat.

 

 

FCC | Caracteritzacions FORM a Sant Andreu de Llavaneres

Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) ha promogut la realització de les caracteritzacions de la recollida selectiva procedent del municipi de Sant Andreu de Llavaneres. Aquest projecte es va dur a terme a la Planta de Tractament Integral de Residus de Mataró durant el mes de febrer de 2013, realitzant un total 3 caracteritzacions.

El principal objectiu de les caracteritzacions consistir a determinar el grau de qualitat de la recollida selectiva. D'aquesta manera també es pot conèixer la potencialitat dels residus impropis que podrien haver anat a recollida selectiva però que van escapar d'ella.

Per a això, scompta amb un equip que atresora més de 6 anys d'experiència en l'àmbit de les caracteritzacions. Entre ells, dos tècnics es van encarregar de la identificació i control de les tres mostres analitzades, seleccionant residus de: orgànica, paper-cartró, vidre, poda, plàstics, tèxtils, entre d'altres.

Aquestes caracteritzacions quedar reforçades per un reportatge fotogràfic per poder arribar a resoldre possibles dubtes derivats d'aportacions per part d'alguna entitat implicada, ja sigui FCC, el mateix Ajuntament, les empreses de tractament o l'Agència de Residus de Catalunya.

FCC | Control sonomètric de soroll

Control de l'emissió de soroll a l'exterior en les bases de vehicles de FCC a Mallorca (2006-2009).

sm va dur a terme per FOMENT DE CONSTRUCCIONS I CONTRACTES, SA controls dels sorolls emesos a l'exterior en les bases de vehicles de recollida d'escombraries i neteja viària situades als municipis de Palma, Campos i Andratx. Aquests controls van ser realitzats al març de 2006 i posteriorment al setembre de 2009.

La realització dels controls tenia per objecte seguiment aspecte ambiental soroll en el marc del Sistema de Gestió implantat a les bases de vehicles i comprovar el compliment dels límits d'immissió establerts en les ordenances dels respectius municipis.

El 2006 l'objectiu dels controls era mesurar el soroll generat per les sortides dels vehicles, de manera que els controls es van realitzar a les hores en què aquests sortien de les respectives bases, tant en horari diürn com nocturn.

El 2009, en canvi, l'objectiu era controlar l'emissió de soroll a l'exterior de l'activitat de la base (oficines, operacions de manteniment, ..) excloent la sortida dels vehicles. Els mesuraments es van realitzar també en horari diürn i nocturn, excepte la base de Campos que no presenta activitat durant el període nocturn.

Els mesuraments es van realitzar seguint les metodologies establertes en les ordenances en cada municipi.

ECOVIDRIO | Control de qualitat d'envasos de vidre

Control de Qualitat d'Envasos de Vidre en plantes de selecció. (2004-2013)

El projecte té com a objectiu l'avaluació i el control de qualitat del tractament del vidre dipositat a l'iglú pels ciutadans des de la seva entrada en planta fins a la seva tramesa a la fosa per realitzar nou vidre. Es treballa en 8 plantes de tractament situades a Mollet del Vallès (Barcelona), Prat de Llobregat (Barcelona), Montblanc (Tarragona), Sagunt (València), Caudete (Albacete), Cadrete (Saragossa), Llodio (Vitòria) i Ajalvir (Madrid). Cada planta és visitada pels nostres tècnics un mínim de 3 vegades l'any: febrer o març, juny o juliol, octubre o novembre. L'avaluació del vidre en planta es divideix en 3 tipus d'anàlisi:

 • Caracterització d'entrada: Separació manual de 200 kg de material procedent d'una mostra.
 • Procés productiu i caracterització de KSP o rebuig: Es diposita tot el material per tractar i pesar la massa de les diferents sortides. Un cop analitzat el procés productiu de la planta s'agafa una mostra de 80 kg de material de rebuig o KSP i es caracteritza en vidre i impropis.
 • Caracterització de vidre apte per fosa: La caracterització de vidre apte per fosa pren una mostra aleatòria de 160 kg del vidre apte de tota la planta i se separa segons tipologia de material.

Amb les dades obtingudes en el treball de camp un tècnic realitza el corresponent informe adjuntant les fotografies dels processos, que posteriorment es lliura a Ecovidrio en format digital.

ECOEMBES | Control de qualitat i caracterització d'envasos lleugers

Control de qualitat i caracterització d'envasos lleugers en plantes de selecció (2002-2013).

El projecte de Control de Qualitat i caracterització d'envasos lleugers en plantes de selecció (ECOEMBES) té com a objectiu l'avaluació de la qualitat dels residus d'envàs dipositats al contenidor groc pels ciutadans, així com el control de qualitat dels materials que les plantes de tractament d'envasos s'envien a reciclador per obtenir noves matèries primeres.

Aquest projecte es realitza des de l'any 2002 amb renovacions anuals o adjudicacions directes i s'ha treballat en 30 plantes de tractament situades en totes les comunitats autònomes a excepció de Galícia, Extremadura, Castella-la Manxa i Canàries. Les plantes són visitades almenys una vegada al mes pels nostres tècnics, on es realitzen tres tipus de controls:

 • Caracterització d'entrada: Separació manual de 250 kg de material procedent d'una mostra determinada (camió amb procedència coneguda) envasos i no envasos.
 • Control de qualitat de material enviat a reciclador: Un cop tractat el material a la planta de separació s'analitza cadascun dels materials separats per veure que el percentatge d'impureses està per sota dels estàndards exigits pel reciclador: PET, PEAD, Film , Altres plàstics
 • Caracterització de material resta: També s'analitza el material resta que és dipositat en abocador per determinar el percentatge de material que podria haver estat susceptible de reciclatge.
DRIM MEDI AMBIENT, S.L. | Actualització legislativa

Durant els anys 2009 i 2010 l'equip tècnic de sm va realitzar els treballs d'identificació i actualització de legislació ambiental a través de l'eina legislativa sm legis per DRIM MEDI AMBIENT, SL., Empresa amb seu a la localitat barcelonina de Vic i dedicada a la revegetació i manteniment de zones verdes.

Durant aquest període de temps, els tècnics de sm realitzar una auditoria legal de les instal·lacions i l'activitat productiva de DRIM MEDI AMBIENT identificant amb això la normativa mediambiental i els requisits legals ambientals que els aplicaven.

Un cop realitzada aquesta primera identificació, es va dissenyar un perfil d'usuari en el sm legis per DRIM, bolcant tota la legislació i requisits que aplicaven a l'activitat de l'empresa. D'aquesta manera, el responsable de medi ambient de l'organització podia accedir on line a l'aplicatiu i consultar la normativa ambiental, a més de realitzar el seguiment cada un dels requisits legals d'obligat compliment que els afectaven, donant compliment als requeriments que establia el seu Sistema de Gestió Ambiental basat en la Norma ISO 14001:2004.

Com en la resta d'usuaris del sm legis, tota la informació continguda en el perfil de DRIM MEDI AMBIENT s'actualitzava mensualment, garantint d'aquesta manera la inclusió de totes les novetats legislatives que afectaven l'empresa.

DIP. TOLEDO | Agenda 21 Local d'Illescas

Manteniment i potenciació de l'Agenda 21 Local del municipi d'Illescas. (2010-2012)

La Diputació Provincial de Toledo, en col·laboració amb l'Ajuntament d'Illescas, adjudicar aquesta la licitació pública a sm, sistemes mediambientals, sl per al manteniment i la potenciació de l'Agenda Local 21 d'aquest municipi.

L'objectiu va ser el de potenciar aquest procés de desenvolupament local, que durant la seva implantació havia comptat amb escàs interès per part de la població.

Per a això es va realitzar una campanya de comunicació en mitjans de comunicació tradicionals, així com cartelleria, entrevistes i reunions amb associacions del municipi per informar detalladament de com és el procés i augmentar així l'interès de la població, fomentant la seva participació.

De manera paral·lela es va actualitzar la diagnosi ambiental de la fase d'implantació, determinant les mancances i els aspectes forts del municipi, que en alguns casos havien variat.

Finalment es va analitzar i es va reajustar el Pla d'Acció eliminant mesures i prioritzant aquelles de major interès perquè la corporació local atengués primer prèvia aprovació del Consell Local de Sostenibilitat.

DIP. TOLEDO | Agenda 21 Local de la Mancomunitat Campana de Oropesa

Agenda 21 Local de la Mancomunitat Campana de Oropesa i Quatro Villas i els municipis que la composen. (2011)

La Diputació Provincial de Toledo en col·laboració amb la Mancomunitat de la Campana de Oropesa adjudicar aquesta licitació pública a sm, per a la implantació i seguiment de les Agendes Locals 21 dels 16 municipis que composen la Mancomunitat.

L'objectiu d'aquest procés és la millora contínua d'aquests municipis des del punt de vista ambiental, econòmic i social amb la participació ciutadana. La implantació de l'Agenda local 21 es divideix en tres parts.

Es realitza una anàlisi de la situació ambiental social i econòmica determinant les mancances i els aspectes forts de cada municipi. Posteriorment es consensua un pla d'acció amb mesures per millorar el desenvolupament sostenible del municipi i s'acaba amb un seguiment de l'eficàcia d'aquestes mesures, proposant noves que segueixin millorant la població.

En el procés d'implantació de l'Agenda Local 21 dels municipis de la Campana de Oropesa s'han adoptat mesures de millora en la gestió dels residus i de l'aigua, i s'han desenvolupat actuacions per facilitar la posada en marxa d'iniciatives d'emprenedors, que diversifiquin l'economia mancomunada.

DIP. CIUDAD REAL | Agenda 21 Local de Santa Cruz de Mudela

Agenda 21 Local als municipis de Santa Cruz de Mudela, Santa Cruz de Cáñamos, Villamanrique, Torrenueva i Almuradiel.

L'Agenda 21 Local és el projecte mitjançant el qual els municipis s'encaminen i aposten pel desenvolupament sostenible, promovent la participació ciutadana en la gestió local. El projecte té tres fases:

Diagnosi ambiental. Es recopila informació de caràcter ambiental, social i econòmic del municipi per a l'anàlisi de la situació actual, atenent a mancances i possibles millores, així com punts forts a potenciar. S'analitzen dades objectives procedents de les administracions que intervenen en la gestió del municipi i els agents econòmics associats a les mateixes, i dades subjectives aportades per la població mitjançant reunions, enquestes i entrevistes.

Pla d'acció. Analitzada la situació del municipi, es prepara un Pla d'Acció consensuat amb els representants socials, polítics i econòmics, en què es prioritzen les mesures a adoptar per millorar l'estat del municipi i la gestió del mateix. Aquests plans d'acció són després aprovats pel Consell de Sostenibilitat perquè l'Ajuntament assumeixi com a pròpies aquestes mesures.

Pla de seguiment. Atès que el desenvolupament sostenible és un projecte a llarg termini, es realitza un seguiment de la implantació de l'Agenda 21 mitjançant el Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat de la Xarxa de Ciutats i Pobles Sostenibles de Castella-la Manxa, juntament amb indicadors específics per a cada municipi.

DIP. CIUDAD REAL | Agenda 21 Local de Montiel

Agenda 21 Local als municipis de Montiel, Alcubillas, Almedina i Albadalejo.

L'Agenda 21 Local consta d'una auditoria ambiental del municipi, comptant amb la participació ciutadana com a base per a un desenvolupament sostenible del mateix. Es promou un model de gestió local en què els veïns del municipi puguin tenir part activa. El projecte té tres fases:

Diagnosi ambiental. Es recopila informació de caràcter ambiental i socioeconòmic del municipi per a l'anàlisi de la situació actual, atenent a mancances i possibles millores, així com punts forts a potenciar. S'analitzen dades objectives procedents de les administracions que intervenen en la gestió del municipi i els agents econòmics associats a les mateixes, i dades subjectives aportades per la població local mitjançant reunions, enquestes i entrevistes.

Pla d'acció. Analitzada la situació del municipi, es prepara un Pla d'Acció consensuat amb els representants socials, polítics i econòmics, en què es prioritzen les mesures a adoptar per millorar l'estat del municipi i la gestió del mateix. Aquests plans d'acció són després aprovats pel Consell de Sostenibilitat (Òrgan de participació ciutadana) perquè l'Ajuntament assumeixi com a pròpies aquestes mesures.

Pla de seguiment. Atès que el desenvolupament sostenible és un projecte a llarg termini, es realitza un seguiment de la implantació de l'Agenda 21 mitjançant el Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat de la Xarxa de Ciutats i Pobles Sostenibles de Castella-la Manxa, juntament amb indicadors específics per a cada municipi.

DIP. CIUDAD REAL | Agenda 21 Local de Pedro Muñoz

Agenda 21 Local als municipis de Pedro Muñoz, Villarta de San Juan, Alamillo, Villamayor de Calatrava i Cabezarrubias del Puerto (2008-2010)

Aquest projecte, mitjançant el qual els municipis s'encaminen i aposten pel desenvolupament sostenible tenint la participació ciutadana una part essencial, suposa arribar més enllà de l'estudi ambiental i socioeconòmic, promovent un model de gestió local en què els veïns del municipi tenen part activa . Es creen grups de treball i un Consell Local de Sostenibilitat, compost per representants del Consultori i del teixit socioeconòmic del municipi. El projecte té tres fases:

Diagnosi ambiental. Es recopila informació de caràcter ambiental, social i econòmic del municipi per a l'anàlisi de la seva situació atenent mancances i possibles millores, així com punts forts a potenciar. S'analitzen dades objectives procedents de les administracions que intervenen en la gestió del municipi i els agents econòmics associats i dades subjectives aportades per la població mitjançant reunions, enquestes i entrevistes.

Pla d'acció. Es prepara un Pla d'Acció consensuat amb els representants socials, polítics i econòmics, en què es prioritzen les mesures a adoptar per millorar l'estat del municipi i la seva gestió. Aquests plans d'acció són després aprovats pel Consell de Sostenibilitat perquè l'Ajuntament assumeixi com a pròpies aquestes mesures.

Pla de seguiment. Es realitza un seguiment de la implantació de l'Agenda 21 mitjançant el Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat de la Xarxa de Ciutats i Pobles Sostenibles de Castella-la Manxa, juntament amb indicadors específics per a cada municipi.

DIP. CIUDAD REAL | Agenda 21 Local d'Almodóvar del Campo

Agenda 21 Local en els municipis d'Almodóvar del Campo, Saceruela, Chillón i Agudo (Diputació de Ciudad Real, 2006-2008)

L'Agenda 21 Local és el projecte mitjançant el qual els municipis s'encaminen i aposten pel desenvolupament sostenible, promovent la participació ciutadana en la gestió local. El projecte té tres fases:

Diagnosi ambiental. S'analitza informació de caràcter ambiental, social i econòmic del municipi per a l'anàlisi de la situació actual, procedent de les administracions que intervenen en la gestió del municipi i els agents econòmics associats a les mateixes, i dades subjectives aportades per la població mitjançant reunions, enquestes i entrevistes.

Pla d'acció. Estudiada la situació del municipi, es prepara un Pla d'Acció consensuat amb els representants socials, polítics i econòmics, en què es prioritzen les mesures a adoptar per millorar l'estat del municipi i la gestió del mateix. Aquests plans d'acció són després aprovats pel Consell de Sostenibilitat (òrgan de participació local) perquè l'Ajuntament assumeixi com a pròpies aquestes mesures.

Pla de seguiment. Per poder mesurar la millora municipal es realitza un seguiment mitjançant el Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat de la Xarxa de Ciutats i Pobles de Castella-la Manxa. Aquest sistema consta de 40 indicadors que abasten caràcter social, econòmic i ambiental.

DIP. de CIUTAT REAL | Agenda 21 Local de Aldea del Rey

Agenda 21 Local als municipis de Aldea del Rey, Alhambra, Castellar de Santiago, Los Cortijos, Cózar, Fuente el fresno, Luciana, Solana del Pino i Fontanarejo.

L'Agenda 21 Local és el projecte mitjançant el qual els municipis s'encaminen i aposten pel desenvolupament sostenible, promovent la participació ciutadana en la gestió local. El projecte té tres fases:
 
Diagnosi ambiental. Es recopila informació de caràcter ambiental, social i econòmic del municipi per a l'anàlisi de la situació actual, atenent a mancances i possibles millores, així com punts forts a potenciar. S'analitzen dades objectives procedents de les administracions que intervenen en la gestió del municipi i els agents econòmics associats a les mateixes, i dades subjectives aportades per la població mitjançant reunions, enquestes i entrevistes.
 
Pla d'acció. Analitzada la situació del municipi, es prepara un Pla d'Acció consensuat amb els representants socials, polítics i econòmics, en què es prioritzen les mesures a adoptar per millorar l'estat del municipi i la gestió del mateix. Aquests plans d'acció són després aprovats pel Consell de Sostenibilitat perquè l'Ajuntament assumeixi com a pròpies aquestes mesures.
 
Pla de seguiment. Atès que el desenvolupament sostenible és un projecte a llarg termini, es realitza un seguiment de la implantació de l'Agenda 21 mitjançant el Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat de la Xarxa de Ciutats i Pobles Sostenibles de Castella-la Manxa, juntament amb indicadors específics per a cada municipi.
DIP. BARCELONA | Cens d'activitats i locals comercials de Sant Just Desvern

Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Just Desvern sm va dur a terme el 2009 un cens d'activitats i locals comercials del municipi de Sant Just Desvern. Els treballs es van iniciar amb la consulta dels expedients d'activitats de l'arxiu municipal. Es van consultar els expedients compresos entre els anys 1968 i 2009, revisant un total de 2883 expedients. La informació extreta dels expedients es va depurar i ampliar amb el treball de camp, on es van descartar les activitats ja clausurades i es van detectar algunes activitats clandestines. La informació sobre les activitats es va completar i actualitzar mitjançant l'enviament d'un qüestionari.

Com a resultat es van detectar 1122 activitats presents al municipi, i 114 locals comercials buits. Els treballs van permetre dotar l'Ajuntament de la informació necessària per a la presa de decisions per a la gestió de les activitats. Les dades obtingudes de cada activitat es van presentar en una base de dades amb la informació següent:

 • Dades de l'empresa,
 • estat legal,
 • classificació de l'activitat,
 • dades de l'activitat,
 • fotografia de la façana de l'activitat,
 • situació sobre plànol.
DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de Tordera

Cens d'activitats del municipi de Tordera. (2010)

Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament Tordera, sm va dur a terme el 2010 un cens d'activitats del municipi de Tordera. Els treballs van tenir com a objectiu el dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per a la presa de decisions relacionades amb la gestió de les activitats.

Els treballs es van iniciar amb la consulta dels expedients d'activitats de l'arxiu municipal. Es van consultar els expedients compresos entre els anys 1949 i 2010, revisant un total de 2700 expedients.

La informació extreta dels expedients es va depurar i ampliar amb el treball de camp. El treball de camp va permetre descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines. La informació sobre les activitats es va completar i actualitzar mitjançant l'enviament d'un qüestionari.Com a resultat es van detectar 862 activitats presents al municipi.

Les dades obtingudes de cada activitat es van presentar en una base de dades amb la informació següent:
- Dades de l'empresa - Estat legal - Classificació de l'activitat - Dades de l'activitat - Fotografia de la façana de l'activitat - Situació sobre plànol.

DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de Sitges

Cens d'activitats i locals comercials del municipi de SITGES. (2008)

Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament Sitges sm va dur a terme el Cens d'activitats del municipi de Sitges, amb l'objectiu dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per a la presa de decisions relacionades amb la gestió de les activitats. Els treballs es van iniciar amb la consulta dels expedients d'activitats de l'arxiu municipal. Es van consultar els expedients compresos entre els anys 1992 i 2008, revisant un total de 3729 expedients.

La informació extreta dels expedients es va depurar i ampliar amb el treball de camp. Es van descartar les activitats ja clausurades i es van detectar algunes activitats clandestines. La informació sobre les activitats es va completar i actualitzar mitjançant l'enviament d'un qüestionari. Com a resultat es van detectar 1798 activitats presents al municipi. Les dades obtingudes de cada activitat es van presentar en una base de dades amb la informació següent:

 • Dades de l'empresa (adreça, telèfon, fax, e-mail de la raó social, representant, i establiment) - Estat legal (llicència i actes de control inicial, ampliacions, canvis de titular) - Classificació de l'activitat - Dades de l'activitat (superfícies, coordenades UTM, metres lineals de façana, plantilla, horaris) - Fotografia de la façana de l'activitat - Situació sobre plànol
DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de Santa Maria de Palautordera

Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament Santa Maria de Palautorderasm va dur a terme durant 2011-2012 un cens d'activitats del municipi de Santa Maria de Palautordera. L'objectiu dels treballs va ser dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per a la presa de decisions. Les tasques es van iniciar amb la consulta dels expedients d'activitats de l'arxiu municipal. Es van consultar els expedients compresos entre els anys 1966 i 2012, revisant un total de 1061 expedients. 

La informació extreta dels expedients es va depurar i ampliar amb el treball de camp, que va permetre descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines. Com a resultat es van detectar 401 activitats presents al municipi. Les dades obtingudes de cada activitat es van introduir en un Gestor d'Informació d'Activitats desenvolupat per la Diputació de Barcelona per als municipis de la província que conté la següent informació:

 • Dades generals (adreça, telèfon, fax, e-mail de la raó social, representant, i establiment)
 • Legalització i control (llicència i actes de control, ampliacions, canvis de titular)
 • Classificació i tipus d'activitat
 • Dades tècniques (superfícies, coordenades UTM, metres lineals de façana, plantilla, horaris)
 • Dades d'incendis (càrrega de foc, aforament d'incendis, altura evacuació, risc intrínsec, ...)
 • Fotografia de la façana i llicències escanejades
DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de Sant Andreu de Llavaneres

Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament Sant Andreu de Llavaneres sm va dur a terme durant 2012-2013 un cens d'activitats del municipi de Sant Andreu de Llavaneres. L'objectiu dels treballs va ser dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per a la presa de decisions.

Els treballs es van iniciar amb la consulta dels expedients d'activitats de l'arxiu municipal. Es van consultar els expedients compresos entre els anys 1979 i 2013, revisant un total de 731 expedients.

La informació extreta dels expedients es va depurar i ampliar amb el treball de camp. El treball de camp va permetre descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines. Com a resultat es van detectar 415 activitats presents al municipi.

Les dades obtingudes de cada activitat es van introduir en un Gestor d'Informació d'Activitats desenvolupat per la Diputació de Barcelona per als municipis de la província que conté la següent informació:

- Dades generals (adreça, telèfon, fax, e-mail de la raó social, representant, i establiment)
- Legalització i control (llicència i actes de control, ampliacions, canvis de titular)
- Classificació i tipus d'activitat
- Dades tècniques (superfícies, coordenades UTM, metres lineals de façana, plantilla, horaris)
- Dades d'incendis (càrrega de foc, aforament d'incendis, altura evacuació, risc intrínsec, ...)
- Fotografia de la façana i llicències escanejades

DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de La Garriga

Cens d'activitats i locals comercials del municipi de la Garriga. (2005-2006)

Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament la Garrigasm va dur a terme durant 2005-2006 un cens d'activitats del municipi de la Garriga. L'objectiu dels treballs va ser dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per a la presa de decisions relacionades amb la gestió de les activitats.

Els treballs es van iniciar amb la consulta dels expedients d'activitats de l'arxiu municipal. Es van consultar els expedients compresos entre els anys 1962 i 2006, revisant un total de 2317 expedients.

La informació extreta dels expedients es va depurar i ampliar amb el treball de camp. El treball de camp va permetre descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines. La informació sobre les activitats es va completar i actualitzar mitjançant l'enviament d'un qüestionari.

Com a resultat es van detectar 941 activitats presents al municipi.

Les dades obtingudes de cada activitat es van presentar en una base de dades amb la informació següent: dades de l'empresa, estat legal, classificació de l'activitat, dades de l'activitat, fotografia de la façana de l'activitat, situació sobre plànol.

DIP. de BARCELONA | Agenda 21 Local a Esplugues de Llobregat

Aquest projecte va ser adjudicat en 2002 mitjançant concurs públic per la Diputació de Barcelona per a la realització de les auditories de sostenibilitat i implantació d'una Auditoria Ambiental Municipal i l'Agenda 21 al municipi d'Esplugues de Llobregat. Aquest municipi, de 40.000 habitants en aquell temps, presentava necessitats en matèria de mobilitat i desenvolupament ambiental. El treball té 3 fases diferenciades:

1. Diagnosi ambiental: es recopila informació de caràcter ambiental, social i econòmic del municipi per a l'anàlisi de la situació actual, atenent a les mancances i possibles millores, així com punts forts que han de ser potenciats a nivell municipal per assolir el desenvolupament sostenible. Per a això s'analitzen dades objectives procedents dels diferents agents econòmics i dades subjectives aportades per la població mitjançant enquestes i entrevistes. La captació d'informació inicial es va realitzar mitjançant revisió documental, reunions amb la ciutadania, enquestes i inspecció presencial al municipi.

2. Pla d'acció: un cop analitzada la situació del municipi es prepara un pla d'acció consensuat amb els representants socials en què es prioritzin les mesures a adoptar per a la millora del municipi. Aquests plans d'acció van ser després aprovats per l'Òrgan de Govern de l'Ajuntament.

3. Pla de seguiment: per poder mesurar la millora municipal es realitza un seguiment mitjançant el sistema d'indicadors de sostenibilitat de la Diputació de Barcelona (indicadors de la xarxa de ciutats i pobles sostenibles). Aquests indicadors abasten temàtiques de caràcter social, econòmic i ambiental del municipi.